Projektide auditid

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 projektide auditite lõpparuanded on koostanud auditeerimisasutus ühes oma koostööpartneritega. Auditeid EMKF 2014–2020 rakenduskava raames teostatud projektidele koostatakse alates aastast 2016.

Auditite eesmärk on analüüsida ja hinnata,

  • kas tegevus on valitud kooskõlas rakenduskava valiku/hindamise kriteeriumitega, ei olnud füüsiliselt valmis või täielikult ellu viidud enne, kui toetusesaaja esitas rakenduskava raames rahastamise taotluse, on rakendatud kooskõlas heakskiitva otsusega ja see vastab auditi ajal kõigile kohaldatavatele tingimustele, mis on seotud funktsionaalsuse, kasutuse ja saavutatavate eesmärkidega;
  • kas komisjonile deklareeritud kulud vastavad toetuse saaja raamatupidamise andmetele ning nõutavad dokumendid tõendavad piisava kontrolljälje olemasolu;
  • kas komisjonile deklareeritud kulud on määratud kooskõlas ühenduse õigusaktidega;
  • kas toetuse saajale tehtud maksete aluseks olnud väljundid ja tulemused on saavutatud, osalejate andmed või muud väljundite ja tulemustega seotud kirjed on kooskõlas komisjonile esitatud teabega ning nõutavad dokumendid tõendavad piisava kontrolljälje olemasolu;
  • kas toetuse saajale on toetus makstud õigeaegselt ja ettenähtud mahus.

EMKF 2014–2020 rakenduskava auditeerimisasutuse ülesandeid täidab Maaeluministeeriumi siseauditi osakond.

Auditeerimisasutus koostab projektide auditeid ja süsteemiauditeid ning esitab igal aastal Euroopa Komisjonile kontrolliaruande.

Auditeerimisasutus on iseseisev ja sõltumatu auditiüksus, mis ei osale üheski juhtimisprotsessis ega -ülesandes. Vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerib asutus erinevaid EMKF juhtimis- ja kontrollitasandeid.

Audiitorite sõltumatuse ja objektiivsuse tagamiseks ei osale nad raamatupidamis- või kontrolliprotseduurides, ei tee kandeid ega ole seotud ühegi muu tegevusega, mida nad analüüsivad või hindavad (ehk auditeerivad).

Auditiaruanded aastate kaupa

2016

Nimi Projekt
2016. aasta auditite aruanded
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu 842016570003 (102.55 KB, PDF)
Keskkonnaministeerium 862016370001 (102.59 KB, PDF)
Maaeluministeerium 871016370002 (129.41 KB, PDF)

 

Viimati uuendatud: 23. märts 2017