Sümboolika

Maaelu arengukava toetuse abil rahastatud või toetust tutvustav objekt, projekt või tegevus tuleb märgistada sellest teavitava infoga. Selleks tuleb kasutada nõuetekohast maaelu arengukava logo ning Euroopa Liidu embleemi.

Tähistada tuleb toetuse abil rahastatud või toetust tutvustav projekt või tegevus, sealhulgas:

 • ehitis;
 • seade;
 • meene;
 • info- ja reklaammaterjal;
 • üritus;
 • digitaalne infokandja ja materjal paigutatuna pakendile või tootele ning selle esilehele, -kaadrile, -pildile;
 • televisioonisaade, artikkel ja muu tekst tehniliselt võimalikul ja sobival viisil;
 • trükimeedia või digitaalse meedia väljaande kuulutus.

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 logo Euroopa Liidu embleemiga (horisontaalne versioon)

Lisainfo

 

Tähistamise nõuded

 • Logo ja Euroopa Liidu embleem paigaldatakse nähtavale kohale.
 • Toetuse abil rahastatud projekti käigus või tulemusena projektis osalejale või avalikkusele jaotataval dokumendil, tunnistusel ja sertifikaadil peab olema tähis selle kohta, et projekti rahastatakse maaelu arengu toetusest.
 • Kui toetuse abil rahastatud objekti ei ole tehnilistel põhjustel võimalik logoga tähistada, paigaldab toetuse saaja oma esindusruumi infosildi. Meenele, sealhulgas väiksemale töövahendile, paigutatakse sel juhul üksnes nõuetekohane Euroopa Liidu embleem.
 • Toetuse saaja tähistab arengukava logo ja Euroopa Liidu embleemiga toetuse objekti selle soetamisest või valmimisest arvates või tootmise käigus, kui toetuse taotleja taotluse kohta on tehtud taotluse rahuldamise otsus.
 • Ürituse puhul tähistab toetuse saaja ürituse läbiviimise koha ürituse toimumise ajavahemikuks.
 • Paigaldatud tähistus peab säilima vähemalt viis aastat viimase toetusosa väljamaksmisest arvates.
 • Logo ja Euroopa Liidu embleemi kasutatakse üksnes objektil, mis on toetuse abil rahastatud või mis on seotud toetuse andmisest või kasutamisest teavitamisega. Toetuse taotleja ei tohi logo ja Euroopa Liidu embleemi kasutada enne, kui tema taotluse kohta on tehtud taotluse rahuldamise otsus.
 • Toetuse saaja tähistab toetuse abil rahastatud objekti logo ja Euroopa Liidu embleemi kandva infosildiga või lisab need objektile tootmise käigus olenevalt objekti laadist ja selles määruses sätestatud tingimuste kohaselt.
 • Kui toetuse kasutamist tähistav vahend saab kahjustada, enne kui kohustuslik tähistamisaeg on möödunud, vahetab toetuse saaja objekti tähistamise vahendi välja.

Tähised

Maaelu arengukava logo

Eesti maaelu arengukava logo koosneb maaelu sümboliseerivast ringikujulisest kujutisest ja selle juurde kuuluvast tekstist "Euroopa Liit maaelu arenguks".

Ühtlasel valgel või rohelisel taustal on soovitav eelistada ilma ringtaustata logo.

Ebaühtlasel, kitsal või logo nähtavust muul moel vähendaval taustal on soovitav kasutada ringtaustaga logo.

Arengukava logo kirjatüüp on Baker Signet (Regular).

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 logo ringtaustaga

Arengukava logo kasutatakse üldjuhil värvilisena. Kui aga trükitehnilistel põhjustel ei ole arengukava logo võimalik värviliselt kujutada, võib logo kasutada ka must-valgena.

Arengukava logo värvikoodid on:

 • roheline (spotvärv: Pantone 362; CMYK: C 75% M 15% Y 100% K 2%; RGB: hex=#479D23);
 • pruun (spotvärv: Pantone 175; CMYK: C 35% M 84% Y 100% K 51%; RGB: hex=#662401;
 • valge
Arengukava logo kasutatakse koos Euroopa Liidu embleemiga. Arengukava logo ja Euroopa Liidu embleem ei pea üksteisega piirnema, vaid võivad olla üksteisest eraldatud kujundus- või tekstielemendiga.

Logo failid

Ringtaustaga logo
Ringtaustata logo

Euroopa Liidu embleem

Euroopa Liidu embleem tekstiga "Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesseMaaelu arengukava logo kasutatakse koos Euroopa Liidu embleemiga. Arengukava logo ja Euroopa Liidu embleem ei pea üksteisega piirnema, vaid võivad olla üksteisest eraldatud kujundus- või tekstielemendiga.

Euroopa Liidu embleemi all tuleb kasutada teksti "Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse".

Euroopa Liidu embleemi kasutatakse üldjuhul värvilisena. Kui trükitehnilistel põhjustel ei ole embleemi võimalik värviliselt kujutada, võib embleemi kasutada ka must-valgena. Must-valge embleemi puhul on Euroopa Liidu embleemi raam must ning valgel taustal mustad tähed.

Embleemi failid ja kasutamisjuhised saab kätte Euroopa Liidu kodulehelt.
Euroopa Liidu embleemi värvid, embleemi graafiline kirjeldus ja standardvärvide määratlus on esitatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 VI lisa punktis 4.

Infosildid

Väike infosilt

Kui toetuse abil on soetatud mittepaikne objekt või investeeringu kogusumma on kuni 50 000 eurot, tähistab toetuse saaja selle väikese infosildiga.

Väikesel infosildil peavad olema arengukava logo ja Euroopa Liidu embleem.

Failid
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 väike infosilt

Suur infosilt

Kui toetuse abil on ehitatud ehitis või infrastruktuuriobjekt, mille investeeringu kogusumma on suurem kui 50 000 eurot, tähistab toetuse saaja selle suure infosildiga.
Suurel infosildil peavad olema arengukava logo ja Euroopa Liidu embleem ning need peavad katma infosildist vähemalt 25%. Suur infosilt peab sisaldama ka objekti lühikirjeldust.

 

Viimati uuendatud: 9. juuni 2015