Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva tegevuse keskkonnamõju selgitamine, hindamine ja kirjeldamine. KSH oluline osa on üldsuse kaasamine ja teavitamine hindamise eri etappides.

KSH käigus tehakse kindlaks, kas uue arengukava või strateegia elluviimine võib kaasa tuua olulist ja/või tõenäolist keskkonnamõju võrreldes hindamise hetkel kehtivate planeeringute ja arengukavade elluviimisega.

Hinnang antakse ennekõike lähtuvalt strateegilise valiku tegemise otstarbekuse või ebaotstarbekuse vaatenurgast ja selle eesmärk on planeeringu või arengukava kehtestaja tähelepanu juhtimine strateegilise otsuse langetamisest tulenevatele võimalikele tagajärgedele.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aluseks on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus.

 

 

Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 keskkonnamõjude strateegiline hindamine

Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007-2013 Eesti rakenduskava hindamise ülesanne oli kaasa aidata tasakaalustatud, Euroopa Liidu ja Eesti keskkonnapoliitikaga kooskõlas oleva arengukava koostamisele.

EKF 2007-2013 Eesti rakenduskava keskkonnamõjude strateegilise hindamise viis läbi ettevõte InterAct Projektid & Koolitus OÜ.

Lõplik aruanne esitati ministeeriumile 2. märtsil 2007.

KSH eesmärgid olid:

  • keskkonnaküsimuste integreerimine rakenduskavasse;
  • rakenduskava kooskõlla viimine Euroopa Liidu keskkonnapoliitikaga;
  • rakenduskava keskkonnamõjude kaardistamine ja vastavalt sellele hinnangu andmine;
  • rakenduskava strateegilisele osale ja soovituste esitamine keskkonnamõjude vähendamiseks;
  • rakenduskava prioriteetsete suundade hindamine keskkonna seisukohast.
 

Dokumendid

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2007-03-02 Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 Eesti rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (568.31 KB, PDF)
InterAct Projektid & Koolitus OÜ
2007-05-08 Aruannet tutvustav ettekanne (94.5 KB, PPT)
InterAct Projektid & Koolitus OÜ
2006-11-21 Põllumajandusministri käskkiri nr 206 "Eesti kalanduse rakenduskava 2007-2013 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" (53.76 KB, PDF)
Põllumajandusministeerium
2006-12-14 Eesti kalanduse rakenduskava 2007-2013 keskkonnamõju strateegilise hindamise programm (79.5 KB, PPT)
InterAct Projektid & Koolitus OÜ
2007-01-18 Eesti kalanduse rakenduskava 2007-2013 keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi heakskiitmine (414.88 KB, PDF)
Keskkonnaministeerium
2007-05-08 KSH ettepanekute arvestamine (121 KB, DOC)
Põllumajandusministeerium
2007-06-22

Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 Eesti rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiitmine (363.61 KB, PDF)
Keskkonnaministeerium

 

Viimati uuendatud: 24. aprill 2014