Seirekomisjon

Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007–2013 rakenduskava elluviimise seireks moodustab iga riik seirekomisjoni. Seirekomisjoni moodustamisel tuleb lähtuda partnerluse printsiibist ning tagada koordinatsioon ametkondade ja fondide vahel.

Seirekomisjon täidab hulka eri ülesandeid.

  • Vaatab läbi rakenduskavastrahastatavate tegevuste valiku kriteeriumid ja kiidab need heaks. Samuti kiidab heaks vajadusel kriteeriumites tehtavad muudatused.
  • Vaatab korrapäraselt läbi rakenduskava konkreetsete eesmärkide saavutamiseks tehtud tegevused.
  • Vaatab läbi rakendamistulemused, eelkõige iga prioriteetse suuna jaoks kavandatud eesmärkide saavutamise ning kõik vastavad vahehindamised.
  • Vaatab läbi ja kiidab heaks rakenduskava iga-aastase seirearuande ja lõpparuande enne nende Euroopa Komisjonile esitamist – nii tagab seirekomisjon indikaatorite süsteemi haldamise.
  • Teeb ettepanekuid rakenduskava läbivaatamiseks või kontrollimiseks, kui see võimaldab täita EKF eesmärke või parandada rakenduskava juhtimist.
  • Vaatab läbi ja kiidab heaks Euroopa Kalandusfondi rakenduskava rahastamist ja rakendamist käsitlevad komisjoni otsuste sisu muutmise ettepanekud.

Seirekomisjoni liikmed esindavad erinevaid asutusi – rakenduskavaga tegelevate ministeeriumid ja teised avalikud asutused, valitsusvälised organisatsioonid, teadlased ja teised. Teiste Euroopa Liidu fondidega koostoime tagamiseks kaasatakse komisjoni töösse ka teisi Euroopa Liidu rahaliste vahendite rakendamisega seotud institutsioone.

Seirekomisjoni tööd vaatlevad Euroopa Komisjoni esindajad.

EKF 2007–2013 seirekomisjoni koosolekud toimuvad tavaliselt kaks korda aastas, kuid kindlasti vähemalt üks kord aastas. Seirekomisjoni eesistuja on Põllumajandusministeerium.

Seirekomisjon võib oma töö tõhustamiseks moodustada täiendavalt valdkondlikke või ajutisi töögruppe, mis raporteerivad seirekomisjonile.

Komisjoniga seotud käskkirjad

Komisjoni moodustamine

Koosseisu muutmine

 

Istungite ja kirjalike protseduuride materjalid

Kuupäev Failid
2017-03-08 Päevakava (158.57 KB, PDF)
Protokoll (154.7 KB, PDF)
"Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava lõpparuande tutvustus". (430.29 KB, PPTX) Merle Vesiloo, Maaeluministeerium
"Ülevaade EKF teavitustegevustest aastatel 2015 ja 2016". (427.84 KB) Triin Heinaste, Maaeluministeerium
"Eesti traalpüügisektori areng 2007–2016". (537.41 KB, PPTX) Ain Soome, Maaeluministeerium
"Kalanduse Teabekeskus". (838.63 KB, PPTX) Toomas Armulik, Kalanduse Teabekeskus
"Läänemaa Rannakalanduse Selts". (122.08 KB, PPTX) Margus Medell, Läänemaa Rannakalanduse Selts
"Euroopa Kalandusfond 2007–2013 – finantsinstrumendid". (386.59 KB, PPTX) Madis Reinup, Maaelu Edendamise Sihtasutus
2015-10-27 Protokoll (kirjalik protseduur) (62.1 KB, PDF)
2015-06-04 Päevakava (35.86 KB, ODT)
Protokoll (105.19 KB, PDF)
Euroopa Kalandusfondi 2007–2014 rakenduskava 2014. aasta seirearuande tutvustus (Merle Vesiloo, Põllumajandusministeerium) (515.25 KB)
Ülevaade Euroopa Kalandusfondi eelarve jääkidest (Annika Teino, PRIA) (90.21 KB)
Ülevaade EKF teavitustegevustest 2014. aastal (Kristo Mäe, Põllumajandusministeerium) (2.34 MB)
2015-01-29 Protokoll (kirjalik protseduur) (33.86 KB, ODT)
Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava muudatuse selgitused (9.85 KB, ODT)
2014-06-05 Päevakava (45.1 KB, DOCX)
Protokoll (749.13 KB, PDF)
Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava 2013. aasta seirearuande tutvustus (Merle Vesiloo, Põllumajandusministeerium) (1.72 MB, PPT)
Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 meetmete rakendumine (Piret Ilves, PRIA) (251 KB, PPT)
Ülevaade EKF teavitustegevustest 2013. aastal (Kristo Mäe, Põllumajandusministeerium) (126.48 KB, PPTX)
Ülevaade uue eelarveperioodi ettevalmistamisest (Ain Soome, Põllumajandusministeerium) (114.85 KB, PPTX)
Pärnumaa kalanduspiirkond (Esta Tamm, Liivi Lahe Kalanduskogu tegevjuht) (13.65 MB, PDF)
2013-06-06 Päevakava (istung) (4.38 KB, PDF)
Protokoll (istung) (427.08 KB, PDF)
2012. aasta seirearuanne (Keesi Pära, Põllumajandusministeerium) (84.44 KB, PDF)
EKF meetmete rakendumine 2013 (Piret Ilves, PRIA) (84.48 KB, PDF)
2012-11-28 Päevakava (istung) (4.98 KB, PDF)
Protokoll (istung) (510.23 KB, PDF)
Läänemere avamerepüügi püügikoormuse reguleerimise riiklik kava (409 KB, PPT)
EKF meetmete rakendamise seis 31.10.2012 (1.2 MB, PPT)
Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013 teavitused 2012. aastal (556.5 KB, PPT)
Laen vesiviljelusega tegelevatele ettevõtjatele (PPT 219 KB (218.5 KB, PPT)
Rakenduskava muudatus (PPT 584 KB) (584 KB, PPT)
2012-06-07 Päevakava (istung) (12.19 KB, PDF)
Protokoll (istung) (1.13 MB, PDF)
Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava 2011. aasta seirearuanne (120.42 KB, PDF)
Finantsinstrumendi rakendamine EKF raames (35.07 KB, PDF)
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014-2010 - eelnõu õiguslik raamistik (55.59 KB, PDF)
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014-2020 - eelnõu õiguslik raamistik - lisa 1 (25.7 KB, PDF)
2011-12-07 Protokoll (kirjalik protseduur) (927.75 KB, PDF)
Meede 3.3 "Kalasadamate investeeringutoetus" - kriteeriumid (172 KB, PPT)
2011-06-08 Päevakava (istung) (5 KB, PDF)
Protokol (istung) (46.15 KB, PDF)
EKF 2007-2013 rakenduskava vahehindamise aruande ülevaade (2.96 MB, PPT)
EKF 2007-2013 rakenduskava 2010. a seirehindamise aruanne (299.5 KB, PPT)
EKF 2007-2013 rakenduskava teavitustegevused 2010. aastal (120 KB, PPT)
2010-11-30 Protokoll (kirjalik protseduur) (16.84 KB, PDF)
2010-06-18 Päevakava (istung)
Protokoll (istung) (311.34 KB, PDF)
EKF 2007-2013 2009. aasta seirearuande tutvustus (224 KB, PPT)
EKF 2007-2013 meetmete rakendamise hetkeseis (mai 2010) (944.5 KB, PPT)
Euroopa Kalandusfondi teavitustegevus 2009. ja 2010. aastal (278 KB, PPT)
2009-10-23 Protokoll (kirjalik protseduur) (240.87 KB, PDF)
2009-06-11 Protokoll (kirjalik protseduur) (149.04 KB, PDF)
2009-03-19 Päevakava (istung) (4.74 KB, PDF)
Protokoll (istung) (498.33 KB, PDF)
Meetme 3.1 "Muud ühistegevused" tutvustamine (213 KB, PPT)
Meetme 3.2 "Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine" tutvustamine (173.5 KB, PPT)
Meetme 3.5 "Katseprojektid" tutvustamine (173.5 KB, PPT)
2008-08-14 Päevakava (istung) (10.07 KB, PDF)
Protokoll (istung) (26.14 KB, PDF)
Meetme 1.1 „Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks” valikukriteeriumide heakskiitmine (211 KB, PPT)
Meetme 1.3 „Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus” valikukriteeriumide heakskiitmine (172 KB, PPT)
Meetme 1.4 „Väikesemahuline rannapüük” valikukriteeriumide heakskiitmine (172 KB, PPT)
2008-06-18 Protokoll (kirjalik protseduur) (7.89 KB, PDF)
2008-05-26 Päevakava (istung) (10.02 KB, PDF)
Protokoll (istung) (36.23 KB, PDF)
Meetme 1.1 „Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks” tutvustamine ja valikukriteeriumide heakskiitmine (201 KB, PPT)
Meetme 1.3 „Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus” tutvustamine ja valikukriteeriumide heakskiitmine (198 KB, PPT)
Meetme 1.4 „Väikesemahuline rannapüük” tutvustamine ja valikukriteeriumide heakskiitmine (198 KB, PPT)
2008-02-04 Päevakava (istung) (10.1 KB, PDF)
Protokoll (istung) (24.83 KB, PDF)
Meede 2.1 „Vesiviljeluse investeeringutoetus“ valikukriteeriumid (172.5 KB, PPT)
Meede 3.4 „Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad“ valikukriteeriumid (167 KB, PPT)
Meede 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng" valikukriteeriumid (368.5 KB, PPT)
2007-12-20 Päevakava (istung) (10.1 KB, PDF)
Protokoll (istung) (25.97 KB, PDF)
Meetme 3.1 „Tootjaorganisatsioonide toetus“ ja meetme 2.3 „Kala ja vesiviljelussaaduste töötlemine ja turustamine“ tutvustamine (66 KB, PPT)
2007-10-24 Päevakava (istung) (10.02 KB, PDF)
Protokoll (istung) (29.78 KB, PDF)
Meetme 2.1 “Vesiviljeluse investeeringu toetus” tutvustamine (357 KB, PPT)
Meetme 3.4 “Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad” tutvustamine (236 KB, PPT)
Meetme 4.1 “Kalanduspiirkondade säästev areng” tutvustamine (984 KB, PPT)
2007-09-25 Päevakava (istung) (9.98 KB, PDF)
Protokoll (istung) (20.97 KB, PDF)
EKF 2007-2013 Eesti rakenduskava seirekomisjoni töökord (146.5 KB, PPT)

 

Viimati uuendatud: 17. aprill 2017