Eesti kalamajanduspoliitika ja ÜKP

Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika (ÜKP) raames kokku lepitud eeskirjad ja nõuded on kõigis liidu liikmesriikides otsekohalduvad – liikmesriik peab neid rakendama siseriiklikult oma kodanike ja kalalaevastike suhtes.

Liikmesriikidel on õigus kohalikul tasandil kehtestada ka ühise kalanduspoliitika nõuetest rangemaid meetmeid, kuid kindlasti mitte leebemaid.

Eesti kalanduspoliitika alusdokumendiks on Eesti kalanduse strateegia (EKS), mis arvestab suurel määral ühise kalanduspoliitika, kuid samas käsitleb ka valdkondi, mida viimane otseselt ei hõlma (näiteks harrastuskalastus). EKS kestus on seotud Euroopa Liidu rahastusperioodidega. Seega kehtis eelmine Eesti kalanduse strateegia finantsperioodil 2007–2013.

Maaeluministeerium on koostanud ka Eesti kalanduse strateegia perioodiks 2014–2020.

Ühine kalanduspoliitika on rahastusperioodil 2014–2020 aluseks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondile (EMKF). Fondi rahade rakendamiseks koostab Eesti riik oma rakenduskava. Rakenduskava loomisel on üheks sisendiks ka Eesti kalanduse strateegia 2014–2020.

Ühine kalanduspoliitika on seega ka Eesti kalanduspoliitika kujundamise ja elluviimise aluseks.

 

Kuna ÜKP on suunatud kalavarude jätkusuutliku kasutamise tagamisele, siis ei ole see kuidagi vastuolus Eesti enda kalanduspoliitiliste eesmärkidega.

Küll aga võis eelmise, aastatel 2003–2013 kehtinud ÜKP miinuseks lugeda liiga vähest arvestamist regionaalsete erinevustega. Näiteks on Eesti huvides oluline see, et Läänemere-äärsed riigid saaksid selle regiooni kalamajanduse korralduse osas ise otsuseid langetada, ilma et asjasse mittepuutuvad liikmesriigid protsessi sekkuks.

Selleks et Eesti kalanduspoliitiliste huvidega Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika raames arvestataks, peavad Eesti esindajad aktiivselt osalema ÜKP uuendamise ja selle alusel kehtestatavate tingimuste läbirääkimiste protsessis Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni komiteede kohtumistel.

Ühise kalanduspoliitika teemad on Eestis jaotatud kahe ministeeriumi vahel.

  • Kalavarude kaitse ja taastamise küsimustega tegeleb Keskkonnaministeerium.
  • Kalaturu korraldusega ja kalandusfondi rakendamisega tegeleb Maaeluministeerium.

 

Viimati uuendatud: 3. september 2015