Rakenduskava

Rakenduskava koostamise algataja, koostamise korraldaja ja koostaja on Maaeluministeerium.

Ekspertkomisjon

Komisjoni ülesanded

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi finantsperioodi 2021–2027 riikliku rakenduskava koostamiseks on moodustatud nõuandva õigusega ekspertkomisjon.

Komisjon moodustati 27. märtsil 2019 maaeluministri käskkirjaga nr 60 ning selle ülesanne on osaleda rakenduskava ettevalmistamise protsessis ja esitada ettepanekuid.

Istungite materjalid

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2019-06-12 Protokoll (217.67 KB, PDF)
2019-04-01 Protokoll (223.34 KB, PDF)
"Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2021–2027: Läbirääkimiste hetkeseis". (78.95 KB, PPTX)
Juhani Papp, Maaeluministeerium
""Põllumajanduse ja kalanduse arengukava aastani 2030" eesmärgid ja kavandatud sekkumised kalanduses". (89.33 KB, PPTX)
Ain Soome, Maaeluministeerium
 

Rakenduskava seire ja hindamine

Eelhindamine

Eelhindamise eesmärk on parandada rakenduskava väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti, toimivust ja tõhusust läbi sõltumatu hindaja antavate objektiivsete hinnangute ja soovituste, seeläbi optimeerides eelarevahendite jaotumist.

Eelhindamist viiakse läbi paralleelselt rakenduskava koostamisega, kuni Euroopa Komisjon on rakenduskava kinnitanud.

Eelhindamine viiakse läbi tihedas koostöös uue rakenduskava ettevalmistusega seotud sektori esindajatega, töörühmade ja partneritega.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Strateegiakava keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on kaasa aidata tasakaalustatud, Euroopa Liidu ja Eesti keskkonnapoliitikaga kooskõlas oleva rakenduskava koostamisele, mis võimaldaks Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (EMKVF) meetmeid Eestis tulemuslikult võtta.

Keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) viiakse läbi paralleelselt rakenduskava koostamisega, kuni Euroopa Komisjon on rakenduskava kinnitanud.

KSH viiakse läbi tihedas koostöös uue rakenduskava ettevalmistusega seotud sektori esindajatega, töörühmade ja partneritega.

"Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027" keskkonnamõju strateegilise hindamise algatas maaeluminister 2020. aasta 8. jaanuaril käskkirjaga nr 11.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu avalik väljapanek

1.–17. septembrini 2020 on rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu avalikul väljapanekul Maaeluministeeriumi valvelauas tööpäevadel kell 10–16 (Lai tn 39 // Lai tn 41, Tallinn).

Avaliku väljapaneku ajal on võimalik esitada eelnõu kohta ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid kirjalikult, saates need meilitsi aadressil laura.palmi@agri.ee või info@agri.ee või postiga aadressil Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallinn kuni 17.09.2020.

Programmi eelnõu avalik arutelu toimub 8. oktoobril 2020 algusega kell 14.00 Maaeluministeeriumi suures saalis.

Seoses riigis kehtestatud piirangutega toimub eelnõu avalik arutelu samal ajal ka internetis, Microsoft Teams keskkonnas. Koosolekuga saab liituda lingilt https://lingid.ee/H94Nh, järgides juhiseid (106.53 KB, PDF).

 

Viimati uuendatud: 30. november 2020