Kalalaevaregister

Kalalaevade register on Veterinaar- ja Toiduameti hallatav register, kuhu on koondatud andmed kutselisel kalapüügil kasutatavate laevade kohta.

Kutseliseks kalapüügiks merel võib kasutada kalalaeva, mis on kantud kalalaevade registrisse.

Kalalaevaregistris on kalalaevad jaotatud pikkuse ja püügipiirkonna alusel viite alajaotusesse ehk segmenti.

  • 4S1 – laevad, mida kasutatakse Läänemerel ning mille üldpikkus on 9 m või üle selle, kui laeval kasutatakse traalpüünist, ja laevad, mille üldpikkus on 15 meetrit ja üle selle, kui laeval kasutatakse nakkepüünist.
  • 4S2 – laevad, mille üldpikkus on alla 15 m ning mida kasutatakse Läänemerel kalapüügil agarikutragi ja passiivpüünistega.
  • 4S3 – laevad, mille üldpikkus on 24 m või üle selle ning mida kasutatakse merel (kuid mitte Läänemerel).
  • 4S4 – siseveekogudel kasutatavad laevad.
  • 4S5 – vesiviljelusel merel kasutatavad laevad.

Toimingud kalalaevaregistris

Segmentide 4S1, 4S2 ja 4S3 (ehk meresegmentide) puhul on kalalaevade registrisse lisamisele kehtestatud piirangud. Segmentide 4S4 ja 4S5 puhul taolisi piiranguid kalalaeva registrisse kandmisel ei ole.

Meresegmentidesse saab laeva kanda kahel juhul:

  • kui eelnevalt on sama suure või suurema püügivõimsusega (arvestatakse peamasina mootorivõimsuse – kW – ja kogumahutavuse – GT – järgi) laev või laevad sellest segmendist välja kantud. Sellisel juhul on uue laeva registrisse kandmise õigus isikul, kes laeva registrist välja kandis, või isikul, kellele ta selle õiguse loovutas; või
  • kui laeva registrisse kandmise õigust omav isik ei ole 36 kuu jooksul pärast laeva registrist välja kandmist kasutanud ära võimalust kanda uus laev registrisse. Tähtaja möödumisel otsustab Maaeluministeerium, millises segmendis vabanenud võimsus kasutamiseks määrata. Maaeluminister võib kehtestada korra ja tingimused, kes saavad laeva registrisse kandmist taotleda. Kui korda ei kehtestata, võivad laeva registrisse kandmist taotleda kõik isikud.

Samad tingimused kehtivad ka meresegmenti kantud kalalaeva püügivõimsuse suurendamisel.

Juhul kui merel kasutataval kalalaeval soovitakse peajõuseadme võimsust suurendada ning uue peajõuseadme, asenduspeajõuseadme või tehniliselt muudetud peajõuseadme võimsus on suurem kui 120 kW (v.a üksnes seisevpüüniseid või tragimisvahendeid kasutav kalalaev, abilaev või vesiviljeluses kasutatav laev), tuleb sellest kavatsusest eelnevalt teavitada kirjalikult Veterinaar- ja Toiduametit.

Peajõuseadme suurendamine on lubatud üksnes siis, kui kalalaeva omanik või valdaja omab selles segmendis kalalaeva lisamise õigust mahus, mille võrra peajõuseadme võimsus suureneb.

Pärast uue peajõuseadme paigaldamist või olemasoleva peajõuseadme asendamist või tehnilist muutmist tuleb esitada Veterinaar- ja Toiduametile nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 40 lõike 3 kohane kirjalik kinnitus.

Kalalaeva registrisse kandmiseks või registris oleva laevaga toimingute tegemiseks pöörduda Veterinaar- ja Toiduameti poole.

Kalalaevaregistriga seotud taotlusi võtavad vastu kõik Veterinaar- ja Toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakonna piirkondlikud keskused. Täpsem info ja taotluste vormid on üleval Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel.

 

Euroopa Liidu kalalaevaregister

Kõigi liikmesriikide kalalaevaregistrite merelaevastiku andmed on koondatud Euroopa Liidu kalalaevaregistrisse.

Euroopa Liidu kalalaevaregistris saab otsida infot kõigi liikmesriikide registrisse kantud või sealt välja kantud laevade kohta. Nähtavad on kõik laevaga tehtud toimingud ja kogu laevaga seotud info, välja arvatud laevaga seotud isikuid puudutav info.

 

Loe ja vaata lisaks

Kalalaevastiku aastaaruanded

Iga aasta 31. maiks esitavad EL liikmesriigid aruande oma kalalaevastike püügivõimsuste ja püügivõimaluste vahelise tasakaalu kohta. Aruanne sisaldab liikmesriigi laevastiku ja kõikide selle osade püügivõimsuse iga-aastast hinnangut. Aruanne puudutab ainult merelaevastikku. Eesti kalalaevastiku aruande koostab Maaeluministeerium.

Aastaaruannete esitamise nõue tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 artiklist 22.

NB! Aruanded on koostatud inglise keeles.

Aruanded aastate kaupa

 

Viimati uuendatud: 17. juuli 2020