Eesti kalanduse strateegia 2014–2020

Eesti kalanduse strateegia (EKS) 2014–2020 käsitleb Eesti kalavarude olukorda, rannakalandust, traalpüüki, harrastuskalapüüki, kaugpüüki, töötlemist, turustamist, teadus- ja arendustegevusi. Selle peaeesmärk on Eesti kalanduse kui majandusharu jätkusuutlik arendamine ning kalatoodangu konkurentsivõime tõstmine sise-ja välisturgudel.

Strateegia koostamisel võttis ministeerium appi ekspertrühma, kuhu kuulusid riigiasutuste, sektori ja teadusasutuste esindajad.

Strateegia struktuuri aluseks on iga kalandusvaldkonna jaotuse tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude (SWOT) analüüsid.

Dokumendis on ette nähtud keskenduda senisest enam teadmiste suurendamisele ja innovatsioonile, et olemasolevat tehnilist baasi võimalikult tõhusalt ja tulusalt kasutada. Nende tegevuste jaoks tehti eelmise, perioodil 2007–2013 rakendatud Eesti kalanduse strateegia raames juba palju vajalikke rahapaigutusi infrastruktuuri ja tehnoloogiatesse. Uuel perioodil tuleb jätkata edasiviivat dialoogi riigiasutuste, teadlaste ja sektoriga. Administratsiooni jaoks on oluline ka teadmistepõhisema poliitika kujundamine.

Strateegias paika pandud eesmärkide täitmiseks tuleb tagada kalavarude jätkusuutlikus; seda on võimalik saavutada kalavarude optimaalse kasutamise kaudu. Samuti tuleb jälgida, et nii kutseline kui ka harrastuslik kalapüük koosmõjus ei ületaks kalavarude jätkusuutliku majandamise tagamiseks seatud püügimahtu. Seejärel on võimalik tõsta kalatoodete konkurentsivõimet sise- ja välisturgudel ning saavutada seatud eesmärk.

EKS on aluseks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 Eesti rakenduskavale, millega määratakse fondist kalandussektori arendamiseks kavandatavad meetmed perioodiks 2014–2020.

Maaeluministeeriumi (toona veel Põllumajandusministeeriumi) kalandusnõukogu kiitis strateegia heaks 2. aprillil 2013.

 

Ettevalmistav ekspertkomisjon

Eesti kalanduse strateegia 2014–2020 ettevalmistamiseks moodustas Maaeluministeerium (toona veel Põllumajandusministeerium) 17. oktoobril 2011 oma käskkirjaga nõuandva õigusega komisjoni.

Komisjoni ülesanded:

 • selgitada välja kalandussektori arenguvajadused ja kujundada kalandussektori arengusuunad;
 • koordineerida strateegia koostamist, teha strateegia kohta ettepanekuid ja kiita strateegia eelnõu heaks enne Vabariigi Valitsusele esitamist;
 • teha ettepanekuid seisukohtade kujundamiseks Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika toetuse andmist reguleerivate õigusaktide kohta;
 • teha ettepanekuid Euroopa Liidu kalandussektori arendamisele suunatud fondi rakendamiseks koostatavate programmeerimisdokumentide kohta.

Komisjoni koosseis

seisuga 29. aprill 2013

 • Esimees - Olavi Petron, Põllumajandusministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler
 • Aseesimees - Ain Soome, Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja
 • Liikmed
  • Piret Ilves, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
  • Ain Järvalt, Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut
  • Ahto Järvik, Eesti Mereakadeemia (tema nõusolekul)
  • Ants Kikas, Eesti Kalakasvatajate Liit (tema nõusolekul)
  • Tiiu Kupp, MTÜ Saarte Kalandus (tema nõusolekul)
  • Kersti Kõiv, Haridus- ja Teadusministeerium
  • Karel Lember, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  • Kalle Liebert, Põllumajandusministeerium
  • Priit Lulla, Eesti Vesiviljelejate Liit (tema nõusolekul)
  • Maret Merisaar, Eesti Rohelise Liikumine (tema nõusolekul)
  • Kaire Märtin, Keskkonnaministeerium
  • Valdur Noormägi, Eesti Kalaliit (tema nõusolekul)
  • Juhani Papp, Põllumajandusministeerium
  • Urmas Pirk, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (tema nõusolekul)
  • Madis Reinup, Maaelu Edendamise Sihtasutus (tema nõusolekul)
  • Toomas Saat, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut (tema nõusolekul)
  • Priit Saksing, Peipsi Kalurite Ühing (tema nõusolekul)
  • Eedi Sepp, Siseministeerium
  • Ivar Sikk, Rahandusministeerium (tema nõusolekul)
  • Arne Taggo, Liivi Lahe Kalanduskogu (tema nõusolekul)
  • Toomas Tamme, Eesti Kaugpüüdjate Liit (tema nõusolekul)
  • Endrik Tõnsberg, Eesti Harrastuskalastajate Liit (tema nõusolekul)
  • Hannes Ulmas, Põllumajandusministeerium
  • Mart Undrest, Eesti Kalurite Liit(tema nõusolekul)
 

Komisjoni istungite materjalid

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2014-06-30 Istungi protokoll (152.99 KB, PDF)
2013-03-25 Istungi protokoll (47.84 KB, PDF)
2013-02-18 Istungi protokoll (61.64 KB, PDF)
2013-01-14 Istungi protokoll (142.58 KB, PDF)
2012-10-29 Istungi protokoll (81.88 KB, PDF)
2012-10-16 Istungi protokoll (25.42 KB, PDF)
2012-09-27 Istungi protokoll (25.95 KB, PDF)
2012-09-05 Istungi protokoll (37.38 KB, PDF)
2012-05-30 Istungi protokoll (134.66 KB, PDF)
2012-05-02 Istungi protokoll (605.42 KB, PDF)
2012-03-28 Istungi protokoll (714.21 KB, PDF)
Ettekanne: Eesti kalanduse strateegia 2014-2020 ettevalmistava ekspertkomisjoni ettepanekud (41 KB, PPT)
2012-02-22 Istungi protokoll (463 KB, PDF)
Ettekanne: kalanduse strateegilised küsimused (102.5 KB, PPT)
2011-11-29 Istungi protokoll (895.4 KB, PDF)
Päevakava (14.24 KB, PDF)
Ettekanne: Eesti kalanduse strateegia (1003.3 KB, PDF)
Ettekanne: Strateegia planeerimine (2.2 MB, PDF)

 

Viimati uuendatud: 3. september 2015