Rakenduskava

Euroopa Kalandusfondi (EKF) vahendite kasutamiseks perioodil 2007–2013 koostas Põllumajandusministeerium Eesti kalanduse strateegia (EKS) ja EKF rakenduskava.

EKF 2007–2013 rakenduskava tugineb samaks perioodiks koostatud EKS-ile ning kirjeldab ja põhjendab meetmeid, mida Eesti toetab selle perioodi kalandusfondist rahastatavas viies prioriteetses valdkonnas. Rakenduskava hõlmab rahastamisskeemi iga aasta kohta koostatud eelarvega ning igale prioriteedile ette nähtud summadega kogu programmperioodi vältel. Valitud prioriteetsed suunad ja meetmed põhinevad EKS 2007–2013 analüüsil. Eesti rakendab EKF kõiki viit prioriteetset suunda, mille alla on paigutatud konkreetsed rahastatavad meetmed.

EKF rakenduskava koostamisel kaasas Põllumajandusministeerium kalandusnõukogu ning kalandussektori huvigruppe esindava ekspertrühma abi. Ekspertrühma kuulusid riigiasutuste, sektori ja teadusasutuste esindajad.

EKF rakenduskava toetusmeetmete rahastamiseks perioodil 2007–2013 eraldati kokku ligi 112,8 miljonit eurot, neist 84,6 miljonit EKF vahenditest ja 28,2 miljonit eurot Eesti riigieelarvest.

Toetuste jagamine on hindamispõhine – toetust saavad vaid projektid, mis suudavad kõige tõhusamalt programmi eesmärke täita.

Taotlusi toetuste saamiseks võtab vastu ning toetusrahasid maksab välja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Toetusmeetmed

I prioriteet: kalalaevastiku kohandamine

Eesmärk on tagada Läänemere traalpüügilaevastiku püügivõimaluste vastavus kalavarudele ning uuendada kalalaevastik, viies see vastavusse kaasaja keskkonna, töötingimuste, ohutuse ja hügieeni nõuetega.
Meede Õigusakt

1.1. Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks

Riigi Teataja

1.2. Riigiabi kalapüügi ajutiseks lõpetamiseks

Meedet ei rakendatud

1.3. Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus

Riigi Teataja

1.4. Väikesemahuline rannapüük

Riigi Teataja

1.5. Sotsiaalmajanduslikud meetmed

Riigi Teataja

II prioriteet: vesiviljelus, sisevete kalandus, kalandustoodete töötlemine ja turustamine

Eesmärk on tagada efektiivne, jätkusuutlik ning konkurentsivõimeline kalanduse töötlemis- ja turustamiskett ning jätkusuutlik vesiviljelus ja sisevete kalandus.
Meede Õigusakt

2.1. Vesiviljeluse investeeringutoetus

Riigi Teataja

2.2. Sisevete kalanduse toetus

Riigi Teataja

2.3. Investeeringud töötlemisse ja turustamisse

Riigi Teataja

III prioriteet: ühist huvi pakkuvad meetmed

Eesmärk on arendada ühist huvi pakkuvaid ühistegevusi, näiteks investeeringuid kalandusega seotud infrastruktuuri, tootjaorganisatsioonide asutamist ja arendamist, turustustegevuste arendamist ja veeloomastiku kaitset.
Meede Õigusakt

3.1. Ühistegevused, tegevus "Ühisinvesteeringud"

Riigi Teataja

3.1.1. Ühistegevused, tegevus "Muud ühistegevused"

Riigi Teataja

3.2. Veeloomastiku ja –taimestiku kaitse ja arendamine

Riigi Teataja

3.3. Kalasadamad, lossimiskohad ja varjualused

Riigi Teataja

3.4. Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad

Riigi Teataja

3.5. Katseprojektid

Riigi Teataja

3.6. Kalalaevade ümberehitamine nende sihtotstarbe muutmiseks

Meedet ei rakendatud

IV prioriteet: kalanduspiirkondade jätkusuutlik areng

Eesmärk on tagada kalanduspiirkondades mitmekesise sotsiaalmajandusliku struktuuri säilimine ning elukvaliteedi tõus.
Meede Õigusakt

4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng (projektitoetus)

Riigi Teataja

V prioriteet: tehniline abi

Eesmärk on administratsiooni ülesehitamine ja tugevdamine Euroopa Kalandusfondi rakenduskava efektiivseks siseriiklikuks rakendamiseks.
Meede Õigusakt

5.1. Tehniline abi

Riigi Teataja

 

Viimati uuendatud: 9. juuni 2014