Kalalaevaregister

Kalalaevade riiklik register on Maaeluministeeriumi hallatav register, kuhu on koondatud andmed kutselisel kalapüügil kasutatavate laevade kohta.

Kutseliseks kalapüügiks võib kasutada kalalaeva, mis on kantud kalalaevade riiklikusse registrisse.

Kalalaevaregistris on kalalaevad jaotatud pikkuse ja püügipiirkonna alusel nelja alajaotusesse ehk segmenti.

  • 4S1 – laevad, mille üldpikkus on 12 m või üle selle ning mida kasutatakse Läänemerel.
  • 4S2 – laevad, mille üldpikkus on alla 12 m ning mida kasutatakse Läänemerel.
  • 4S3 – laevad, mille üldpikkus on 24 m või üle selle ning mida kasutatakse merel (kuid mitte Läänemerel).
  • 4S4 – siseveekogudel kasutatavad laevad.
 

Toimingud kalalaevaregistris

Segmentide 4S1, 4S2 ja 4S3 (ehk meresegmentide) puhul on kalalaevade registrisse lisamisele kehtestatud piirangud. Siseveekogude segmendis 4S4 taolisi piiranguid kalalaeva registrisse kandmisel ei ole.

Meresegmentidesse saab laeva kanda kahel juhul:

  • kui eelnevalt on sama suure või suurema püügivõimsusega (arvestatakse peamasina mootorivõimsuse – kW – ja kogumahutavuse – GT – järgi) laev või laevad sellest segmendist välja kantud. Sellisel juhul on uue laeva registrisse kandmise õigus isikul, kes laeva registrist välja kandis, või isikul, kellele ta selle õiguse loovutas;
  • kui laeva registrisse kandmise õigust omav isik ei ole 36 kuu jooksul pärast laeva registrist välja kandmist kasutanud ära võimalust kanda uus laev registrisse. Tähtaja möödumisel otsustab Maaeluministeerium, millises segmendis vabanenud võimsus kasutamiseks määrata. Maaeluminister võib kehtestada korra ja tingimused, kes saavad laeva registrisse kandmist taotleda. Kui korda ei kehtestata, võivad laeva registrisse kandmist taotleda kõik isikud.

Laeva kandmiseks kalalaevaregistrisse tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • avaldus;
  • liiklusregistri (ARK) registreerimistunnistus või laevakinnistusraamatu väljavõte;
  • alla 12 m kogupikkusega laeva puhul Veeteede Ameti mõõtekiri.

Mõõtekiri väljastatakse mahutavuse arvutuse alusel. Mahutavuse arvutusi teevad Veeteede Ameti tunnustatud ettevõtjad. Tunnustatud ettevõtjate loetelu on üleval Veeteede Ameti kodulehel. Lisainfot tunnustatud ettevõtjatest, kellel on õigus koostada mahutavuse arvutusi, saab meilitsi vslo@vta.ee.

Kalalaevaregistrisse kandmise ning registris oleva laevaga toimingute tegemise õigus on kalalaeva omanikul, tema poolt kirjalikult volitatud isikul või laeva valdajal. Kalalaeva omanik või valdaja peab olema äriregistris ettevõtjana registreeritud.

Taotluste esitamisel saab kasutada ka meie pakutavaid vorme. Vormide näidised on kasutamiseks soovituslikult.

Kalalaevaregistriga seotud taotlusi võtavad vastu kõik piirkondlikud keskused. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kalamajandusosakonnaga.

 

Kalalaevaregistri andmed

Kalalaevaregistri vaba püügivõimsus

seisuga 30. juuni 2015

Segment 4S1 4S2 4S3
Püügivõimsus kW GT kW GT kW GT
Kokku 945 664 185 2 894 2 659 2 397
Kalalaeva registrist välja viinud isiku otsustada 945 302 185 42 2 656 1 531
Maaeluministri käskkirjaga
segmendis kasutamiseks määratud
0 362 0 2 852 3 866
 

Euroopa Liidu kalalaevaregister

Kord kvartalis edastab Maaeluministeerium Eesti kalalaevaregistrisse kantud merelaevastiku andmed Euroopa Komisjonile. Kõigi liikmesriikide kalalaevaregistrite merelaevastiku andmed on koondatud Euroopa Liidu kalalaevaregistrisse.

Euroopa Liidu kalalaevaregistris saab otsida infot kõigi registrisse kantud või sealt välja kantud laevade kohta. Nähtavad on kõik laevaga tehtud toimingud ja kogu laevaga seotud info, välja arvatud laevaga seotud isikuid puudutav info.

 

Loe ja vaata lisaks

 

Viimati uuendatud: 6. veebruar 2017