Seire ja hindamine

Eesti maaelu arengukava kaudu saavutatud tulemuste ja mõjude hindamiseks on loodud seire- ja hindamissüsteem, mis koosneb seirest, püsihindamisest ning vahe- ja järelhindamisest.

Iga-aastane seirearuanne kajastab Eesti maaelu arengukava meetmete elluviimist konkreetsel aruandeaastal ja samuti kumulatiivselt kogu senise rakendamise perioodi vältel.

Seireruanne kajastab informatsiooni nii arengukava eelarvevahendite kasutamise kui ka meetmete rakendamise seisu ja seniste tulemuste kohta.

Lisaks antakse aruandes ülevaade arengukava tehnilise abi kasutamisest, teavitustegevustest, püsihindamisest, maaeluvõrgustiku tegevusest ning programmi juhtimisest ja haldamisest.

Seiret tehakse nii Eesti maaelu arengukava kui ka sellega seotud Eesti maaelu arengu strateegia (MAS) üle.

Lähemalt MAS 2007–2013 seirest »

Seiret tehakse näitajate kohta, mida on kirjeldatud arengukava iga meetme lõpus toodud indikaatorite ja sihttasemete tabelis. Seireandmete kogumise ja säilitamise eest vastutab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Seirearuanded kinnitab ja arengukava rakendamist hindab seirekomisjon.

Põllumajandusministeerium saatis igal aastal 30. juuniks Euroopa Komisjonile seirearuande Eesti maaelu arengukava 2007–2013 rakendamise kohta eelnenud aastal.

Esimene seirearuanne esitati komisjonile aastal 2008; viimane, 2015. aasta kohta käiv seirearuanne esitati 2016. aastal.

Materjalid

Seirearuanded

Viimane, 2015. a seirearuanne avaldati 17. jaanuaril 2016.

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 seirearuanded
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2015 Seirearuanne (1.87 MB, PDF)
Seirearuande lisad (621.41 KB, ZIP)
2014 Seirearuanne (2.93 MB, PDF)
Seirearuande lisad (1.88 MB, ZIP)
2013 Seirearuanne (1.81 MB, PDF)
Seirearuande lisad (543.07 KB, ZIP)
2012 Seirearuanne (2.54 MB, DOCX)
Seirearuande lisad (624 KB, ZIP)
2011 Seirearuanne (2.13 MB, DOC)
Seirearuande lisad (346.21 KB, ZIP)
2010 Seirearuanne (2.56 MB, DOC)
Seirearuande lisad (203.56 KB, ZIP)
2009 Seirearuanne (1.27 MB, PDF)
Seirearuande lisad (267.46 KB, ZIP)
2008 Seirearuanne (1.97 MB, DOC)
Seirearuande lisad (154.9 KB, ZIP)
2007 Seirearuanne (1.05 MB, DOC)

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva tegevuse keskkonnamõju selgitamine, hindamine ja kirjeldamine. KSH oluline osa on üldsuse kaasamine ja teavitamine hindamise eri etappides. KSH käigus tehakse kindlaks, kas uue arengukava või strateegia elluviimine võib kaasa tuua olulist ja/või tõenäolist keskkonnamõju võrreldes hindamise hetkel kehtivate planeeringute ja arengukavade elluviimisega.
Hinnang antakse ennekõike lähtuvalt strateegilise valiku tegemise otstarbekuse või ebaotstarbekuse vaatenurgast ja selle eesmärk on planeeringu või arengukava kehtestaja tähelepanu juhtimine strateegilise otsuse langetamisest tulenevatele võimalikele tagajärgedele.
Hindamise aluseks on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punkt 1 ja § 35 lõige 2.

KSH eesmärgid:

 • keskkonnaküsimuste integreerimine arengukavasse;
 • arengukava kooskõlla viimine EL keskkonnapoliitikaga;
 • arengukava keskkonnamõjude kaardistamine ning vastavalt sellele hinnangu andmine arengukava strateegilisele osale ja soovituste esitamine keskkonnamõjude vähendamiseks;
 • arengukava prioriteetsete suundade hindamine keskkonna seisukohast.

Dokumendid

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 keskkonnamõju strateegilise hindamise ülesanne oli kaasa aidata tasakaalustatud, Euroopa Liidu ja Eesti keskkonnapoliitikaga kooskõlas oleva arengukava koostamisele.
MAK 2007-2013 keskkonnamõju strateegilise hindamise viis läbi ettevõte InterAct Projektid & Koolitus OÜ. Hindamise aruanne esitati ministeeriumile 23. novembril 2006.

Püsihindamine

Püsihindamine ehk pidev hindamine oli Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007–2013 tulemuste ja mõjude pidev jälgimine. Püsihindamise käigus tegid hindajad muu hulgas ka arengukava tasandil toimuva hindamistegevuse täiendamiseks vajalikke valdkondlikke uuringuid ja analüüse.

Eesti maaelu arengukava püsihindamisel oli mitu eesmärki:

 • uurida arengukava arengut seoses selle eesmärkidega, kasutades tulemus- ja vajaduse korral mõjunäitajaid;
 • parandada arengukava ja selle rakendamise kvaliteeti;
 • vaadata läbi arengukava sisulised muudatusettepanekud;
 • valmistuda vahe- ja järelhindamiseks.

MAK 2007–2013 püsihindamist tegid järgmised asutused:

Rakendusanalüüsid

Eesti maaelu arengukava 2007–2013 1., 3. ja 4. telje meetmete püsihindamise raames tehtud rakendusanalüüsid meetmete kaupa. 2. telje meetmete rakendusanalüüsid leiate Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehelt. Lisaks leiate kindlasti huvipakkuvaid uuringuid ka ministeeriumi kodulehelt ettevõtluse ja tööhõive uuringute ning põllumajanduse ja maaelu uuringute rubriikidest.
Meede 1.1 "Koolitus- ja teavitustegevused"
Meede 1.2 "Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus"
Meede 1.3 "Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord"
Meede 1.4 "Põllumajandusettevõtete ajakohastamine"
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2015 Energiakasutuse ja bioenergia osakaalu muutused investeeringutoetuse saajate näitel (563.69 KB, DOCX)
2013 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 alameetme 1.4.1 "Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks" rakendamistulemuste analüüs, I-VI taotlusvoor (942.95 KB, PDF)
2013 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.4.2 "Investeeringud loomakasvatusehitistesse" rakendamistulemuste analüüs, I-V taotlusvoor (1.04 MB, PDF)
2012 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 alameetme 1.4.1 "Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks" rakendamistulemuste analüüs, V taotlusvoor (1.15 MB, PDF)
2012 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.4.2 "Investeeringud loomakasvatusehitistesse" rakendamistulemuste analüüs, V taotlusvoor (1.2 MB, PDF)
2012 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.4.3 "Bioenergia tootmise investeeringutoetus" rakendamistulemuste analüüs, IV taotlusvoor (552.94 KB, PDF)
2011 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.4.1 "Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks" rakendamistulemuste analüüs, IV taotlusvoor (180.96 KB, PDF)
2011 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.4.2 "Investeeringud loomakasvatusehitistesse" rakendamistulemuste analüüs, IV taotlusvoor (197.26 KB, PDF)
2011 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.4.3 "Bioenergia tootmise investeeringutoetus" rakendamistulemuste analüüs, III taotlusvoor (515.66 KB, PDF)
2010 Meetme 1.4.1 "Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks" rakendamistulemuste ja ettevõtjate finantsolukorra analüüs (235.86 KB, PPTX)
2010 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.4.2 "Investeeringud loomakasvatusehitistesse" rakendamistulemuste analüüs, III taotlusvoor (178.85 KB, PDF)
2010 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.4.3 "Bioenergia tootmise investeeringutoetus" rakendamistulemuste analüüs (142.15 KB, PDF)
Meede 1.5 "Metsa majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine"
Meede 1.6 "Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmine"
Meede 1.8 "Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur"
Meede 1.9 "Tootjarühmade loomine ja arendamine"
Meede 3.1 "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas"
Meede 3.2 "Külade uuendamine ja arendamine"
Meede 4 "Leader"

Seirekomisjon

Maaelu arengukavade rakendamisel peavad liikmesriigid looma arengukava seirekomisjoni. Seirekomisjon peab tagama selle, et maaelu arengu programmi rakendamine oleks tõhus.
Eesti maaelu arengukava 2007–2013 töökorra töötas välja Põllumajandusministeerium ning selle kinnitasid seirekomisjoni liikmed komisjoni esimesel istungil.
Huvilised saavad tutvuda seirekomisjoni ülesannetega, koosseisuga ning istungite materjalidega.

Seirekomisjoni ülesanded

Eesmärkide täitmiseks on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007–2013 seirekomisjonil muu hulgas järgmised ülesanded:

 • arutada MAK 2007–2013 meetmete valikukriteeriumeid nelja kuu jooksul pärast MAKi heakskiitmist;
 • jälgida arengukava eesmärkide saavutamist;
 • tutvuda rakendamise ning püsihindamiste tulemustega;
 • kiita heaks arengukava aastaaruanded ja lõpparuande;
 • teha vajadusel korraldusasutusele ettepanekuid arengukava eesmärkide või juhtimise parandamiseks;
 • vaadata läbi ja kiita heaks Euroopa Komisjoni rahastamisotsuse muutmise ettepanekud.
Seirekomisjoni moodustamisel lähtutakse partnerlus- ning võrdõiguslikkuse printsiibist. Seirekomisjoni kuuluvad pädevate piirkondlike ja kohalike asutuste ning muude avaliku võimu asutuste, majandus- ja sotsiaalpartnerite, muude asjakohaste organite (sh kohalike tegevusgruppide) esindajad ning Euroopa Komisjoni nõuandva pädevusega esindaja. Teiste hulgas kuuluvad komisjoni ka Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Siseministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, põllumajandustootjate ning talunike ühenduste, toidukvaliteedi ja erinevate põllumajandustootmise valdkondade põhiste ühenduste ja organisatsioonide, metsaomanike ühenduste, põllumajandusvaldkonna koolitusasutuste, keskkonnakaitse organisatsioonide, maaturismi ettevõtjate ühenduste, külaliikumise-, noorte ja naiste jm sotsiaalse kaasamisega tegelevate ühenduste esindajad.

Komisjoni koosseis

Seisuga 4. jaanuar 2016

Esimees

 • Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler

Aseesimees

 • Maaeluministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja

Liikmed

 • Maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja
 • Maaeluministeeriumi põllumajandusturu korraldamise osakonna juhataja
 • Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja
 • Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja
 • Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna ekspert
 • Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja
 • Rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse nõunik
 • Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna peaspetsialist
 • Eesti Aiandusliidu tegevjuht (tema nõusolekul)
 • Eesti Erametsaliidu tegevjuht (tema nõusolekul)
 • Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige (tema nõusolekul)
 • Eesti Keskkonnaühenduste Koja liige (tema nõusolekul)
 • Eesti Leader Liidu tegevjuht (tema nõusolekul)
 • Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi professor (tema nõusolekul)
 • Eesti Maaparandajate Seltsi juhatuse liige (tema nõusolekul)
 • Eesti Maaturismi nõukogu liige (tema nõusolekul)
 • Eesti Noortalunike juhatuse esimees (tema nõusolekul)
 • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu aseesimees (tema nõusolekul)
 • Eesti Põllumeeste Keskliidu liige (tema nõusolekul)
 • Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja (tema nõusolekul)
 • Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni asepresident (tema nõusolekul)
 • Eestimaa Talupidajate Keskliidu peadirektor (tema nõusolekul)
 • ETNA Eestimaal juhatuse liige (tema nõusolekul)
 • Mahepõllumajanduse Koostöökogu liige (tema nõusolekul)

Käskkirjad

Varasemad käskkirjad komisjoni koosseisu ja ülesannete kohta leiate Põllumajandusministeeriumi dokumendiregistrist (kaustast "Ministri üldkäskkiri").

Istungite materjalid

Istungi kuupäev Pealkiri/Kirjeldus
2016-06-03 Päevakava (70.1 KB, PDF)
Protokoll (126.8 KB, PDF)
Eesti maaelu arengukava 2007–2013 2015. aasta seirearuanne (1.27 MB, PDF). Vivia Aunapuu-Lents, Maaeluministeerium
MAK 2007–2013 1., 3. ja 4. telje meetmete tulemused 2015. aastal (1.15 MB, PDF). Vahur Mõtte, Eesti Maaülikool
Ülevaade Eesti maaelu arengukava 2007–2013 2015. aasta teavitustegevustest (521.55 KB, PDF). Kristo Mäe, Maaeluministeerium
2015-07-27 Kirjaliku protseduuri kokkuvõte (115.24 KB, PDF)
2015-06-03 Päevakava (75.51 KB, PDF)
Protokoll (84.12 KB, DOCX)
MAK 2007–2013 I, III ja IV telje meetmete püsihindamise tulemuste tutvustus (1.68 MB). Mati Mõtte, Eesti Maaülikool
MAK 2007–2013 II telje meetmete püsihindamise tulemuste tutvustus (903.7 KB). Livi Rooma, Põllumajandusuuringute Keskus
MAK 2007–2013 2014. aasta seirearuande tutvustus (454 KB). Stella Vogt, Põllumajandusministeerium
Ülevaade MAK 2007–2013 2014. aasta teavitustegevustest (159.86 KB). Karin Volmer, Põllumajandusministeerium
Ülevaade MAK 2007–2013 meetmete rakendamisest 2015. aastal (748.64 KB). Liina Arumägi, PRIA statistika ja analüüsi büroo juhataja
2014-09-11 Kirjaliku protseduuri kokkuvõte (106.86 KB, PDF)
2014-06-05 Päevakava (95.62 KB, PDF)
Protokoll (459.08 KB, PDF)
MAK 2007–2013 1., 3. ja 4. telje meetmete püsihindamine – tulemuste tutvustus (1.55 MB, PPT)
MAK 2007–2013 2. telje meetmete püsihindamine (1.14 MB, PPTX)
MAK 2007–2013 seirearuanne – tulemuste tutvustus (1.15 MB, PPTX)
Ülevaade MAK 2007–2013 2013. aasta teavitustegevustest (1.19 MB, PPTX)
MAK 2007–2013 rakendamise seis 15. mail 2014 (318.2 KB, PPTX)
2014-02-07 Kirjaliku protseduuri kokkuvõte (75.57 KB, PDF)
2013-09-10 Kirjaliku protseduuri kokkuvõte (28.76 KB, PDF)
2013-06-06–
2013-06-07
Päevakava (105.47 KB, PDF)
Protokoll (112.31 KB, PDF)
2012. aasta seirearuanne (4.77 MB, PPTX)
Ülevaade MAK 2007-2013 teavitustegevustest (262.57 KB, PPTX)
MAK 2007-2013 2. telje püsihindamistulemused (5.31 MB, PPTX)
MAK 2007-2013 1., 3. ja 4. telje meetmete tulemusi 2012. aastal (1.65 MB, PPT)
MAK 2007-2013 meetmete rakendamise seis 27. mail 2013 (364.45 KB, PPTX)
Lisa 1: MAK meetmete rakendamine seisuga 13.05.2013 (37.37 KB, XLSX)
Eesti maaelu arengukava 2007-2013, VII muudatusettepanekud (626.45 KB, PPTX)
2012-06-07–
2012-06-08
Päevakava (86.75 KB, PDF)
Protokoll (5.87 MB, PDF)
2011. aasta seirearuanne (3.93 MB, PPT)
MAK 2007-2013 1., 3 ja 4 telje meetmete tulemusi (1.54 MB, PPT)
MAK 2007-2013 2 telje meetmete püsihindamise ülevaade (2.8 MB, PPT)
2011. aasta ülevaade 2007-2013 teavitustegevustest (294.5 KB, PPT)
MAK 2007-2013 rakendamise hetkeseis 31.mail 2012 (1.86 MB, PPT)
2012-09-12 Protseduuri kokkuvõte (18.52 KB, PDF)
Kokkuvõtte lisa (18.52 KB, PDF)
2011-06-09–
2011-06-10
Päevakava (87.02 KB, PDF)
Protokoll (4.7 MB, PDF)
MAK 2007-2013 1, 3 ja 4 telje meetmete tulemusi (791.5 KB, PPT)
MAK 2007-2013 2 telje meetmete püsihindamine (6.75 MB, PPT)
2010.a ülevaade MAK 2007-2013 teavitustegevus (203.5 KB, PPT)
MAK 2007-2013 rakendamise seis (1.86 MB, PPT)
MAK 2007- 2013 2010 seirearuande tutvustus (2.19 MB, PPT)
MAK 2007 - 2013 VI muudatusettepanekud (190 KB, PPT)
2011-05-19 Kirjaliku protseduuri kokkuvõte (17.79 KB, PDF)
Kirjaliku protseduuri kokkuvõtte lisa (27.14 KB, PDF)
2010-11-26 Istungi päevakava (69.83 KB, PDF)
Istungi protokoll (6.3 MB, PDF)
MAK 2007-2013 rakendamise hetkeseis (295.08 KB, PDF)
MAK 2007-2013 vahehindamise aruande tutvustus (2.67 MB, PPT)
MAK 2007-2013 V muudatused (288 KB, PPT)
2010-10-11 Protseduuri kokkuvõte (18.58 KB, PDF)
2010-07-01 Istungi päevakava (71.8 KB, PDF)
Istungi protokoll (879.22 KB, PDF)
MAK 2007-2013 IV muudatused (296.5 KB, PPT)
MAK 2007-2013 2009. aasta seirearuande tutvustus (1.87 MB, PPT)
MAK 2007-2013 2009. aasta teavitustegevuste ülevaade (501.5 KB, PPT)
MAK 2007-2013 1., 3. ja 4. telje meetmete püsihindamine (330.5 KB, PPT)
MAK 2007-2013 2, telje meetme püsihindamine (1.25 MB, PDF)
MAK 2007-2013 meetmete rakendamise hetkeseis 2010. aastal (1.8 MB, PPT)
EL Läänemere piirkonna stateegia tutvustus (4.64 MB, PPT)
2009-11-25 Istungi päevakava (26.56 KB, PDF)
Istungi protokoll (574.48 KB, PDF)
Ülevaade MAK 2007-2013 1., 3. ja 4 telje püsihindamistegevustest (1 MB, PPT)
MAK 2007-2013 meetme 1.6 muudatused (511 KB, PPT)
MAK 2007-2013 meetmete 1.7.2 ja 1.7.3 tutvustus (593.5 KB, PPT)
2009-06-16 Protseduuri kokkuvõte (632.15 KB, PDF)
2009-06-11–
2009-06-12
Istungi päevakava (40.41 KB, PDF)
Istungi protokoll (4.77 MB, PDF)
Ülevaade teavitustegevustest (218.5 KB, PPT)
MAK 2007-2013 muudatused (999.5 KB, PPT)
MAK 2007-2013 2008. a seirearuande tutvustus (302 KB, PPT)
MAK 2007-2013 meetmete rakendamise seis 2009. aastal (463 KB, PPT)
2009-02-02 Protseduuri kokkuvõte (31.24 KB, PDF)
2008-10-22–
2008-10-23
Istungi päevakava (37.83 KB, PDF)
Istungi protokoll (1.61 MB, PDF)
MAK 2007-2013 muudatused (508 KB, PPT)
Meede 2.3.1 Keskkonnasõbralik majandamine (162.5 KB, PPT)
Meede 2.3.2 Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (232.5 KB, PPT)
Meede 2.3.4 Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (143 KB, PPT)
Meede 2.4 Loomade heaolu: loomade karjatamise toetus (198.5 KB, PPT)
Meede 2.6 Kaitsemetsa rajamise toetus põllumajandusmaale (237 KB, PPT)
Põlvamaa Partnerluskogu RAK 2004 – 2006 meetme 3.6 “Kohalikul initsiatiivil põhinevate arendusprojektide elluviimine – Leader-tüüpi meede” raames tegevusgrupi strateegia rakendamise kogemused (9.37 MB, PPT)
Geomedia OÜ "Maaelu Leader tegevusgruppide strateegiates lähtudes antud eksperthinnangutest (757.5 KB, PPT)
2008-06-11 Istungi päevakava (10.45 KB, PDF)
Istungi protokoll (1.6 MB, PDF)
2007. aasta seirearuanne (MAK 2007–2013) (413 KB, PPT)
Ülevaade teavitustegevustest (863.5 KB, PPT)
MAK 2007-2013 muudatused (229.5 KB, PPT)
Meede 1.9 „Tootjarühmade loomine ja arendamine (218 KB, PPT)
Meede 3.1 „Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas” suurprojektid (254 KB, PPT)
Seirekomisjoni hindamiskriteeriumid (67.47 KB, PDF)
2008-05-20 Protseduuri kokkuvõte (338.05 KB, PDF)
2008-02-06 Istungi päevakava (11.23 KB, PDF)
Istungi protokoll (1.21 MB, PDF)
Tagasiside LEADER (meede 4) ettepanekutele (198.5 KB, PPT)
Meede 2.3.2 Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (209.5 KB, PPT)
MAK 2007-2013 - Tootjarühmade loomine (176.5 KB, PPT)
Maaelu arengukava 2007– 2013 seirekomisjon (115 KB, PPT)
Meede 1.5 Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (209 KB, PPT)
2007-11-28 Istungi päevakava (21.5 KB, DOC)
Istungi protokoll (755.64 KB, PDF)
Meede 4 - Leader (382.5 KB, PPT)
Meede 1.5 - Metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (1.69 MB, PPT)
Meede 1.1 - Koolitus- ja teavitustegevused (285 KB, PPT)
Alammeede 1.7.1 - Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate alane koostöö (186.5 KB, PPT)
2007-09-26 Istungi päevakava (20.5 KB, DOC)
Istungi protokoll (49.56 KB, PDF)
Alameede 1.4.3. Investeeringud bioenergia tootmisesse (125 KB, PPT)
Meede 1.5. Metsa majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (88 KB, PPT)
Meede 1.6. Põllumajandussaadustele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmine (197.5 KB, PPT)
2007-07-31 Istungi päevakava (21 KB, DOC)
Istungi protokoll (72.39 KB, PDF)
Kiviaia rajamise ja taastamise toetus (2.99 MB, PPT)
Meede 1.8. Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur (651.5 KB, PPT)
Meede 3.1. Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas (83.5 KB, PPT)
Meede 3.2. Külade uuendamine ja arendamine (284.5 KB, PPT)
Meede 2.8. Natura 2000 erametsamaa toetus (286 KB, PPT)
Meede 1.2. Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine (305.5 KB, PPT)
2007-05-25 Istungi protokoll (53.5 KB, DOC)
Meede 1.3. Nõuandesüsteemi ja –teenuste toetus (168 KB, PPT)
Meede 1.4.2. Investeeringud loomakasvatusehitistesse (2.13 MB, PPT)
Meede 1.4.1. Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks (180 KB, PPT)
Meede 3.1. Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas (139.5 KB, PPT)
2007-03-27 Ettevalmistava istungi protokoll (984.5 KB, DOC)

Vahe- ja järelhindamine

Lisaks Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007–2013 püsihindamisele tuli kohustuslikus korras läbi viia ka arengukava vahehindamine ja järelhindamine.

Järelhindamine

Järelhindamisel hinnati täiendavalt arengukava mõju, vahendite kasutamist, maaelu arengu toetuste tõhusust ja tulemuslikkust. Järelhindaja tegi järeldusi maaelu arengu poliitika rakendamisest, sealhulgas selle panusest Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) rakendamisse.
Eesti maaelu arengukava 2007–2013 järelhindamise aruanne koostati detsembris 2016. Hindajad leiti avaliku hankega.
Avaldamise aeg Pealkiri/Kirjeldus
2017-01-06 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 järelhindamine. Lõpparuanne (4.01 MB, PDF)
täiendatud 31. jaanuar 2017
2017-01-06 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 järelhindamine. Hindamistulemusi kokku võttev raport (707.73 KB, PDF)
täiendatud 31. jaanuar 2017

Vahehindamine

Vahehindamise eesmärk oli teha ettepanekuid arengukava ja selle rakendamise kvaliteedi parandamiseks. Vahehindamine tuli läbi viia 31. detsembriks 2010.
Vahehindamise dokumendid
Viimati uuendatud: 15. august 2019