Loomade heaolu

Loomade heaolu tagamise all mõistetakse üldiselt loomade kaitset inimese sellise tegevuse või tegevusetuse eest, mis ohustab või võib ohustada loomade tervist või heaolu.

Selleks et tagada loomade heaolu, ei tohi neid kasvatada, hoida ega kohelda viisil, mis viiks nende hukkumiseni, tekitaks neile valu või põhjustaks neile vaimseid või füüsilisi kannatusi. Erandiks on vaid juhud, kus sellist tegevust põhjustab vajadus looma ravida, veterinaarne menetlus või vältimatu olukord.

Loomade heaolu saab määratleda käitumise, füsioloogiliste vajaduste rahuldamise, stressitaseme ja tervisliku seisundi kaudu.

Loomade heaolu kaitset reguleerivad loomapidamisnõuded, mis on kehtestatud Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidega. Õigusaktide peamine eesmärk on kaitsta nii looduslikes tingimustes elavaid kui ka tehistingimustes peetavaid loomi inimese tegevuse halbade või kahjulike mõjude eest. Väga ranged nõuded kehtivad loomkatsete korraldamisel.

Lisaks reguleerivad loomade kaitset ka mitmed rahvusvahelised konventsioonid, millega Eesti on liitunud.

Loomade heaolu tagamise ning loomade väärkohtlemise ennetamise alaste õigusaktide väljatöötamise eest vastutab Põllumajandusministeerium. Õigusaktide väljatöötamisel tehakse koostööd teiste ministeeriumitega, ametiasutustega ja valdkonna organisatsioonidega (näiteks Eesti Loomakaitse Selts, Eesti Akadeemiline Loomakaitseühing).

Õigusaktidega kehtestatud nõuete täitmist kontrollivad Veterinaar- ja Toiduamet, Keskkonnainspektsioon ning Politsei- ja Piirivalveameti järelevalveinspektorid.

Lehmad ristikheinavälul. Allikas: pixabay.com; autor: cocoparisienne

Loomapidamisnõuded (õigusaktid)

Üldnõuded

Nii põllumajandus- kui lemmikloomade pidamisel tuleb järgida loomapidamise üldnõudeid, mis on toodud loomakaitseseaduses ja selle rakendusaktides.
Lisaks üldnõuetele kehtivad aga paljude loomaliikide pidamisel ka liigikohased erinõuded, mis on üldnõuetest täpsemad või neist erinevad.
Erinõuded on kehtestatud selleks, et tagada kõigile loomaliikidele nende iseärasusest tulenevatele vajadustele võimalikult hästi vastavad elutingimused.
Erinõuetega on reguleeritud nii mitmete loomaliikide kasvatamine (nt veised, koerad, nutriad), nõuded pidamistingimustele (nt loomaaiad, varjupaigad) kui ka loomade kasvatamine loomkatsete jaoks.

Põllumajandusloomad

Kõik põllumajandusloomad

Kanad (munakanad, lihakanad, broilerid)

Karusloomad

Lambad ja kitsed

Sead

Veised ja vasikad

Lemmikloomad

Lemmikloomade pidamise nõuded kehtivad loomadele, kes pole põllumajandus-, katse- ega loomaaialoomad ning keda peetakse kodus, lemmikloomapoodides, hoiupaikades või ka muudes kohtades.

Loomaaialoomad

Hulkuvad loomad

Katseloomad ja loomkatsed

Tapmine ja hukkamine

Transport

 

Loomade heaolu konventsioonid

Euroopa Nõukogus on vastu võetud viis loomade heaolu käsitlevat konventsiooni, mis kirjeldavad loomade kohtlemise üldiseid põhimõtteid. Nendest põhimõtetest lähtuvad konventsiooniga liitunud riigid oma riigisiseste õigusaktide loomisel.

Euroopa Nõukogu liikmed võivad konventsioonidega liituda neile allkirja andes või neid ratifitseerides. Euroopa Majandusühendusel on võimalus ühineda konventsioonidega eraldi, liikmesriikidest sõltumatult.

Konventsioonide lahutamatud osad on nende lisad. Konventsiooniga liitunud riik on kohustatud täitma lisades sätestatud loomade pidamise ja kohtlemise nõudeid.

Nimekiri liitunud riikidest koos liitumise kuupäevaga on toodud iga konventsiooni kodulehel.
 • Euroopa Nõukogu põllumajandusloomade kaitse konventsioon

  Raamkonventsioon, mis kirjutab ette loomade pidamise, hooldamise ja majutamise põhimõtted intensiivse pidamise meetodite kasutamisel.

  Täpsem teave (inglise keeles) »

 • Euroopa Nõukogu konventsioon loomade kaitsest nende tapmisel

  Kirjutab ette nõuded, mida tuleb järgida hobuste, veiste, sigade, küülikute ja kanade vedamisel tapamajja, nende tapaeelsel pidamisel tapamajas, nende fikseerimisel, uimastamisel ja tapmisel.

  Täpsem teave (inglise keeles) »

 • Euroopa Nõukogu konventsioon loomade kaitsest rahvusvahelisel transpordil

  Hõlmab suurt hulka erinevaid nõudeid. Nende alla kuuluvad nõuded, mida tuleb järgida loomade rahvusvahelisel transpordil, nende ettevalmistamisel laadimiseks ja mahalaadimiseks, samuti nõuded veovahendile, loomade ettevalmistamisele veoks, veterinaarjärelevalvele, loomade kohtlemisele, sertifikaatidele, ning erinõuded loomade veoks maantee-, õhu-, mere- ja raudteetranspordiga.

  Täpsem teave (inglise keeles) »

 • Euroopa Nõukogu konventsioon eksperimentaalsel või teaduslikul eesmärgil kasutatavate selgroogsete loomade kaitsest

  Kirjeldab katseloomade kohtlemist, nende pidamist, loomkatsete läbiviimist, humaanset tapmist, tunnustamise protseduure, järelevalvet katseloomade kasvatamise, varustamise ja kasutamisega tegelevate ettevõtete üle, samuti koolitusi, kogemuste omandamist ja statistiliste andmete kogumist.

  Täpsem teave (inglise keeles) »

 • Euroopa Nõukogu konventsioon lemmikloomade kaitsest

  Kehtestab ühised standardid lemmikloomade pidamiseks. Eesti ei ole veel lemmikloomade kaitse konventsiooniga liitunud.

  Täpsem teave (inglise keeles) »

 

Loomkatse korraldamine

Loomkatsetes kasutatakse katseloomi lubatud teaduslikul või hariduslikul eesmärgil – näiteks erinevate uuringute korraldamise käigus, ravimite, toitude ja muude ainete ohutuse kontrollimiseks, hariduse omandamise käigus või kohtuekspertiisi uuringute tegemiseks.

Loomkatse käigus võib loom olla sunnitud taluma valu, kannatusi või vigastusi, mis on sama suured või suuremad kui hea veterinaartava kohaselt tehtud nõelatorge. Lisaks võib loomkatse kavatsetult või tõenäoliselt lõppeda looma sünni, koorumise või surmaga. Seetõttu on loomkatsete tegemine väga rangelt reguleeritud ning sellele kehtib suur hulk piiranguid. Näiteks ei tohi kasutada loomkatset uuringu läbiviimiseks, kui selle eesmärgi täitmiseks saab rakendada ka sellist teaduslikult põhjendatud meetodit, mille puhul katselooma kasutamist pole ette nähtud.

Ühte või mitut loomkatset hõlmavat ning teaduslikul eesmärgil kasutatavat tööprogrammi nimetatakse loomkatseprojektiks. Loomkatseprojekti läbiviimiseks tuleb esmalt taotleda luba.

Loa saamiseks tuleb esitada taotlus loomkatseprojekti loakomisjonile. Taotluse võib komisjonile esitada paberil allkirjastatuna aadressil Lai tn 39//41, 15056 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna meilitsi aadressil pm@agri.ee.

Loa andmise või sellest keeldumise otsuse langetab komisjon 40 tööpäeva jooksul nõuetele vastava loataotluse saamisest arvates. Seda tähtaega võib komisjon pikendada ühel korral kuni 15 tööpäeva, juhul kui luba taotletakse täiendavat ekspertiisi nõudva loomkatseprojekti läbiviimiseks või kui loomkatseprojekt hõlmab mitut valdkonda. Tähtaja pikendamisest teatab komisjon loa taotlejat meilitsi või posti teel.

Loomkatseprojekti loakomisjoni kuuluvad esindajad Tartu Ülikoolist, Eesti Maaülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Põllumajandusministeeriumist, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Keskkonnaministeeriumist, Terviseametist, Veterinaar- ja Toiduametist, Eesti Loomakaitse Seltsist ning Eestimaa Loomakaitse Liidust.

 

Katseloomadega tegelevad ettevõtted

Ettevõtted, kes tegelevad katseloomadega, jaotatakse tegevusvaldkonna järgi kolmeks: katseloomade kasvatajad, katseloomadega varustajad ja katseloomade kasutajad. Kõik kolm peavad enne tegevusega alustamist taotlema tunnustamist Veterinaar- ja Toiduametilt.

Eestis tegutseb praegu 11 tunnustatud katseloomade kasvatamise, varustamise ja kasutamisega tegelevat ettevõtet ehk vivaariumi.

Katseloomadega tegelevad vivaariumid Eestis

Nimetus

Tunnustamise number

Tunnustamise kuupäev

Valdkond

Märkused

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vivaarium

KL0101

09.12.2004

Katseloomade kasvatamine

Katseloomade kasutamine

Tegevus peatatud 30.06.2009

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna vivaarium

KL1201

16.12.2004

Katseloomade kasvatamine

Katseloomadega varustamine

Katseloomade kasutamine

 

Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi vivaarium

KL1202

10.01.2005

Katseloomade kasvatamine

Katseloomadega varustamine

Katseloomade kasutamine

 

Eesti Maaülikooli Loomakliinik

KL1203

14.01.2005

Katseloomadega varustamine

Katseloomade kasutamine

 

Tartu Ülikooli Farmakoloogia Instituudi vivaarium

KL1204

23.02.2005

Katseloomade kasutamine

 

Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi zooloogia osakond

KL1207

21.11.2011

Katseloomade kasutamine

 

Tallinna Tehnikaülikooli Geenitehnoloogia Instituudi vivaarium

KL0102

19.08.2005

Katseloomade kasvatamine

Katseloomade kasutamine

 

Tartu Ülikooli Mikrobioloogia Instituudi vivaarium

KL1205

18.03.2008

Katseloomade kasutamine

 

Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja Loomakasvatuse Instituudi mükobakteriooside laboratoorium

KL1206

15.05.2009

Katseloomade kasutamine

 

Eerika Farm OÜ

KL1208

06.08.2012

Katseloomade kasvatamine

Katseloomadega varustamine

Katseloomade kasutamine

 

Tartu Ülikooli psühhofüsioloogia osakond ja funktsionaalse morfoloogia õppetool

KL1209

09.10.2012

Katseloomade kasvatamine

Katseloomade kasutamine

 

 

Sirje Jalakas
loomakaitse ja põllumajandusloomade aretuse büroo

Telefon: 625 6578
E-post: sirje.jalakas@agri.ee