Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 logo koos Euroopa Liidu embleemiga

Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamiseks aastatel 2014–2020 on loodud Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF). Fondi vahendite abil saab soodustada kalandussektori arengut ning kohanemist sektori struktuursete muutustega. See omakorda aitab tõsta Eesti kalanduse konkurentsivõimet ja kalurite sissetulekut.

Eelarvevahendite kasutamise aluseks on fondi vahendite rakenduskava, mille järgi investeeritakse perioodil 2014–2020 Eesti kalandusse ja rannapiirkondade arengusse 129,6 miljonit eurot.

EMKF rakendusmehhanism näeb perioodiks 2014–2020 ette strateegilise lähenemise tõhusamaks muutmist. Selleks määratletakse Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika prioriteedid, mis kehtivad kogu ühendusele ja on aluseks EMKF vahendite programmeerimisele.

Euroopa Liidu merendus- ja kalanduspoliitika on perioodil 2014–2020 kaasatud ühisesse strateegilise raamistikku nelja fondiga: Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond, Ühtekuuluvusfond ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond. Riiklikul tasandil koostatakse nende fondide rakendamiseks ühise planeerimise osana partnerlusleping, mille sisu arutatakse ja lepitakse kokku Euroopa Komisjoniga.

Õigusaktid

Eesti õigusaktid

Euroopa Liidu õigusaktid

Algmäärus

Rakendusaktid

Ühissätete määruse rakendusaktid, mis mõjutavad EMKFi

Delegeeritud õigusaktid

 

Viimati uuendatud: 2. veebruar 2022