Sa oled siin

Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond (EMKVF) 2021–2027

Lained Ristna tipus.

Perioodil 2021–2027 toetab Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika ja ühenduse merenduspoliitika rakendamist läbi nelja prioriteedi.

  • Soodustada kestlikku kalandust ja mere bioloogiliste ressursside kaitset.
  • Aidata kaasa toiduga kindlustatuse tagamisele Euroopa Liidus läbi konkurentsivõimelise ja kestliku vesiviljeluse ja turgude.
  • Võimaldada sinise majanduse kestlikku kasvu ning aidata saavutada rannapiirkondade jõukust.
  • Tugevdada ookeanide rahvusvahelist majandamist ning tagada merede ja ookeanide turvalisust, ohutust, puhtust ja kestlikku majandamist.

Rakenduskava

Üldinfo

Rakenduskava eesmärk on rakendada Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 (EMKVF) raames meetmeid ja tegevusi, mis toetavad Eesti kalandus- ja vesiviljelussektori peamiste eesmärkide saavutamist Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamisel.
Kava elluviimisega aidatakse kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe, Euroopa Liidu strateegia "Talust taldrikule" ja "Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2030" ning riikliku "Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030" (PõKa 2030) eesmärkide täitmisele.
Rakenduskava koostamise algataja, koostamise korraldaja ja koostaja on Maaeluministeerium.

Ekspertkomisjon

Komisjoni ülesanded

Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi fondi finantsperioodi 2021–2027 riikliku rakenduskava koostamiseks on moodustatud nõuandva õigusega ekspertkomisjon.

Komisjon moodustati 27. märtsil 2019 ning selle ülesanne on osaleda rakenduskava ettevalmistamise protsessis ja esitada ettepanekuid.

Istungite materjalid

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2021-09-17 Protokoll (236.21 KB, PDF)
2021-05-21 Protokoll (223.35 KB, PDF)
2021-03-29 Protokoll (236.7 KB, PDF)
2021-03-03 Protokoll (265.99 KB, PDF)
2021-01-26 Protokoll (254.76 KB, PDF)
2019-06-12 Protokoll (217.67 KB, PDF)
2019-04-01 Protokoll (223.34 KB, PDF)
"Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2021–2027: Läbirääkimiste hetkeseis". (78.95 KB, PPTX)
Juhani Papp, Maaeluministeerium
""Põllumajanduse ja kalanduse arengukava aastani 2030" eesmärgid ja kavandatud sekkumised kalanduses". (89.33 KB, PPTX)
Ain Soome, Maaeluministeerium

Seire ja hindamine

Eelhindamine

Eelhindamise eesmärk on parandada rakenduskava väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti, toimivust ja tõhusust läbi sõltumatu hindaja antavate objektiivsete hinnangute ja soovituste, seeläbi optimeerides eelarevahendite jaotumist.
Eelhindamist viiakse läbi paralleelselt rakenduskava koostamisega, kuni Euroopa Komisjon on rakenduskava kinnitanud. Hindamine toimub tihedas koostöös uue rakenduskava ettevalmistusega seotud sektori esindajatega, töörühmade ja partneritega.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Strateegiakava keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on kaasa aidata tasakaalustatud, Euroopa Liidu ja Eesti keskkonnapoliitikaga kooskõlas oleva rakenduskava koostamisele, mis võimaldaks Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (EMKVF) meetmeid Eestis tulemuslikult võtta.
Keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) viiakse läbi paralleelselt rakenduskava koostamisega, kuni Euroopa Komisjon on rakenduskava kinnitanud. Hindamine toimub koostöös uue rakenduskava ettevalmistusega seotud sektori esindajatega, töörühmade ja partneritega.
"Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027" keskkonnamõju strateegilise hindamise algatas maaeluminister 2020. aasta 8. jaanuaril käskkirjaga nr 11. Hindamise programmi tunnistas maaeluminister nõuetele vastavaks 25. novembril 2020 oma käskkirjaga nr 184.
1.–17. septembrini 2020 oli rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu avalikul väljapanekul Maaeluministeeriumi valvelauas. Avaliku väljapaneku ajal oli võimalik esitada eelnõu kohta ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid kirjalikult. Eelnõu avalik arutelu toimus 8. oktoobril 2020 algusega kell 14.00 Maaeluministeeriumi suures saalis ning veebitsi keskkonnas Microsoft Teams.

Dokumendid

 

Viimati uuendatud: 17. juuni 2022