Kalandusteave

Eesti kalandussektoris hoolitseb teadmiste, oskuste ja kogemuste levitamise ning vahendamise eest kalandusest huvitatud osapoolte vahel Kalanduse Teabekeskus.

 

Kalanduse Teabekeskus

Kalanduse Teabekeskuse ülesanne on vahendada kalandusalast teavet ning ühendada koolituste ja nõustamise süsteeme parimal viisil.

Kalanduse Teabekeskus:

  • aitab koordineerida kalandus- ning vesiviljelussektori, kalureid koondavate organisatsioonide ning teadlaste koostööd, tellib ja koordineerib osapooltele huvi pakkuvaid uuringuid ja katseprojekte;
  • kogub, analüüsib ja jagab teavet kalamajandusest, vesiviljelusest, vesiviljelussaaduste töötlemisest ja turustamisest ning avaldab koostöös teadlaste ja ettevõtjatega kalandus- ja vesiviljelusalast infot;
  • teeb koostööd kohalike kalanduspiirkondadega, võimaldades kohalikel algatusrühmadel saada igakülgset teavet ja abi kohalike arengustrateegiate elluviimisel.

Teabekeskuse tegevustega saab täpsemalt tutvuda keskuse kodulehel.

  • Oma tegevuste kaudu aitab Kalanduse Teabekeskus kaasa kalandussektori konkurentsivõime paranemisele ning kalavarude säästlikumale ja teadmispõhisemale majandamisele. Lisaks soovib Kalanduse Teabekeskus kogemuste ning parimate praktikate levitamise kaudu soodustada kalandussektoris elukestvat õpet ja parandada tarbijate teadlikkust.

  • Teabekeskuse tööd koordineerib laiapõhjaline nõukogu, kuhu kuuluvad esindajad mitmest organisatsioonist: Eesti Kalaliit, Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit, Eesti Kalurite Liit, Eesti Maaülikool, kalanduse algatusrühmad, Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Mereakadeemia.

Kalanduse teabekeskuse tegevus toimub Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 Eesti rakenduskava meetme 1.3 "Teadlaste ja kalurite koostöötoetus" ja meetme 2.6 "Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus" raames.

 

Viimati uuendatud: 4. juuli 2017