Turukorraldus

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete ühine turukorraldus on osa Euroopa Liidu ühisest kalanduspoliitikast (ÜKP). Turukorraldusega reguleeritakse tootjaorganisatsioonide tegevust, turustusnorme, tarbijate teavitamist, konkurentsieeskirju ja turuteavet.

Põhilised turukorralduslikud üksused ühise kalanduspoliitika elluviimisel on kalandustoodete tootjaid koondavad ühendused ehk tootjaorganisatsioonid.

Tootjaorganisatsioonide eesmärk on parandada oma liikmete toodangu turustustingimusi ning aidata edendada jätkusuutlikku püüki ja vesiviljelust.

Tootjaorganisatsiooni võivad moodustada kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmisega tegelevad ettevõtted ühest või mitmest EL liikmesriigist. Selle juriidiline vorm on tulundusühistu, kuhu kuulub vähemalt viis kalapüügi- ja/või vesiviljelustoodete tootmisega tegelevat liiget.

Liikmeks olevad ettevõtjad planeerivad tootmist lähtuvalt ühistu tootmisplaanist ja kohandavad seda vastavalt hooajalisele turuseisule ja nõudlusele. Samuti koostab tootjaorganisatsioon igal aastal tootmis- ja turustamiskava, mille eesmärk on planeerida kalendriaastas rakendatavaid tegevusi ja meetmeid.

Turukorralduslikele kalaliikidele kehtestatakse igal aastal käivitushinnad.

Kaks kalalaeva

 

Tootjaorganisatsiooni tunnustamine

Tegutsemiseks tunnustatud tootjaorganisatsioonina peab tulundusühistu taotlema riigilt tunnustuse.

Riigi tunnustus näitab, et tootjaorganisatsioon vastab talle Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

Riik tunnustab tootjaorganisatsiooni kalandusturu korraldamise seaduse alusel. Tunnustus antakse liigipõhiselt ja selle taotlemiseks peab tootjaorganisatsioon pöörduma Maaeluministeeriumi.

Tunnustamiseks tuleb esitada

  • taotlus,
  • tulundusühistu põhikiri ja liikmete nimekiri,
  • tootjaorganisatsiooni sise-eeskirjad ning
  • vesiviljelustoodete tootmise korral liikide kaupa andmed vesiviljelustoodetest, mis tulundusühistu ja selle liikmed taotlemise aastale eelnenud aastal tootsid ja turustasid.
 

Tootmis- ja turustamiskava

Tootjaorganisatsioon koostab igaks aastaks tootmis- ja turustamiskava. Kava eesmärk on suunata tootjaorganisatsioone ressursside säästlikumale kasutamisele nii kala püüdes kui ka kasvatades ning koordineerida liikmete tegevusi.

Kava tuleb koostada kalendriaasta kohta ning esitada heakskiitmiseks Maaeluministeeriumile. Igal aastal tuleb hiljemalt veebruari lõpuks esitada aastaaruanne eelmise aasta kava kohta.

Kavas peab tootjaorganisatsioonil olema kirjas järgmine teave:

  • tegevuse strateegiline eesmärk;
  • aastaks kavandatavad tegevused;
  • organisatsiooni mõjutegurite SWOT-analüüs;
  • rakendada plaanitavad EMKF meetmed;
  • meetmete väljund- ja tulemusnäitajad;
  • määruse (EL) nr 1379/2013 artikli 28 punkti 2 alapunktides a–e sätestatud teave.
 

Õigusaktid

Kalaturukorralduse ja tootjaorganisatsioonidega seotud Eesti õigusaktid on kättesaadavad elektroonilisest Riigi Teatajast. Euroopa Liidu õigusakte koondab andmebaas EUR-Lex.

Tähtsamad Eesti õigusaktid

Tähtsamad Euroopa Liidu õigusaktid

 

Viimati uuendatud: 3. september 2015