Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva tegevuse keskkonnamõju selgitamine, hindamine ja kirjeldamine. KSH oluline osa on üldsuse kaasamine ja teavitamine hindamise eri etappides.

KSH käigus tehakse kindlaks, kas uue arengukava või strateegia elluviimine võib kaasa tuua olulist ja/või tõenäolist keskkonnamõju võrreldes hindamise hetkel kehtivate planeeringute ja arengukavade elluviimisega.

Hinnang antakse ennekõike lähtuvalt strateegilise valiku tegemise otstarbekuse või ebaotstarbekuse vaatenurgast ja selle eesmärk on planeeringu või arengukava kehtestaja tähelepanu juhtimine strateegilise otsuse langetamisest tulenevatele võimalikele tagajärgedele.

Hindamise aluseks on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punkt 1 ja § 35 lõige 2.

KSH eesmärgid:

  • keskkonnaküsimuste integreerimine arengukavasse;
  • arengukava kooskõlla viimine EL keskkonnapoliitikaga;
  • arengukava keskkonnamõjude kaardistamine ning vastavalt sellele hinnangu andmine arengukava strateegilisele osale ja soovituste esitamine keskkonnamõjude vähendamiseks;
  • arengukava prioriteetsete suundade hindamine keskkonna seisukohast.
 

Dokumendid

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 keskkonnamõju strateegilise hindamise ülesanne oli kaasa aidata tasakaalustatud, Euroopa Liidu ja Eesti keskkonnapoliitikaga kooskõlas oleva arengukava koostamisele.

MAK 2007-2013 keskkonnamõju strateegilise hindamise viis läbi ettevõte InterAct Projektid & Koolitus OÜ. Hindamise aruanne esitati ministeeriumile 23. novembril 2006.

Aeg Pealkiri/Kirjeldusl
2006-11-23 Eesti maaelu arengukava 2007-2013 keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne (252.47 KB, PDF)
2007-05-15 Keskkonnaministeerium: KSH aruande heakskiitmise otsus (480.96 KB, PDF)
2007-04-30 Põllumajandusministeerium: Keskkonnamõju strateegilise hindamise ettepanekutega arvestamine (106.96 KB, PDF)
2007-02-02 Põllumajandusministeerium: KSH programmi avalikust väljapanekust ja arutelust teavitamine (2.98 MB, PDF)
2007-01-04 Keskkonnaministeerium: KSH programmi heakskiitmise otsus (129.81 KB, PDF)
2006-09-01 Sotsiaalministeerium: Sotsiaalministeeriumi seisukoht KSH programmi osas (74.45 KB, PDF)
2006-08-31 Eesti maaelu arengukava 2007-2013 keskkonnamõju strateegilise hindamise programm (80.73 KB, PDF)
2006-08-01 Põllumajandusministri käskkiri 1. august 2006. a nr 138 "Eesti maaelu arengukava 2007-2013” keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" (56.18 KB, PDF)

 

Viimati uuendatud: 21. aprill 2014