IUU püük ja püügisertifikaadid

Lühendiga IUU tähistatakse süsteemi ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi (inglise keeles illegal, unreported and unregulated fishing) vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks.

Süsteemi rakendatakse eelkõige kalandustoodete impordi kontrolli tõhustamise kaudu.

IUU püügi tõkestamiseks tuleb merest püütud kala ning sellest valmistatud toodete impordil Euroopa Liitu esitada kala püüdnud laeva lipuriigi vastava asutuse poolt kinnitatud püügisertifikaat. Nõude aluseks on Euroopa Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008.

Kalandustoodete ekspordil kolmandasse riiki tuleb kinnitatud püügisertifikaat esitada juhul, kui kolmas riik on sellise nõude kehtestanud. 2013. a 29. mai seisuga nõuavad püügisertifikaati Islandi Vabariik, Norra Kuningriik, Ukraina, Tuneesia, Kuveit, Tai Kuningriik, Madagaskari Vabariik ja Côte d'Ivoire Vabariik (Elevandiluurannik).

Kinnitatud püügisertifikaat tuleb esitada ka:

  • kalandustoodete kaudsel impordil, s.o juhul kui kalandustooted imporditakse Euroopa Liitu püügi sooritanud kalalaeva lipuriigist erineva kolmanda riigi territooriumilt;
  • kalandustoodete reekspordil (st eelnevalt Euroopa Liitu imporditud kalandustoodete viimisel Euroopa Liidu territooriumilt välja)

Püügisertifikaadi nõue kehtib ainult merest püütud kalast valmistatud kalandustoodetele. Nõue ei kohaldu sisevetest ja kalakasvatustest pärit kalandustoodetele. Tooted, mis ei kuulu määruse 1005/2008 artikli 2 punktis 8 sätestatud kalandustoodete alla ja millele seega ei kehti püügisertifikaadi nõue, on toodud Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1010/2009 lisas XIII.

 

Volitatud asutused

Eesti Vabariigis on määruse 1005/2008 rakendamise koordineerimise eest vastutav keskne asutus Keskkonnaministeerium.

Kalandustoodete impordil Eesti Vabariiki ja reekspordi korral Eesti Vabariigist kinnitab ja kontrollib püügisertifikaati Maksu- ja Tolliamet.

Kolmandate riikide kalalaevade lossimise korral kinnitab ja kontrollib püügidokumente (st eelteateid, lossimisdeklaratsioone ja püügisertifikaate) Keskkonnainspektsioon.

Juhul kui Eesti kalalaevade püütud kala ja kalandustoodete ekspordil on vaja püügisertifikaati, kinnitab selle Veterinaar- ja Toiduamet.

Kaluri kalapüügiloa alusel püütud kala püügisertifikaadid kinnitab see Veterinaar- ja Toiduameti kalapüügikorralduse büroo piirkondlik keskus, kes väljastas kalapüügiloa eksporditava kala püügiks.

Kalalaeva kalapüügiloa alusel püütud kala püügisertifikaate kinnitavad Veterinaar- ja Toiduameti kalapüügikorralduse büroo töötajad Tallinnas aadressil Väike-Paala 3.

 

Püügisertifikaadi täitmine ja kinnitamine

Eksportija esitab täidetud püügisertifikaadi paberil või elektroonselt Veterinaar- ja Toiduametile kinnitamiseks.

Veterinaar- ja Toiduamet kinnitab püügisertifikaadi 3 tööpäeva jooksul, täites jaotised 1 ja 9, ning tagastab kinnitatud püügisertifikaadi eksportijale.

Eksportija edastab kinnitatud püügisertifikaadi importijale, kes täidab jaotise 11 ja esitab püügisertifikaadi selle riigi pädevale asutusele, kuhu kalandustooted imporditakse. Edastamisel tuleb järgida määruse 1005/2008 artiklis 16 ja määruse 1010/2009 VI lisas kehtestatud tähtaegu.

Juhised sertifikaadi täitmiseks

  • Iga kaubasaadetise kohta täidetakse üks püügisertifikaat. Seda ka juhul kui saadetises on rohkem kui ühelt kalalaevalt pärinev kala.

  • Eksportija ja kalalaeva kapten või tema esindaja täidavad püügisertifikaadil jaotised 2-8 ja 10 ning I liite.
  • Jaotisesse 2 märgitakse kala püüdnud kalalaeva  või kalalaevade andmed. Kui ühes kaubasaadetises on rohkem kui ühelt kalalaevalt pärinev kala, täidetakse püügisertifikaadi jaotised 2-5 (ümberlaadimise korral ka jaotised 6 ja 7) iga kalalaeva kohta eraldi.
  • Jaotises 3 kirjeldatakse kalandustoodet kala liigi ja tootekoodi kaudu. Euroopa Liit kasutab CN (Combined Nomenclature) koodisüsteemi. Püügipiirkond märgitakse vastavalt püügiandmete esitamist reguleerivatele õigusaktidele. Tõendatud lossimiskaalu lahter jäetakse tühjaks; selle täidab lipuriigi pädev asutus, juhul kui see on asjakohane.

  • Jaotises 4 märgitakse lühidalt ära püügisertifikaadil märgitud liikide kaitseks kehtestatud meetmed (nt püügikvoot, püügivahendite piirang).

  • Jaotise 5 täidab, allkirjastab ning kinnitab kalalaeva kapten või tema esindaja.

  • Jaotised 6 ja 7 täidetakse ainult ümberlaadimise korral. Merel toimuva ümberlaadimise korral täidavad ja allkirjastavad jaotise 6 mõlema laeva kaptenid. Sadamaalal toimuva ümberlaadimise korral  täidab ja allkirjastab jaotise 7 vastava sadamariigi ümberlaadimise kontrollimise eest vastutav asutus.

  • Jaotised 8 ja 10 ning I liite täidab, allkirjastab ning kinnitab templi või pitsatiga eksportija.

 

Viimati uuendatud: 18. jaanuar 2018