Sa oled siin

Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN)

Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN) on Põllumajandusministeeriumi valitsemisala küsimuste lahendamiseks ning põllumajandusministrile järelduste ja ettepanekute esitamiseks moodustatud nõuandva õigusega alaline nõukogu.

Nõukogu moodustab põllumajandusminister ning kutsub selles osalema ka valitsusasutuste ja mittetulundusühingute esindajaid. Nõukogu töös võivad osaleda ka Riigikogu fraktsioonide ja maaelukomisjoni esindajad. Nõukogu töökorra ning nõukogu järelduste ja ettepanekute esitamise korra kehtestab põllumajandusminister.

PMAN moodustati maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alusel antavate maaelu arengu ning põllumajandusaaduste tootmise ja töötlemise toetuste andmise ja toetuste kasutamise analüüsimiseks ning neis küsimustes ettepanekute tegemiseks; tootjatele riigi rahadest antavate laenusoodustuste suuruse määramise arutamiseks; maaelu arengu ning põllumajandussaaduste tootmise ja töötlemise valdkonna teemade arutamiseks.

Nõukogu moodustati esimest korda 10. veebruaril 2005 põllumajandusministri käskkirjaga nr 42 (714 KB, PDF). Nõukogu tööd reguleerib 26. juunil 2013 kinnitatud põllumajandusministri käskkiri nr 137 (241.25 KB, PDF).

 

Nõukogu ülesanded

 • Analüüsib põllumajandustootjate majandustegevuse tulemusi ja põllumajandusturu olukorda.
 • Teeb ettepanekuid maamajandustegevuse ning põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise arenguks vajalike abinõude rakendamise kohta.
 • Annab soovitusi põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja maamajandustegevuse arengueelistuste ning neist lähtudes riiklike abinõude rakendamise ning abi suuruse ja abi andmise vajaduse kohta. Vajaduse korral võib Vabariigi Valitsus soovitusi arvestada riigieelarve koostamisel.
 • Teeb ettepanekuid toetuste andmise ja parema kasutamise kohta.
 • Teeb muid ettepanekuid maaelu arengu ning põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise kohta.
 • Täidab Eesti maaelu arengukava (MAK) 2004–2006 seirekomisjoni ülesandeid.
 • Teeb ettepanekuid Eesti seisukohtade kohta Euroopa Liidu ministrite nõukogus arutatavates põllumajandust ja maaelu arengut käsitlevates küsimustes.

Põllumajandustootjatele järgmisel aastal antavate toetuste liigi ja suuruse üle nõu pidades lähtutakse põllumajandusturu olukorrast ning maamajandustegevuse ja maaelu arengueelistustest.

Nõukogu ettepanekud ning järeldused teeb põllumajandusminister teatavaks Vabariigi Valitsusele, lähtudes sellest, et neid saab vajaduse korral arvestada riigieelarvet koostades.

Nõukogu nõupidamised toimuvad vähemalt kord kvartalis. Nõupidamised protokollitakse. Protokollile kirjutab alla põllumajandusminister või tema volitatud ametnik.

Allikas: Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse 8. peatükk.


Komisjoniga seotud käskkirjad

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ülesannete, koosseisu muudatuste ja muude komisjoniga seotud teemade kohta käivad käskkirjad leiate dokumendiregistrist (kaustast "Ministri üldkäskkiri").

 

Nõukogu koosseis

Seisuga 12. mai 2014

 • Esimees
  • põllumajandusminister
 • Aseesimees
  • Põllumajandusministeeriumi kantsler
 • Liikmed
  • Eesti Aiandusliidu juhatuse liige (tema nõusolekul)
  • Eesti Erametsaliidu juhatuse liige (tema nõusolekul)
  • Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Kitsekasvatajate Liit MTÜ juhatuse esimees (tema nõusolekul)
  • Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige (tema nõusolekul)
  • Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Maaturism MTÜ nõukogu esimees (tema nõusolekul)
  • Eesti Maaülikooli rektor (tema nõusolekul)
  • Eesti Mahepõllumajanduse Koostöökoja esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Noortalunikud MTÜ juhatuse liige (tema nõusolekul)
  • Eesti Piimaliidu tegevdirektor (tema nõusolekul)
  • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu aseesimees (tema nõusolekul)
  • Eesti Põllumeeste Keskliidu üldkogu liige (tema nõusolekul)
  • Eesti Seemneliit MTÜ esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja (tema nõusolekul)
  • Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni esindaja (tema nõusolekul)
  • Eestimaa Talupidajate Keskliidu peadirektor (tema nõusolekul)
  • Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist
  • Nõuandesüsteemi koordineeriva keskuse ja Eesti Konsulentide Ühingu ühine konsulentide esindaja (tema nõusolekul)
  • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektor
  • Põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler
  • Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler
  • Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler

 

 

Istungite materjalid

Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu istungite protokollid, ettekannete slaidid ja muud istungitega seotud materjalid.

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2014-06-26 Istungi protokoll (47.94 KB, PDF)
Põllumajanduslike otsetoetuste valikud (712.48 KB, PDF)
2014-05-12 Istungi protokoll (27.41 KB, DOCX)
Toidu- ja veterinaarjärelevalve tasu aluspõhimõtete muutmise mõjude hindamine (511.07 KB, PPTX)
Väärtuslik põllumajandusmaa (1.28 MB, PPTX)
Raporti tutvustus päritoluriigi esitamise kohta liha puhul, mis esineb tootes koostisosana (565.5 KB, PPT)
2014-02-26 istungi protokoll (37.66 KB, PDF)
Mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014-2020 (165.8 KB, PDF)
MAK II telje toetuste taotlemine 2014. aastal (243.4 KB, PDF)
Nõuetele vastavus 2014. aastal (295.64 KB, PDF)
Otsetoetused: 2014. a muudatused ja 2015. a ettevalmistused (215.19 KB, PDF)
2013-10-16 Istungi protokoll (34.78 KB, PDF)
Päritoluriigi esitamine märgistusel (560 KB, PPT)
2013-09-16 Istungi protokoll (15.68 KB, PDF)
Otsetoetused: lähitulevik ja vajalikud otsused (244 KB, PPT)
EL toiduohutuse määruse paketi menetlemise hetkeseisust (21.95 KB, PDF)
2013-07-01 Istungi protokoll (51.35 KB, PDF)
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid (160.9 KB, PPTX)
Euroopa Liidu uus loomatervise määrus (568.5 KB, PPT)
Taimetervise uuendatud reeglid (3.01 MB, PPT)
Taimse paljundusmaterjali tootmise ja turul kättesaadavaks tegemise määruse eelnõu (2.99 MB, PPT)
Kulutused toidu ja sööda valdkonnas 2014-20 (192.3 KB, PPTX)
2013.04.22 Istungi protokoll (58.19 KB, PDF)
Jõgeva Sordiaretuse Instituudi ja Eesti Maaviljeluse Instituudi ümberkorraldamine (236.5 KB, PPT)
Otsetoetused: lähitulevik ja vajalikud otsused (755 KB, PPT)
Maaelu arengukava toetused 2014-2020 (974 KB, PPT)
Põllumajanduslike otsetoetuste võimalused 2014-2020 (56.54 KB, PDF)
2013.01.08 Istungi protokoll (65.63 KB, PDF)
Otsetoetused: Arutelude seis (288.5 KB, PPT)
Biomajanduse strateegia 2014-2030 koostamise ettepanek (8.81 MB, PPT)
2012.06.13 Istungi protokoll (38.97 KB, PDF)
2012.03.12 Istungi protokoll (13.37 KB, PDF)
Kalev Karisalu: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1234/2007 muudatused seoses lepinguliste suhetega piima- ja piimatoodetesektoris (nn piimapakett) (41 KB, PPT)
2011.12.07 Istungi protokoll (42.47 KB, PDF)
Täiendavate otsetoetuste väljamakse võimalused ja aeg 2012. a (160 KB, PPT)
Aktiivne põllumajandustootja (120 KB, PPT)
Põllukultuuride loetelu (230.5 KB, DOC)
Põllukultuuride klassifikaator (113 KB, PPT)
2011.11.17 Istungi protokoll (34.15 KB, PDF)
Erimärgistatud vedelkütuse aktsiisist - seis oktoober 2011 (64 KB, PPT)
ÜPP tulevikust 2014-2020 (617.5 KB, PPT)
2011.05.24 Istungi protokoll (19.82 KB, PDF)
Erimärgistatud vedelkütuse aktsiisist (54.5 KB, PPT)
Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (167.51 KB, RTF)
Ülevaade kinnisvara omandamise kitsendustest (38.5 KB, DOC)
Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse rakendamisest ja kavandatud muudatustest (243 KB, PPT)
Läti põllumajandusliku kütuse süsteem (1.3 MB, PPT)
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alameetmed 1.6.2 ja 1.6.3 (109 KB, PPT)
2010.12.08 Istungi protokoll (26.63 KB, PDF)
Istungi helisalvestis (58.81 MB)
Nelja maakonna püsirohumaa erisus (1.97 MB, PPT)
Muudatused otsetoetuseid ja täiendavaid otsetoetuseid reguleerivates põllumajandusministri määrustes (86.5 KB, PPT)
Põllumajanduskindlustus - OECD uuring ja naaberriikide kogemus (275 KB, PPT)
Ülevaade põuaste piirkondade kohta (503.5 KB, PPT)
2010.04.12 Istungi protokoll (50.5 KB, DOC)
Istungi helisalvestis (82.46 MB)
MES-i ja Euroopa Liidu fondide vahendite kasutamine riskikapitaliinvesteeringuteks (551 KB, PPT)
Ebasoodsamate piirkondade uus määratlemine (1.58 MB, PDF)
Looduskahjud ja põllumajanduskindlustus (155 KB, PPT)
Erimärgistatud vedelkütuse aktsiisist (120 KB, PPT)
2009.12.07 Istungi protokoll (75 KB, DOC)
Istungi helisalvestis (66.24 MB)
Ülevaade nõuandesüsteemi ümberkorraldamisest (149 KB, PPT)
Põllumajanduspoliitika väljakutsed 2013+ (699 KB, PPT)
Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse muutused, piimasektori eritoetus 2010.a (71 KB, PPT)
Ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus 2010.a (69.5 KB, PPT)
2009.05.19 Istungi protokoll (53.5 KB, DOC)
Nõuandesüsteemi tulevik (35 KB, PPT)
Töörühma järeldused OÜ KERA poolt 2009. aastal läbi viidud uuringu „Eesti nõuandesüsteemi arenguvõimalused“ kohta (26 KB, DOC)
Nõuandesüsteemi riiklikud eesmärgid ja alameesmärgid (26 KB, DOC)
Nõuandesüsteem (319.5 KB, PPT)
Nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artikkel 68 "Eritoetus" (98 KB, PPT)
Lühikokkuvõte piimandussektori strateegiast (702.5 KB, PPT)
Koolipuuvilja jagamise kava (264 KB, PPT)
2009.02.25 Istungi protokoll (25.17 KB, PDF)
Istungi helisalvestis (39.34 MB)
Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse muutused 2009. a (60.5 KB, PPT)
Artikkel 68 (108.5 KB, PPT)
Nõuetele vastavus (12.23 MB, PPT)
2008.12.02 Istungi protokoll (29.06 KB, PDF)
Istungi helisalvestis (44.79 MB)
Koordineeriv keskus ja nõuandekeskus ÜPPRS ptk 9, §71-73 (134.5 KB, PPT)
EL ÜPP rakendamise seaduse muutmine I (89.5 KB, PPT)
EL ÜPP rakendamise seaduse muutmine II (87 KB, PPT)
Muudatused EL ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses (103.5 KB, PPT)
Otsetoetused 2009-2012 (205 KB, PPT)
Põllu- ja maamajanduse nõuandesüsteemi tulevik (154 KB, PPT)
"Tervisekontrolli" tulemustest (42.5 KB, PPT)
2008.10.07 Istungi protokoll (24.89 KB, PDF)
Istungi helisalvestis (21.29 MB)
Nõuetele vastavus (Cross Compliance ehk CC) (289.5 KB, PPT)
Loomsete jäätmete käitlemine (281 KB, PPT)
Alternatiivsetest looduskahju hüvitamise põhimõtetest (71.5 KB, PPT)
2008.07.02 Istungi protokoll (35.72 KB, PDF)
Istungi helisalvestis (76.6 MB)
Muudatused koolipiima skeemis (1.1 MB, PPT)
EL ÜPP rakendamise seaduse muutmine (42.5 KB, PPT)
Võimalikud muudatused otsetoetuse süsteemis ja turukorralduses tervisekontrollist tulenevalt (121 KB, PPT)
2008.04.16 Istungi protokoll (37.09 KB, PDF)
Istungi helisalvestis (72.06 MB)
Ühtne pindalatoetus ja täiendavad otsetoetused, energiakultuuri toetus 2008-2010 (67 KB, PPT)
Alternatiivsetest looduskahju hüvitamise põhimõtetest (50 KB, PPT)
AON’i ülevaade põllumajandussaaduste ja loomade kindlustamise võimalustest turuolukorras (70 KB, PPT)
Sekkumisvarust pärit toiduainete jagamine enim puudustkannatavatele isikutele (119 KB, PPT)
Võimalikud muudatused otsetoetuse süsteemis tervisekontrollist tulenevalt (44 KB, PPT)
2008.01.14 Istungi protokoll (42.39 KB, PDF)
Istungi helisalvestis (56.35 MB)
Erimärgistatud vedelkütuse aktsiisist (46 KB, PPT)
Garantiipoliitikast (11.43 KB, PDF)
Ühise põllumajanduspoliitika reformi „tervisekontrolli” ettevalmistamine (73.38 KB, PDF)
Võimaliku kooli puu- ja köögivilja programmi avalik konsultatsioon (295 KB, PPT)
Põllumajanduskindlustustoetus (72 KB, PPT)
2008-2010. a täiendavate otsetoetuste võimalustest (55.5 KB, PPT)
2007.09.25 Istungi protokoll (64.55 KB, PDF)
Võimalik erimärgistatud vedelkütuse aktsiisi skeem (12 KB, PPT)
Ülevaade looduskahjude kompenseerimise võimalikest süsteemidest (30.5 KB, PPT)
Ülevaade 2008. aasta täiendavate otsetoetuste valikutest (42 KB, PPT)
2007.08.22 Istungi protokoll (83.69 KB, PDF)
2007.06.06 Istungi protokoll (108.16 KB, PDF)
2007.05.02 Istungi protokoll (102 KB, DOC)
ÜPP ajalugu, health-check, mid-term review, ajakava (123 KB, PPT)
WTO läbirääkimiste seis (184 KB, PPT)
ÜPP I sammas - piimaturg (82.5 KB, PPT)
ÜPP I sammas - teraviljaturg (400 KB, PPT)
ÜPP I sammas - lihaturg (85.5 KB, PPT)
ÜPP I sammas - riigiabi (40.5 KB, PPT)
ÜPP I sammas - SAPS/SPS (106 KB, PPT)
ÜPP II sammas - maaelu ja nõuetele vastavus (119.5 KB, PPT)
ÜPP II sammas - modulatsioon (81.5 KB, PPT)
2007.04.18 Istungi protokoll (117 KB, DOC)
Ülevaade energiakultuuri toetusest (404.5 KB, PPT)
Ülevaade pindalatoetusest, põllukultuuri kasvatamise ja põllumajanduskultuuri täiendavast otsetoetusest (133.5 KB, PPT)
2007.02.21 Istungi protokoll (794 KB, DOC)
Ülevaade otsetoetuste maksmisest aastal 2007 (142 KB, PPT)
Energiakultuuride toetus (402.5 KB, PPT)
Ülevaade MAK 2007–2013 muudatustest (308.5 KB, PPT)
2006.11.14 Istungi protokoll (166.5 KB, DOC)
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 ettevalmistamisega seotud arengute tutvustamine (163.5 KB, PPT)
2006.10.02 Istungi protokoll (82 KB, DOC)
LEADER uuringu tulemused (389.5 KB, PPT)
MAK 2007-2013 (245 KB, PPT)
2006.09.04 Istungi protokoll (353.5 KB, DOC)
I telg - maaelu arengu osakonna meetmed (57.5 KB, PPT)
I telg - meetmed (62.5 KB, PPT)
II telg - meetmed (151 KB, PPT)
III ja IV telg - meetmed (36 KB, PPT)
2006.07.20 Istungi protokoll (297.5 KB, DOC)
Maaelu Arengukava 2007-2013 meetmed (225 KB, PPT)
Erimärgistatud diislikütuse aktsiisi osalise hüvitamise alused (41 KB, PPT)
2006.04.05 Istungi protokoll (89.5 KB, DOC)
Muudatused põllumajandusliku keskkonnatoetuse nõuetes 2006. a (114.5 KB, PPT)
2006.03.14 Istungi protokoll (106 KB, DOC)

Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuride täiendava otsetoetuse muudatused 2006. a (82 KB, PPT)

Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuride täiendava otsetoetuse muudatused 2006. a: Lisa 1 (126.5 KB, DOC)
Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuride täiendava otsetoetuse muudatused 2006. a: Lisa 2 (31.5 KB, DOC)

Euroopa Ühenduse põllumajandusõiguse lihtsustamine (31.5 KB, PPT)

Euroopa Ühenduse põllumajandusõiguse lihtsustamine: Lisa 1 (148.17 KB, PDF)

Maaelu arengu strateegia vaheülevaade (63.5 KB, PPT)
2006.02.22 Istungi protokoll (106 KB, DOC)
Muudatused põllumajandusloomade täiendava otsetoetuse saamise nõuetes (22 KB, PPT)
Keskkonnalaste kitsendustega piirkondade (NATURA 2000) toetus (196 KB, PPT)
Ettepanekud maaelu arengu strateegiale (115.5 KB, PPT)
2006.02.07 Istungi protokoll (98 KB, DOC)
Ülevaade Norra abifondi finantsinstrumendist uutele EL liikmesriikidele (29 KB, DOC)
Ülevaade arengukava „Eesti Toit” 2006. aasta tegevusplaanist (142 KB, PPT)
Ülevaade turuarendustoetuse määruse muutmisest (56 KB, PPT)
Ülevaade maaelu arengu strateegia 2007-2013 hetkeseisust (79.5 KB, PPT)
2006.01.10 Istungi protokoll (2.78 MB, DOC)
Community Strategic Guidelines 2007-2013 (782.5 KB, PPT)
Ühenduse strateegiasuunised 2007-2013 (788 KB, PPT)
National strategy plan, Guidance template (660 KB, PPT)
Riiklik strateegiakava, Strateegiavorm (1.18 MB, PPT)
Maaelu arengukava 2007-2013 hetkeseis (1.04 MB, PPT)
2005.12.06 Istungi protokoll (91 KB, DOC)
Ülevaade Põllumajandusteaduste Nõukogu (PTN) tööst (111 KB, PPT)
Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2004-2008 (75 KB, PPT)
2005.11.29 Istungi protokoll (90 KB, DOC)
Ülevaade põllumajandustootjate nõustamisest, nõuandekeskusest ja RAK meetmest 3.8 (96 KB, PPT)
ÜPP reform ja nõustamine & kokkuvõte Taani-Eesti nõustamisprojektist (nõuetele vastavus) (135 KB, PPT)
2005.11.09 Istungi protokoll (92 KB, DOC)
Ülevaade mahepõllumajanduse seaduse muudatusest (76.5 KB, PPT)
Ülevaade EL mahepõllumajanduse arengukavast ja Eesti mahepõllumajanduse arengukava ettevalmistusest (4.84 MB, PPT)
Ülevaade „Eesti maaelu arengukava 2004-2006” raames mahepõllumajanduse toetuse taotlemisest (657.5 KB, PPT)
Ülevaade MAK 2007+ olukorra kirjeldusest ja SWOT-ist ning maakasutuse peatüki arutelu (53.5 KB, PPT)
Ülevaade MAK 2007+ maakasutusest (2.16 MB, PPT)
SWOT analüüsi eelnõu (44 KB, DOC)
2005.10.26 Istungi protokoll (77.5 KB, DOC)
Kütuseaktsiisi kompenseerimise võimalikud alused (48.5 KB, PPT)
2006. a riigieelarves kavandatud põllumajandustoetuste eraldised (43 KB, XLS)
2006. a ÜPT ja täiendavad otsetoetused (37.5 KB, PPT)
Maaparandussüsteemi hooldustoetus (27.5 KB, DOC)
Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muudatus (112 KB, PPT)
Lähiaja muudatused põllumajanduse otsetoetuste valdkonnas (173.5 KB, PPT)
2005.05.11 Istungi protokoll (62.5 KB, DOC)
Ülevaade põllumajandusministri 15. märtsi 2005. a määrusest nr 27 „Praktikatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning nende põllumajanduserialade loetelu, mille omandamisel praktikatoetust antakse” (119 KB, PPT)
Ülevaade riiklikust programmist „Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2004-2008” (71 KB, PPT)
2005.04.19 Istungi protokoll (59 KB, DOC)
RAK meetme 3.4 määruse eelnõu (653.5 KB, PPT)
RAK meetme 3.8 määruse eelnõu (636.5 KB, PPT)
Põllumajandusministri määrus „Tuulekaera abinõud”
2005.04.06 Istungi protokoll (60 KB, DOC)
„Põllumajandusliku keskkonnatoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord” määruse muutmine (142.5 KB, PPT)
„Ebasoodsamate piirkondade toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord” määruse muutmine (115 KB, PPT)
Maaelu maine uuringu esitlus (580 KB, PPT)
2005.03.23 Istungi protokoll (62 KB, DOC)
Looduskahjude solidaarsusfondi põhimõtete tutvustamine (105 KB, PPT)
Ülevaade põllumajanduskultuuride kasvatamise täiendava otsetoetuse muudatustest 2005. a (26.5 KB, PPT)
Ülevaade maaparandussüsteemi hooldustoetusest (630.5 KB, PPT)
Ülevaade turuarendustoetusest (149.5 KB, PPT)
2005.01.12 Istungi protokoll (56 KB, DOC)
Toetuste ajakava (424.5 KB, PPT)
Põllumajanduslooma kasvatamise täiendav otsetoetus (71 KB, PPT)
2004.12.10 Istungi protokoll (61.5 KB, DOC)
Ülevaade RAK meetme 3.1 muudatustest (623 KB, PPT)
Ülevaade RAK meetme 3.3 muudatustest (647 KB, PPT)
Ettepanekud MAKi täiendamiseks (246.5 KB, PPT)
Natura 2000 võrgustik (54 KB, PPT)
Ülevaade põllumajandusmaa lupjamistoetuse määruse muudatustest (632.5 KB, PPT)
2004.11.25 Istungi protokoll (58 KB, DOC)
Ülevaade põllumajandusmaade metsastamise toetusest (128.5 KB, PPT)
2004.10.28 Istungi protokoll (53 KB, DOC)
Eesti maaelu arengukava 2004-2006 meetmete rahastamine 2004. a (115.5 KB, PPT)
Eesti seisukohtade tutvustamine EL Nõukogu maaelu arengu määruse eelnõu osas (126 KB, PPT)
2005. aasta ühtne pindalatoetus ja täiendavad otsetoetused (154 KB, PPT)
Info Tartu linna projekti “Noorte töömaleva” kohta (399 KB, PPT)
2004.09.21 Istungi protokoll (47.5 KB, DOC)
EL Nõukogu uue maaelu arengu määruse eelnõu tutvustus ja selle menetlemise ajakava (156.5 KB, PPT)
2004.07.08 Istungi protokoll (48 KB, DOC)
Ülevaade Eesti maaelu arengukava 2004-2006 (MAK) kinnitamisele eelnenud muudatusest ning MAK edasised tegevused (399.5 KB, PPT)
WTO põllumajandusläbirääkimised (103 KB, PPT)
Eksporditoetuste teema Doha vooru läbirääkimistel (99.5 KB, PPT)
Esialgne ülevaade pindalatoetuse taotlemisest (15 KB, PPT)
2004.06.17 Istungi protokoll (47 KB, DOC)
Ülevaade põllumajandusministri määruse “RAK 2004-2006 meetme 3.8 “Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine” eelnõust (639 KB, PPT)
Ülevaade põllumajandusministri määruse "RAK 2004-2006 meetme 3.5 "Külade taastamise ja arendamise" tingimused" eelnõust (633.5 KB, PPT)
Ülevaade kõrge riskiastmega loomsete jäätmete käitlemise korraldusest (25 KB, DOC)
2004.05.27 Istungi protokoll (40.5 KB, DOC)
Elatustalude määrus (731 KB, DOC)
Elatustalu määruse seletuskiri (35.5 KB, DOC)
Elatustalude määrust tutvustav ettekanne (136 KB, PPT)

Määruse "RAK 2004-2006 meetme 3.3. "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" tingimused" eelnõust (895 KB, DOC)

Määruse "RAK 2004-2006 meetme 3.3. "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" tingimused" eelnõu seletuskiri (48 KB, DOC)
Määruse "RAK 2004-2006 meetme 3.3. "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" tingimused" eelnõud tutvustav ettekanne (648 KB, PPT)
Määruse "RAK 2004-2006 meetme 3.3. "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" tingimused" eelnõud tutvustav ettekanne: Lisa 1 (41 KB, DOC)
Määruse "RAK 2004-2006 meetme 3.3. "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" tingimused" eelnõud tutvustav ettekanne: Lisa 2
Määruse "RAK 2004-2006 meetme 3.3. "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" tingimused" eelnõud tutvustav ettekanne: Lisa 3 (98.5 KB, DOC)
Määruse "RAK 2004-2006 meetme 3.3. "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" tingimused" eelnõud tutvustav ettekanne: Lisa 4 (133 KB, XLS)
Määruse "RAK 2004-2006 meetme 3.3. "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" tingimused" eelnõud tutvustav ettekanne: Lisa 5 (29 KB, DOC)
Määruse "RAK 2004-2006 meetme 3.3. "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" tingimused" eelnõud tutvustav ettekanne: Lisa 6 (36.5 KB, DOC)
Määruse "RAK 2004-2006 meetme 3.3. "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" tingimused" eelnõud tutvustav ettekanne: Lisa 7 (60.5 KB, DOC)
2004.05.12 Istungi protokoll (43 KB, DOC)
Määrus (252.5 KB, DOC)
Määruse seletuskiri (50 KB, DOC)
Ettekanne (434 KB, PPT)
Kutsekvalifikatsioonide omistamine põllumajandusvaldkonnas (330.5 KB, PPT)
2004.04.29 Istungi protokoll (42.5 KB, DOC)
Kokkuvõtlik ülevaade lõppevast SAPARD programmist (152 KB, PPT)
2004 – muutuste aasta (74.5 KB, PPT)
Ülevaade kaubandusrežiimist ja turu avanemisest (462 KB, PPT)
Ülevaade kaubandusmehhanismidest (45 KB, PPT)
2004.04.06 Istungi protokoll (46.5 KB, DOC)
Projekti "Eesti toit" idee tutvustus (45 KB, PPT)
Projekti  "Eesti toit" eesmärk (94.5 KB, PPT)
Projekti "Eesti toit" taust (68 KB, PPT)
Konjunktuuriinstituudi ülevaade (109 KB, PPT)
Ülevaade lihasektorist (1009.5 KB, PPT)
2004.03.24 Istungi protokoll (63.5 KB, DOC)
Meede 3.1: põllumajandustootmise investeeringutoetus (EAGGF) (633.5 KB, PPT)
Määruse tööversioon (136 KB, DOC)
Määruse lisa 1 - investeeringuobjektid (55 KB, DOC)
Määruse lisa 3 - LFA alad (32 KB, DOC)
Määruse lisa 4 - istikute maksumused (24.5 KB, DOC)
Meetme 3.2 "Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus” tingimused (69.5 KB, DOC)
Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus (EAGGF) (623 KB, PPT)
2004.03.10 Istungi protokoll (68 KB, DOC)
Ülevaade ühtse pindalatoetuse ja täiendava otsetoetuse määruse eelnõust (113 KB, PPT)
Põllumajanduse üldised keskkonnanõuded (111.5 KB, PPT)
Ülevaade ebasoodsamate piirkondade toetuse määruse eelnõust (277 KB, PPT)
Ülevaade põllumajandusliku keskkonnatoetuse määruse eelnõust (121 KB, PPT)
EL finantsperspektiiv aastateks 2007-2013 (32 KB, PPT)
Ülevaade linasektorist (425 KB, PPT)
2004.02.25 Istungi protokoll (67 KB, DOC)
Ülevaade Valitsuse Euroopa Liidu poliitikast 2004-2006 (44.5 KB, DOC)
Põllumajandusalase koolitusvajaduse kujunemine Eestis (464 KB, PPT)
Ülevaade kutseõppeasutuste põllumajanduse valdkonna erialade õpilaste stipendiumide maksmisest (211.5 KB, PPT)
Stipendiumid põllumajanduserialade õpilastele (779 KB, PPT)
Muudatused piimakvoodisüsteemis alates 1. aprillist 2004. a (461.5 KB, PPT)
2004.02.11 Istungi protokoll (62 KB, DOC)
Euroopa Komisjoni ettepanekud Eesti Maaelu Arengukavasse 2004-2006 (541.5 KB, PPT)
2004.01.27 Istungi protokoll (54 KB, DOC)
Toetuste mõju analüüsi võimalused FADN andmebaasi abil (1.33 MB, PPT)
Toetuste menetlemise protsess Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (1.07 MB, PPT)
2004.01.14 Istungi protokoll (55 KB, DOC)
Eesti Maaviljeluse Instituudi uuringute ülevaated (160.5 KB, DOC)
Jõgeva Sordiaretuse Instituudi uuringute ülevaated (351.5 KB, PPT)
ÜPP eelnõu (381.73 KB, RTF)
ÜPP eelnõu seletuskiri (214.83 KB, RTF)
2003.12.02 Istungi protokoll (56 KB, DOC)
RAK meede 3.8 "Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine" (412 KB, PPT)
Ülevaade läbirääkimise käigus tehtud muudatustest RAK 2003-2006 EAGGFist rahastatavatesse meetmetesse (180.5 KB, PPT)
2003.10.29 Istungi protokoll (53 KB, DOC)
Lühiülevaade ÜPP reformi rakendamist (36.5 KB, PPT)
Üleminekumeetmed põllumajandussaaduste ja -toodete kaubanduses seoses Eesti ühinemisega EL-ga (853.5 KB, PPT)
Eesti maaelu arengukava 2004-2006 (548.5 KB, PPT)
2003.10.08 Istungi protokoll (49.5 KB, DOC)
EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu materjalide tutvustamine (27 KB, DOC)
Ühtne pindalatoetus (127 KB, PPT)
EL määruse projekt (56.5 KB, DOC)
2003.09.26 Istungi protokoll (47 KB, DOC)
EL Põllumajanduse ja Kalanduse Nõukogu materjalide tutvustamine (30 KB, DOC)
Ülevaade ÜPP reformi rakendusmäärusest (597.5 KB, PPT)
Arengud peale Cancuni (119.5 KB, PPT)
2003.09.10 Istungi protokoll (55 KB, DOC)
RAK meede nr 19 - kala- ja vesiviljelussaaduste töötlemise investeeringutoetus (32 KB, PPT)
RAK meede nr 20 - uute turgude leidmine (31 KB, PPT)
RAK meede nr 21 - kalasadamate moderniseerimine (31.5 KB, PPT)
2003.07.31 Istungi protokoll (50.5 KB, DOC)
RAK meede nr 12 "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" (EAGGF) (633 KB, PPT)
RAK meede nr 18 "Vesiviljeluse investeeringutoetus" (FIFG) (43 KB, PPT)
2003.07.17 Istungi protokoll (51 KB, DOC)
ÜPP reformi lõpp-pakett (137 KB, PPT)
22.07.2003 Põllumajanduse ja Kalanduse Nõukogu päevakorda kuuluvad punktid (60 KB, DOC)
2003.07.03 Istungi protokoll (56 KB, DOC)
Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus (EAGGF) (407 KB, PPT)
Meede 10 - Investeeringud põllumajandustootmisse (EAGGF) (417.5 KB, PPT)
Meede 13 - Integreeritud maaparandus (EAGGF) (409 KB, PPT)
2003.06.19 Istungi protokoll (46 KB, DOC)
Veise- ja vasikaliha sekkumiskokkuost ning eraladustamine (395.5 KB, PPT)
Meede 14: külade taastamine ja arendamine (EAGGF), Meede 15: kohaliku initsiatiivi arendamine – Leader+ tüüpi meede (EAGGF) (413 KB, PPT)
Ühenduse nõuetega vastavusse viimine (1.21 MB, PPT)
2003.06.05 Istungi protokoll (39 KB, DOC)
Ühtse põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformi hetkeseis (75.5 KB, PPT)
2003.05.29 Istungi protokoll (39 KB, DOC)
Ühenduse nõuetega vastavusse viimine (1.07 MB, PPT)
Teravilja interventsioon (408.5 KB, PPT)
2003.05.22 Istungi protokoll (37 KB, DOC)
ÜPP reform (119 KB, PPT)
2003.05.15 Istungi protokoll (43.5 KB, DOC)
Piima tootmiskvoot (47.5 KB, PPT)
2003.04.30 Istungi protokoll (38.5 KB, DOC)
Veiseliha spetsiaaltoetus (633 KB, PPT)
Kartulitärklise töötlemistoetus (397 KB, PPT)
Lina- ja kanepikiu töötlemistoetus (396 KB, PPT)
Teatud kaunviljade toetus (388.5 KB, PPT)
2003.04.16 Istungi protokoll (40.5 KB, DOC)
Otsetoetuste lisamakse (77 KB, PPT)
Veiste tapatoetus (390.5 KB, PPT)
2003.04.02 Istungi protokoll (44.5 KB, DOC)
Põllumajanduslik keskkond (61.5 KB, PPT)
Eliit- või sertifitseeritud seemne toetus (446 KB, PPT)
2003.03.19 Istungi protokoll (43 KB, DOC)
Põllumaade metsastamise meede (3.47 MB, PPT)
Ammlehmatoetus ja ekstensiivistamistoetus (405.5 KB, PPT)
2003.03.07 Istungi protokoll (38.5 KB, DOC)
Elatustalu kohanemise toetus (3.02 MB, PPT)
Põllukultuuride pindalatoetuse meede (421 KB, PPT)
2003.02.19 Istungi protokoll (36 KB, DOC)
LFA (ebasoodsamad piirkonnad ja keskkonnaalaste kitsendustega piirkonnad) (1.72 MB, PPT)
Lambaliha turukorraldus (443.5 KB, PPT)
2003.02.12 Istungi protokoll (39.5 KB, DOC)
MAK 2004-2006 strateegia, visioon, eesmärgid ja SWOT (50 KB, PPT)
2003.01.13 Istungi protokoll (40 KB, DOC)
2002.12.09 Istungi protokoll (39.5 KB, DOC)
2002.10.15 Istungi protokoll (37.5 KB, DOC)
2002.08.13 Istungi protokoll (35 KB, DOC)
2002.04.30 Istungi protokoll (40 KB, DOC)
2002.03.13 Istungi protokoll (44 KB, DOC)
2002.01.18 Istungi protokoll (32.5 KB, DOC)
2001.12.11 Istungi protokoll (47 KB, DOC)
2001.10.03 Istungi protokoll (42 KB, DOC)
2001.06.06 Istungi protokoll (45.5 KB, DOC)
2001.02.21 Istungi protokoll (45.5 KB, DOC)