Loomade heaolu

Loomade heaolu tagamise all mõistetakse üldiselt loomade kaitset inimese sellise tegevuse või tegevusetuse eest, mis ohustab või võib ohustada loomade tervist või heaolu.

Loomade heaolu saab määratleda käitumise, füsioloogiliste vajaduste rahuldamise, stressitaseme ja tervisliku seisundi kaudu. Selleks et tagada loomade heaolu, ei tohi neid kasvatada, hoida ega kohelda viisil, mis viiks nende hukkumiseni, tekitaks neile valu või põhjustaks neile vaimseid või füüsilisi kannatusi. Erandiks on vaid juhud, kus sellist tegevust põhjustab vajadus looma ravida, veterinaarne menetlus või vältimatu olukord.

Lehmad ristikheinavälul. Allikas: pixabay.com; autor: cocoparisienne

Loomade heaolu kaitset reguleerivad loomapidamisnõuded, mis on kehtestatud Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidega. Õigusaktide peamine eesmärk on kaitsta nii looduslikes tingimustes elavaid kui ka tehistingimustes peetavaid loomi inimese tegevuse halbade või kahjulike mõjude eest. Väga ranged nõuded kehtivad loomkatsete korraldamisel. Lisaks reguleerivad loomade kaitset ka mitmed rahvusvahelised konventsioonid, millega Eesti on liitunud.

Loomade heaolu tagamise ning loomade väärkohtlemise ennetamise alaste õigusaktide väljatöötamise eest vastutab Maaeluministeerium.

Õigusaktide väljatöötamisel tehakse koostööd teiste ministeeriumitega, ametiasutustega ja valdkonna organisatsioonidega (näiteks Eesti Loomakaitse Selts, Eesti Akadeemiline Loomakaitseühing).

Õigusaktidega kehtestatud nõuete täitmist kontrollivad Veterinaar- ja Toiduameti, Keskkonnainspektsiooni ning Politsei- ja Piirivalveameti järelevalveinspektorid.

Loomapidamisnõuded (õigusaktid)

Üldnõuded

Nii põllumajandus- kui lemmikloomade pidamisel tuleb järgida loomapidamise üldnõudeid, mis on kirjas loomakaitseseaduses ja selle rakendusaktides.
Lisaks üldnõuetele kehtivad paljude loomaliikide pidamisel ka liigikohased erinõuded, mis on üldnõuetest täpsemad või neist erinevad.
Erinõuded on kehtestatud selleks, et tagada kõigile loomaliikidele nende iseärasusest tulenevatele vajadustele võimalikult hästi vastavad elutingimused.
Erinõuetega on reguleeritud mitme loomaliigi pidamine ja kasvatamine (nt veised, koerad, kodulinnud). Lisaks kehtivad erinõuded loomaaedadele ja varjupaikadele ning loomade kasvatamisele loomkatsete jaoks.

Põllumajandusloomad

Kõik põllumajandusloomad

Kanad (munakanad, lihakanad, broilerid)

Karusloomad

Lambad ja kitsed

Sead

Veised ja vasikad

Lemmikloomad

Lemmikloomade pidamise nõuded kehtivad loomadele, kes pole põllumajandus-, katse- ega loomaaialoomad ning keda peetakse kodus, lemmikloomapoodides, hoiupaikades või ka muudes kohtades.

Loomaaialoomad

Hulkuvad loomad

Katseloomad ja loomkatsed

Katseloomade pidamist ning loomkatsete läbiviimist reguleerivad õigusaktid saab kätte loomkatse läbiviimise korda selgitavalt teemalehelt »

Tapmine ja hukkamine

Transport

 

Loomade heaolu konventsioonid

Euroopa Nõukogus on vastu võetud viis loomade heaolu käsitlevat konventsiooni, mis kirjeldavad loomade kohtlemise üldiseid põhimõtteid. Nendest põhimõtetest lähtuvad konventsiooniga liitunud riigid oma riigisiseste õigusaktide loomisel.

Euroopa Nõukogu liikmed võivad konventsioonidega liituda neile allkirja andes või neid ratifitseerides. Euroopa Majandusühendusel on võimalus ühineda konventsioonidega eraldi, liikmesriikidest sõltumatult.

Konventsioonide lahutamatud osad on nende lisad. Konventsiooniga liitunud riik on kohustatud täitma lisades sätestatud loomade pidamise ja kohtlemise nõudeid.

Nimekiri liitunud riikidest koos liitumise kuupäevaga on toodud iga konventsiooni kodulehel.
 • Euroopa Nõukogu põllumajandusloomade kaitse konventsioon

  Raamkonventsioon, mis kirjutab ette loomade pidamise, hooldamise ja majutamise põhimõtted intensiivse pidamise meetodite kasutamisel.

  Täpsem teave (inglise keeles) »

 • Euroopa Nõukogu konventsioon loomade kaitsest nende tapmisel

  Kirjutab ette nõuded, mida tuleb järgida hobuste, veiste, sigade, küülikute ja kanade vedamisel tapamajja, nende tapaeelsel pidamisel tapamajas, nende fikseerimisel, uimastamisel ja tapmisel.

  Täpsem teave (inglise keeles) »

 • Euroopa Nõukogu konventsioon loomade kaitsest rahvusvahelisel transpordil

  Hõlmab suurt hulka erinevaid nõudeid. Nende alla kuuluvad nõuded, mida tuleb järgida loomade rahvusvahelisel transpordil, nende ettevalmistamisel laadimiseks ja mahalaadimiseks, samuti nõuded veovahendile, loomade ettevalmistamisele veoks, veterinaarjärelevalvele, loomade kohtlemisele, sertifikaatidele, ning erinõuded loomade veoks maantee-, õhu-, mere- ja raudteetranspordiga.

  Täpsem teave (inglise keeles) »

 • Euroopa Nõukogu konventsioon eksperimentaalsel või teaduslikul eesmärgil kasutatavate selgroogsete loomade kaitsest

  Kirjeldab katseloomade kohtlemist, nende pidamist, loomkatsete läbiviimist, humaanset tapmist, tunnustamise protseduure, järelevalvet katseloomade kasvatamise, varustamise ja kasutamisega tegelevate ettevõtete üle, samuti koolitusi, kogemuste omandamist ja statistiliste andmete kogumist.

  Täpsem teave (inglise keeles) »

 • Euroopa Nõukogu konventsioon lemmikloomade kaitsest

  Kehtestab ühised standardid lemmikloomade pidamiseks. Eesti ei ole veel lemmikloomade kaitse konventsiooniga liitunud.

  Täpsem teave (inglise keeles) »

 

Enno Piisang
büroojuhataja
loomatervise ja -heaolu büroo

tel 625 6214
e-post enno.piisang@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 2. jaanuar 2019