Rakenduskava

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi finantsperioodi 2021–2027 riikliku rakenduskava koostamiseks on moodustatud nõuandva õigusega ekspertkomisjon.

Komisjoni ülesanne on osaleda rakenduskava ettevalmistamise protsessis ning esitada ettepanekuid.

 

Rakenduskava eelhindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Eelhindamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) viiakse läbi paralleelselt rakenduskava koostamisega, kuni Euroopa Komisjon on rakenduskava kinnitanud.

  • Eelhindamise eesmärk on parandada rakenduskava väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti, toimivust ja tõhusust läbi sõltumatu hindaja antavate objektiivsete hinnangute ja soovituste, seeläbi optimeerides eelarevahendite jaotumist.
  • KSH eesmärk on kaasa aidata tasakaalustatud, Euroopa Liidu ja Eesti keskkonnapoliitikaga kooskõlas oleva rakenduskava koostamisele, mis võimaldaks Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (EMKVF) meetmeid Eestis tulemuslikult rakendada.

Eelhindamine ja KSH viiakse läbi tihedas koostöös uue rakenduskava ettevalmistusega seotud sektori esindajatega, töörühmade ja partneritega.

"Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027" keskkonnamõju strateegilise hindamise algatas maaeluminister 2020. aasta 8. jaanuaril käskkirjaga nr 11.

Rakenduskava koostamise algataja, koostamise korraldaja ja koostaja on Maaeluministeerium (Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallinn).

Istungite materjalid

2019

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2019-06-12 Protokoll (217.67 KB, PDF)
2019-04-01 Protokoll (223.34 KB, PDF)
"Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2021–2027: Läbirääkimiste hetkeseis". (78.95 KB, PPTX)
Juhani Papp, Maaeluministeerium
""Põllumajanduse ja kalanduse arengukava aastani 2030" eesmärgid ja kavandatud sekkumised kalanduses". (89.33 KB, PPTX)
Ain Soome, Maaeluministeerium

 

Viimati uuendatud: 1. juuni 2020