Biomajandus

Biomajandus on taastuva biomassi tootmine ja muutmine peamiselt toiduks, söödaks või ka muudeks biotoodeteks ning bioenergiaks.

Biomajandus hõlmab peaaegu kõiki tööstus- ja majandussektoreid. Peamiselt põhineb see siiski põllumajandusel, kalandusel ja metsandusel ning nendega seotud tööstustel, mis toodavad, majandavad või kasutavad muul moel bioloogilisi ressursse (näiteks toidu-, sööda-, kiu-, paberi-, energia-, keemia-, biotehnoloogiatööstus).

Biomajandusega seotud sektorite arendamine kuulub Eestis eraldiseisvate valdkondadena Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse.

Maaeluministeeriumi tegevused valdkonnas on suunatud sellele, et kasvatada inimeste heaolu, säilitades või parandades looduskeskkonda ning tagades toidu- ja energiajulgeoleku.

 

Pärnapuu. Allikas: picjumbo; autor: Viktor Hanacek

 

Strateegilised dokumendid

Põllumajandussektoris kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava 2012–2020

Tegevuskava eesmärk on kaardistada ja analüüsida põllumajanduse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ja kliimamuutustega kohanemise võimalusi, vaadata üle olemasolevad meetmed ning teha ettepanekuid nende täiendamiseks ja uute meetmete loomiseks.

 

Viimati uuendatud: 20. september 2021