Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on aidata koostada tasakaalustatud, Euroopa Liidu ja Eesti keskkonnapoliitikaga kooskõlas olev arengukava. Ainult seeläbi on võimalik Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) Eestis tulemuslikult rakendada.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus tehakse kindlaks, kas uue arengukava või strateegia elluviimine võib kaasa tuua olulist või tõenäolist keskkonnamõju võrreldes hindamise hetkel kehtivate planeeringute ja arengukavade elluviimisega. Nii saab tagada keskkonnakaitse kõrge taseme strateegiadokumendi rakendamisel ning edendada säästvat arengut.

Olulist osa hindamisprotsessis mängib üldsuse kaasamine ja teavitamine hindamise eri etappides.

 

Hindamise korraldus MAK 2014–2020 kontekstis

Keskkonnamõjude strateegiline hindamine korraldati Eesti maaelu 2024–2020 aastate arengukavale paralleelselt selle koostamisega, et hinnata arengukava käikulaskmisega kaasnevat keskkonnamõju.

Hindamisel vaadeldi arengukava eelnõu ning lähtuti arengukava spetsiifikast ja kaasaegse keskkonnakorralduse põhimõtetest. Hindaja uuris meetmete rakendamisega kaasnevat otsest ja kaudset mõju keskkonnale ning analüüsis, kuidas hästi aitavad kavandatavad eesmärgid keskkonnaeesmärke saavutada.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 algataja ja korraldaja ning arengukava koostaja ja kehtestaja on Maaeluministeerium. Arengukava keskkonnamõju strateegilise hindamise algatas põllumajandusminister 5. novembril 2012.

Ministeeriumi kontaktisik on maaelupoliitika ja analüüsi osakonna majandus- ja keskkonnaanalüüsi büroo peaspetsialist Paula Talijärv (e-post paula.talijärv@agri.ee, telefon 625 6278).

Hindamise läbiviija on OÜ Hendrikson & Ko. Läbiviija kontaktisik on keskkonnaekspert Riin Kutsar (e-post riin@hendrikson.ee, telefon 740 9807).

 

Vastavusanalüüs ja välismõjude analüüs

Maaelu arengukava keskkonnamõju strateegiline hindamine koosnes kahest osast – vastavusanalüüs ja välismõjude analüüs.

Vastavusanalüüsi käigus hinnati:

Välismõjude analüüsi käigus:

  • anti ülevaade käsitletava valdkonna hetkeseisust ning peamistest probleemidest, võttes aluseks keskkonnastrateegias ja valdkondlikes arengukavades püstitatud eesmärgid;
  • analüüsiti, milliseid valdkondi ning millises ulatuses arengukava eesmärkide täitmiseks kavandatavate tegevustega mõjutatakse;
  • esitati ettepanekuid arengukava täiendamiseks keskkonnaaspektide osas, millega selles poldud arvestatud.
Leitud keskkonnamõjudele pakuti vajadusel välja alternatiivid planeeritava tegevuste halbade mõjude vähendamiseks ning tehti ettepanekuid heade mõjude võimendamiseks.
 

Dokumendid

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 keskkonnamõju strateegilise hindamisega seotud materjalid
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2014-01-29 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (614 KB, DOCX)
2013-12-20 Lisa 1. KSH aruande ettepanekud MAK 2014–2020 täiendamiseks ning Põllumajandusministeeriumi seisukohad nendega arvestamise osas (84.12 KB, DOCX)
2013-03-25 Lisa 2. KSH kinnitatud programm (7.2 MB, PDF)
2013-12-20 Lisa 3. KSH aruande avaliku väljapaneku ja aruteluga seotud materjalid (4.82 MB, PDF)
2014-01-29 Lisa 4. MAK 2014-2020 KSH aruande heakskiitmine (Keskkonnaameti kiri) (265.71 KB, RTF)
2012-11-05 Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (põllumajandusministri käskkiri nr 188) (56.31 KB, PDF)

 

Viimati uuendatud: 25. aprill 2019