Eelhindamine

Arengukava eelhindamise eesmärk on parandada selle väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti, toimivust ja tõhusust, võttes arvesse sõltumatu hindaja objektiivseid hinnanguid ja soovitusi ning optimeerides eelarvevahendite jaotamist.

Eelhindamist tehakse arengukava koostamise ajal. Lisaks viidi paralleelselt läbi ka keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) ». Eelhindamine tehti ka arengukava rahastamisvahendile ».

Eelhindamine on programmperioodi 2014–2020 ettevalmistamise kohustuslik osa.

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 eelhindaja oli konsortsium koosseisus Ernst & Young Baltic AS, Hendrikson & Ko OÜ ja Balti Uuringute Instituut. MAK 2014–2020 peatükkidele valdkonnaspetsiifilise hinnangu andmiseks kaasati eelhindamisse ka konsortsiumiväliseid eksperte. Eelhinnati arengukava 18. jaanuariks 2014 koostatud versiooni.

Eelhindamine viidi läbi perioodil 24. aprill 2012 – 16.juuni 2014. Eelhindamine toimus tihedas koostöös Maaeluministeeriumiga (toona veel Põllumajandusministeeriumiga), arengukava ettevalmistamisega seotud töörühmade ja komisjonidega ning Eesti maaelu arengukava 2007–2013 püsihindajatega, kelleks olid Eesti Maaülikool ja Põllumajandusuuringute Keskus.

Aruanne

Eesti maaelu 2014–2020 aastate arengukava eelnõus toodud olukorraanalüüs katab eelhindamises osalenud ekspertide hinnangul ära olulisemad teemad ning põhjendab põhiosas meetmete valikut. Eelnõus toodud SWOT-tabel võtab eelnevalt toodud olukorra analüüsi kompaktselt kokku. SWOT-tabelile järgneb loogilise jätkuna peatükk „Vajadused“, mis kirjeldab peamisi arenguvajadusi valdkondade lõikes.

Eelhindajad leiavad, et arengukava üldeesmärgid on seotud EL ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) eesmärkidega ning kooskõlas Eesti maaelu valdkondlike arenguvajadustega. Eesmärgid kajastavad üldiselt hästi olukorraanalüüsis kirjeldatud probleeme ja vastavad SWOT-tabelile. Eelhindajad tõid välja, et eesmärgid vajaksid täpsustamist selles osas, millist muutust soovitakse tegevustega saavutada.

Kokkuvõttes leidsid eelhindajad, et eesmärkide all planeeritavate meetmete paketid on sobilikud eesmärkide saavutamiseks.

 

Viimati uuendatud: 3. september 2015