Kalalaevaregister

Kalalaevade register on Põllumajandus- ja Toiduameti hallatav register, kuhu on koondatud andmed kutselisel kalapüügil kasutatavate laevade kohta.

Kutseliseks kalapüügiks merel võib kasutada kalalaeva, mis on kantud kalalaevade registrisse.

Kalalaevaregistris on kalalaevad jaotatud pikkuse ja püügipiirkonna alusel viite alajaotusesse ehk segmenti.

  • 4S1 – laevad, mida kasutatakse Läänemerel ning mille üldpikkus on 9 m või üle selle, kui laeval kasutatakse traalpüünist, ja laevad, mille üldpikkus on 15 meetrit ja üle selle, kui laeval kasutatakse nakkepüünist.
  • 4S2 – laevad, mille üldpikkus on alla 15 m ning mida kasutatakse Läänemerel kalapüügil agarikutragi ja passiivpüünistega.
  • 4S3 – laevad, mille üldpikkus on 24 m või üle selle ning mida kasutatakse merel (kuid mitte Läänemerel).
  • 4S4 – siseveekogudel kasutatavad laevad.
  • 4S5 – vesiviljelusel merel kasutatavad laevad.

Kalalaeva registrisse kandmiseks või registris oleva laevaga toimingute tegemiseks pöörduda Põllumajandus- ja Toiduameti poole.

Kalalaevaregistriga seotud taotlusi võtavad vastu kõik Põllumajandus- ja Toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakonna piirkondlikud keskused. Täpsem info ja taotluste vormid on üleval Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehel.

 

Loe ja vaata lisaks

Kalalaevastiku aastaaruanded

Iga aasta 31. maiks esitavad ELi liikmesriigid aruande oma kalalaevastike püügivõimsuste ja püügivõimaluste vahelise tasakaalu kohta. Aruanne sisaldab liikmesriigi laevastiku ja kõikide selle osade püügivõimsuse iga-aastast hinnangut. Aruanne puudutab ainult merelaevastikku. Eesti kalalaevastiku aruande koostab Maaeluministeerium.

Aastaaruannete esitamise nõue tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 artiklist 22.

NB! Aruanded on koostatud inglise keeles.

Aruanded aastate kaupa

 

Viimati uuendatud: 23. august 2021