Kalandusteave

Kalandussektoris tegutseb Eestis kaks asutust, kes hoolitsevad teadmiste, oskuste ja kogemuste levitamise ning vahendamise eest kalandusest huvitatud osapoolte vahel. Need asutused on Kalandusvõrgustik ning Kalanduse Teabekeskus.

 

Kalandusvõrgustik

Kalandusvõrgustik loodi Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007–2013 kalanduspiirkondade säästva arengu meetme elluviimiseks.  Seda ülesannet täidab Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna kalandusvõrgustiku büroo.

Kalandusvõrgustiku eesmärk on toota lisandväärtust EKF rakendamisel, levitades ja vahendades teadmisi ja kogemusi erinevate kalandusest huvitatud osapoolte vahel.

Kalandusvõrgustik tegeleb peamiselt järgmiste ülesannetega:

  • koordineerib kaheksas kalanduspiirkonnas loodud kalanduse tegevusgruppide koostööd;
  • korraldab kohtumisi, koolitusi ja seminare toetusesaajate ja teiste kalanduse arengust huvitatud osapooltega;
  • korraldab parimate praktikate, võrgustikutöö, uudsete lähenemiste ja kogemuste kogumist, koondamist ja levitamist Eesti ja ka Euroopa Liidu tasandil;
  • osaleb kalandusvõrgustiku valdkonnaga seotud rahvusvahelistel üritustel ja rahvusvaheliste organisatsioonide töös (näiteks Euroopa Kalandusvõrgustik FARNET).

Kalandusvõrgustiku tegevustega saab täpsemalt tutvuda nende kodulehel.

 

Kalanduse Teabekeskus

Kalanduse Teabekeskus on Tartu Ülikooli pikaajaline projekt, mis alustas tegevust 2011. aasta aprillis Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi kalabioloogia ja kalanduse osakonna juures.

Teabekeskus seob erinevaid kalandusega seotud osapooli ja institutsioone ning aitab elavdada nende omavahelist koostööd.

Nimelt kutsuti teabekeskus ellu selleks, et luua ühtne võrgustik, mis võimaldaks kalandussektori ettevõtjatel (kalapüüdjad, vesiviljelejad, kala töötlejad ja turustajad) ning kala- ja kalatoodete tarbijatel saada:

  • kaasaegset oskusteavet;
  • koolitust ja nõuannet;
  • teadus- ja seadusinfot.

Teabekeskuse tegevustega saab tutvuda keskuse kodulehel.

  • Teabekeskuse ülesanne on vahendada kalandusalast teavet ning ühendada koolituste ja nõustamise süsteeme parimal viisil. Nende tegevuste kaudu aitab teabekeskus kaasa kalandussektori konkurentsivõime paranemisele ning kalavarude säästlikumale ja teadmispõhisemale majandamisele. Lisaks soovib teabekeskus kogemuste ning hea praktika levitamise kaudu soodustada kalandussektoris elukestvat õpet ja suurendada tarbijateadlikkust.

Teabekeskuse tööd koordineerib laiapõhjaline nõukogu, kuhu kuuluvad esindajad mitmest organisatsioonist: Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Mereakadeemia, Maamajanduse Infokeskus, Eesti Kalurite Liit, Eesti Kalaliit, Eesti Kalakasvatajate Liit.

 

 

Viimati uuendatud: 3. september 2015