Sa oled siin

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023–2027

Illustratsioon: vaade päikesetõusule peenardega taluhoovist.

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) riiklik strateegiakava aastateks 2023–2027 hõlmab nii otsetoetusi ja turumeetmeid (senised ÜPP esimese samba tegevused) kui ka maaelu arengu investeeringutoetusi (senised ÜPP teise samba tegevused).

Eelarveperioodil 2021–2027 soovib Euroopa Liit liikmesriikidele anda senisest suurema õiguse otsustada, milliseid tegevusi ja kuidas toetada, et ühist põllumajandust lihtsustada ja kaasajastada. Väga olulisel kohal on keskkonna- ja kliimakaitse – põllumajandustootjatele seatakse selles valdkonnas kõrged eesmärgid, kombineerides selleks hulka kohustuslikke ning vabatahtlikke meetmeid. Poliitika on võrreldes senisega rohkem tulemustele suunatud.

Läbirääkimised Euroopa Liidu aastate 2021–2027 ühise põllumajanduspoliitika väljatöötamiseks kestsid edasi ka pärast 2020. aastat. Seetõttu muutusid aastad 2021 ja 2022 üleminekuaastateks, mil poliitika elluviimiseks kasutatavale eelarvele kehtivad eelmise eelarveperioodi ehk aastate 2014–2020 reeglid.

Uue eelarveperioodi reegleid rakendatakse aastatel 2023–2027. Perioodiks 2021–2027 ette nähtud eelarve kasutamiseks aastatel 2023–2027 peab iga liikmesriik koostama strateegiakava.

 

 

Eesmärgid

Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakaval on kolm üldeesmärki.

 • Tõhustada arukat, vastupidavat ja mitmekesist põllumajandussektorit, mis tagab toiduga kindlustatuse.
 • Edendada keskkonnahoidu ja kliimameetmeid ning panustada Euroopa Liidu keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse.
 • Parandada maapiirkondade sotsiaal-majanduslikku olukorda.

Neile eesmärkidele lisandub sektoriülese eesmärgina sektori kaasajastamise põllumajanduses ning maapiirkondades teadmiste edendamise ja jagamise, innovatsiooni ja digiülemineku abil ning ergutades nende kasutuselevõttu.

Üldeesmärke püütakse saavutada järgmiste erieesmärkide kaudu.

 • Toetada põllumajandustootja elujõulisust tagavat sissetulekut ja vastupanuvõimet kogu liidus, et tagada toiduga kindlustatus.
 • Suurendada konkurentsivõimet ja turule orienteeritust, pöörates erilist tähelepanu teadusuuringutele, tehnoloogiale ja digiüleminekule.
 • Parandada põllumajandustootjate positsiooni väärtusahelas.
 • Panustada kliimamuutuste leevendamisse ja nendega kohanemisse ning säästvasse energiasse.
 • Edendada säästvat arengut ja selliste loodusvarade tõhusat majandamist nagu vesi, muld ja õhk.
 • Panustada elurikkuse kaitsesse, edendada ökosüsteemi teenuseid ning säilitada elupaiku ja maastikke.
 • Olla atraktiivne noorte põllumajandustootjate jaoks ja soodustada ettevõtluse arengut maapiirkondades.
 • Edendada tööhõivet, majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja maapiirkondade arengut, sealhulgas biomajandust ja säästvat metsamajandust.
 • Parandada Euroopa Liidu põllumajanduse reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu ja tervise vallas (hõlmab nii ohutut, toitvat ja säästvalt toodetud toitu, toidu raiskamise vähendamist kui ka loomade heaolu tagamist).

 

Dokumendid

 

Viimati uuendatud: 10. juuni 2022