Maaelu arengu strateegia 2007–2013

Euroopa Liidu liikmesriigina on Eestil võimalik osaleda ühenduse maaelupoliitikas ja saada osa Euroopa Liidu maaelu arengu toetuste eelarvest. EL maaelu arengu toetusi rakendatakse läbi riiklike maaelu arengukavade. Eesti maaelu arengukava 2007–2013 koostamise tugiraamistik on Eesti maaelu arengu strateegia (MAS) 2007–2013.

Maaelu arengu poliitika täiendab Euroopa Liidu ühist põllumajanduspoliitikat ning annab seeläbi panuse ühenduse eesmärkidesse ja integreerib muud poliitikaprioriteedid, edendades erinevate valdkondade vahelist koostoimet. Maaelu arengu strateegia vastab ühenduse ja siseriiklikele prioriteetidele ning täiendab ühenduse poliitikat.

Strateegia sisaldab:

  • majandusliku, sotsiaalse ja keskkonna hetkeolukorra analüüsi,
  • üldist strateegiat koos EL prioriteetide tõlgendamise ja riiklike prioriteetidega,
  • telgedepõhist strateegiat koos kvantifitseeritud eesmärkidega,
  • strateegia sisemist ja välist kooskõla ning vastastikust täiendavust muude ühenduse finantsinstrumentidega,
  • riikliku maaeluvõrgustiku loomise korraldust ja soovituslikku eelarvet.

Maapiirkondade säästvat arengut silmas pidades keskendub strateegia ühenduse põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime, maade hooldamise ja keskkonna, elukvaliteedi ja tegevuste mitmekesistamise eesmärkidele, võttes samas arvesse Eesti maaelu omanäolisust ja mitmekesisust.

Strateegia üldises kontekstis võetakse ühelt poolt arvesse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) konkurentsivõimele ja säästvale arengule suunatud otsuseid, mis toetuste tootmisest lahtisidumise kaudu suurendavad turule orienteeritust ja läbi erinevate keskkonna-, toiduohutus- ja loomade heaolu nõuete põllumajandustootjate omavastutust suurendades aitavad kaasa keskkonnasäästlikkusele ja tarbija rahulolule.

Teiselt poolt arvestatakse ka Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) läbirääkimistest tulenevat survet ÜPP arengule ja sellest põhjustatud toetuste vähenemisele ning maailma põllumajandusturu liberaliseerimisele.

Strateegia koostamine ja koordineerimine toimus Põllumajandusministeeriumi juhtimisel. Dokumendi koostamisest on antud ülevaateid ka põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogus (PMAN) ja Riigikogu maaelukomisjonis. Strateegia kooskõlastati ministeeriumidega ning selle kiitis heaks Vabariigi Valitsus. Strateegia esitati teadmiseks ka Euroopa Komisjonile.

 

Seire

 

Seirearuanne kirjeldab ning analüüsib, kuidas on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007–2013 rakendamine aidanud kaasa maaelu arengu strateegias püstitatud eesmärkide saavutamisele.

Seirearuanne hõlmab ka strateegia efektiivsuse analüüsi. Lisaks annab aruanne ülevaate strateegia püsihindamise tulemustest, koordinatsioonimehhanismide toimimisest, koosmõjust muude poliitikatega ning riikliku maaeluvõrgustiku tegevustest.

Põllumajandusministeerium esitab Euroopa Komisjonile seirearuanded Eesti maaelu arengu strateegia (MAS) 2007–2013 rakendamise tulemustest.

Seirearuanded esitatakse Euroopa Komisjonile iga kahe aasta järel. Esimene seirearuanne esitati komisjonile 1. oktoobril 2010. Viimane seirearuanne esitati komisjonile 2014. aastal.

Seirearuanded

 
Aeg

Pealkiri/Kirjeldus

2014-11-06 Eesti maaelu arengu strateegia 2007–2013 2014. aasta strateegiaseire aruanne (1.85 MB, PDF)
2012-09-07 Eesti maaelu arengu strateegia 2007–2013 2012. aasta strateegiaseire aruanne (918.07 KB, PDF)
2010 Eesti maaelu arengu strateegia 2007–2013 2010. aasta strateegiaseire aruanne (1.31 MB, PDF)

 

Viimati uuendatud: 12. oktoober 2015