Eesti kalanduse strateegia 2007–2013

Aastatel 2007–2013 kaasrahastab Euroopa Liit kalandustoetusi Euroopa Kalandusfondist (EKF). Kohaliku kalandussektori toetamiseks fondi rahadest koostati Eesti kalanduse strateegia (EKS) 2007–2013.

Eesti kalanduse strateegia on aluseks EKF rakenduskavale, millega määratakse fondist kalandussektori arendamiseks kavandatavad meetmed eelarveperioodiks 2007–2013.

Perioodi jooksul anti Eestile kasutada EKF vahenditest riigi kalandussektori toetamiseks 84,6 miljonit eurot. Koos Eesti riigi kaasrahastusega tegi see keskmiseks aastaseks toetussummaks ligikaudu 14,7 miljonit eurot.

Eesti kalanduse strateegia 2007–2013 ning EKF 2007–2013 Eesti rakenduskava töötati välja Põllumajandusministeeriumi koordineerimisel. Strateegia koostamisel oli kaasatud ka Kalandusnõukogu juurde loodud kalanduse ekspertide töögrupp, kuhu kuulusid nii kalandussektori kui ka teadlaste ja ministeeriumite esindajad. Valitsuse heakskiidu said mõlemad dokumendid 1. märtsil 2007. Euroopa Komisjon kiitis Euroopa Kalandusfondi Eesti rakenduskava aastateks 2007–2013 heaks 18. detsembril 2007. a.

Strateegia peamised eesmärgid olid:

  • kalanduse kui majandusharu arendamine;
  • kalatoodangu konkurentsivõime tõstmine sise- ja välisturgudel.

Eesmärkide saavutamise aluseks võeti kalapüügisektori restruktureerimine, kalakasvatusettevõtete tootmismahtude tõus, tootjaorganisatsioonide loomine, kalandustoodete siseriikliku tarbimise tõus ning uute turuväljundite leidmine.

EKS 2007–2013 andis ülevaate kalandussektori hetkeolukorrast, eesmärkidest ning tähtsamatest küsimustest erinevate sektorite kaupa (püük, vesiviljelus, töötlemine ja turustamine, rannakalandus, rahvusvaheline kontroll ja koostöö).

Strateegia põhines Euroopa Kalandusfondi viiel prioriteetsel suunal.

 

Viimati uuendatud: 4. juuni 2014