Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük (IUU)

Lühendiga IUU tähistatakse süsteemi ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi (inglise keeles illegal, unreported and unregulated fishing) vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks.

Süsteemi rakendatakse eelkõige kalandustoodete impordi kontrolli tõhustamise kaudu.

IUU püügisertifikaat

IUU püügi tõkestamiseks tuleb merest püütud kala ning sellest valmistatud toodete impordil Euroopa Liitu esitada kala püüdnud laeva lipuriigi asjakohase asutuse kinnitatud püügisertifikaat. Kalandustoodete ekspordil kolmandasse riiki tuleb kinnitatud püügisertifikaat esitada juhul, kui kolmas riik on sellise nõude kehtestanud.

Täpsemat teavet IUU püügisertifikaadist ja selle taotlemisest saab Põllumajandus- ja Toiduametist.

Ümberlaadimistoimingud

Euroopa Nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 ja Eesti kalapüügiseaduse kohaselt on ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi (IUU) vältimiseks Euroopa Liidu vetes kalandustoodete ümberlaadimine keelatud. Kalandustoodete ümberlaadimine on Euroopa Liidu vetes lubatud vaid kindlaks määratud sadamates ja kohtades.

Euroopa Nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 4 (4) kohaselt on Euroopa Liidu liikmesriigi lipu all sõitvatel kalalaevadel keelatud merel ümberlaadimine kolmandate riikide kalalaevadelt ühenduse vetest väljaspool, kui kalalaevad ei ole piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni egiidi all registreeritud transpordilaevadena.

Ümberlaadimiseks tuleb saada lipuriigilt luba ning jälgida raporteerimiskohustust.

NB! 2021. a juuli seisuga ei ole võimalik registreerida ümberlaadimistoiminguid tegevaid laevu Eesti kutselise kalapüügi registris, taotleda ümberlaadimiseks luba, sisestada ega esitada ümberlaadimisandmeid. Sellest tulenevalt ei ole Eesti lipuga laevadel praegu lubatud ümberlaadimistoimingutes osaleda.

Lisainfot saab Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonnast.

 

Viimati uuendatud: 24. august 2021