Järelevalve ja kontroll

Hästi toimiv riiklik veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli süsteem tagab toidu ohutuse ning kaitseb inimeste elu ja tervist ning loomade tervist ja heaolu.

Veterinaarkontrolliks nimetatakse erinevaid nõuetekohasuse kontrolle nii tegevus- kui ka muu loa andmise menetluse raames. Veterinaarjärelevalve peamised valdkonnad on loomataudide ennetamine ja tõrje (sh loomade ja loomsete saaduste liikumine, eksport, import), loomsete saaduste (toit, sööt) hügieen, loomade heaolu ning veterinaarravimite kasutamine.

Edasi lugedes saate lähemat teavet veterinaarjärelevalve ja -kontrolli süsteemist Eestis. Teksti lõpus on toodud lühiülevaade ka järelevalvetasudest – milliste toimingute eest seda tuleb maksta, kes seda ei pea maksma, millal nõutakse toimingute eest lisatasu ning kuidas tasu tuleb maksta.

 

Riikliku veterinaarjärelevalve korraldus ja ülesanded Eestis

 • Riiklikku veterinaarjärelevalvet ja veterinaarkontrolli korraldab Eestis Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA). PTA teeb koostööd teiste Euroopa Liidu liikmesriikide veterinaarjärelevalve asutustega ja Euroopa Komisjoniga, et tagada veterinaaria ja zootehnika valdkonda käsitlevate õigusaktide õige rakendamine. Koostöö aluseks on EÜ Nõukogu direktiiv 89/608/EMÜ.

 • Loomade, lindude, kalade ja mesilaste haigusi diagnoosib laboratoorselt Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (VTL). Lisaks analüüsib VTL seire- ja järelevalveprogrammide raames võetud proove, et määrata koduloomade ja -lindude ning ulukite populatsioonides levivate haiguste leviku ulatust ning saasteainete ja ravimijääkide esinemist loomsetes toiduainetes.

 • Veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli korraldamiseks vajalikke registreid ja teisi andmekogusid töötleb ja analüüsib Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Riikliku veterinaarjärelevalve põhiülesanded on väga laialdased. Nende alla kuulub näiteks:

 • järelevalve veterinaaria-alaste õigusaktide nõuete täitmise üle;
 • järelevalve loomade tervise ja heaolu tagavate nõuete täitmise üle;
 • loomataudide, sh inimestel ja loomadel ühiste haigusetekitajate diagnoosimise; ennetamise ja tõrje korraldamine;
 • loomsete saaduste, nende käitlemise ja tarnimise nõuetekohasuse hindamine;
 • järelevalve veterinaarravimite ja ravimsööda kasutamise üle;
 • järelevalve veterinaarpraksise üle ning
 • lisaks veel paljud muud tegevused.
 

Järelevalvetasu

Loomade ja loomsete saaduste üle teeb veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli toiminguid Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA). Selle käigus vaatab amet läbi ka asjakohased avaldused ja väljastab vajalikud dokumendid. Nende toimingute eest tuleb maksta ametile järelevalvetasu.

Tasu suurus on arvestatud selliselt, et see kataks kulud järelevalvetoimingute tegemiseks.

Enamik toimingute eest võetavatest tasudest tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 2017/625, on kogusepõhised (nt loom, tonn või muu ühik) ja makstakse vastavalt käitlemisvaldkonnale.

Osa järelevalvetoimingute eest tuleb maksta tunnitasu alusel. Tunnitasu määra kehtestab igal aastal maaeluminister oma määrusega.

Veterinaarjärelevalvetasu ei tule maksta:

 • jaekaubandusega tegeleval ettevõttel (nende üle tehakse järelevalvet toiduseaduse alusel);
 • esmatootmisega tegeleval ettevõttel (neile määrus (EL) nr 2017/625 ei laiene), välja arvatud loomades ja loomsetes saadustes leiduvate saasteainete sisalduse määramise eest.

Loetelu toimingutest, mille eest tuleb järelevalvetasu maksta, ja tasude suurused on toodud veterinaarkorralduse seaduses.

Põllumajandus- ja Toiduametil (PTA) on õigus võtta lisatasu hilinenud kaubasaadetise ooteaja ja väljaspool tööaega isiku taotlusel tehtud veterinaarjärelevalve toimingute eest.

Isiku taotlusel väljaspool tööaega tehtavate järelevalvetoimingute eest võetakse lisatasu tunnitasuna järelevalveametniku kohta, mis lisandub iga toimingu tegemise eest võetavale järelevalvetasule.

Hilinenud kaubasaadetise ooteaja eest võetakse lisatasu järelevalveametniku kohta ning tööajal tunnitasuna, väljaspool tööaega kahekordse tunnitasuna.

Järelevalvetasu võetakse tunnitasuna:

 • tunnustamisele kuuluva ja tunnustatud ettevõtte nõuetele vastavuse hindamise korral;
 • loomade ja loomsete saaduste lähtekohas tehtava veterinaarkontrolli eest ja ekspordile eelneva veterinaarkontrolli puhul;
 • loomade ja loomsete saaduste veterinaarkontrolli eest sihtkohas ja piiripunktis.

Juhised, kuidas järelevalvetasu tasuda, ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise korra kehtestab maaeluminister õigusaktiga. 

Lisateavet veterinaartasude kohta pakub PTA oma kodulehel.

 

Viimati uuendatud: 24. august 2021