Loomatervis

Kõrvamärgistatud mullikad karjamaal. Foto:  Katrin Press

Loomade hea tervise tagamine on oluline mitmel põhjusel. Terve põllumajandusloom annab paremat toodangut ja tekitab loomapidajale vähem majanduslikke kulusid. Terve lemmikloom on aktiivne ja rõõmus kaaslane.

Kõige suuremat kahju teevad loomapidajale loomataudid. Osa loomataude, nagu näiteks marutaud, tuberkuloos, salmonelloos, on lisaks loomadele ohuks ka inimeste tervisele. Loomataudi ennetamiseks tuleb loomapidajal anda endast kõik, et maandada loomataudi karja või kodumajapidamisse leviku riski. Kui loomataud on siiski puhkenud, tuleb sellest kiiresti teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit ning võtta meetmeid taudi kõrvaldamiseks. Ennetav tegutsemine ja kiire reageerimine aitab vähendada nii loomade kannatusi kui ka taudipuhangu tõrjumisega kaasnevaid majanduskulusid.

Loomade heal tervisel on tähtis roll ka toiduohutuse aspektist, kuna osa zoonoosseid ehk loomadelt pärinevaid haigustekitajaid võivad toidu kaudu nakatada ka inimesi. Zoonooside puhul on esmatähtis kaitsta inimeste tervist. Inimestel levivate zoonooside ennetamiseks ja tõrjeks teeb Põllumajandus- ja Toiduamet koostööd Terviseametiga.

Samuti on loomatervise seisukohast oluline, et loomseid kõrvalsaadusi käideldaks nõuetekohaselt, et ennetada ja minimeerida nendest tulenevaid riske looma ja inimese tervisele.

Loomade tervis ja heaolu, toiduohutus ning inimese tervise kaitse loomadelt inimesele üle kanduvate haiguste eest tagatakse loomapidaja, loomse saaduse käitleja, järelevalveasutuse ja veterinaararsti koostöös. Iga haigestunud või vigastatud loom peab saama vajalikku ravi. Selleks tuleb loomaomanikul õigeaegselt pöörduda abi saamiseks veterinaararstile. Veterinaararsti oskused ja teadmised tagavad kvaliteetse veterinaarteenuse.

Loomade ja inimeste tervise kaitsel põhjutab nii Euroopas kui ka mujal maailmas suuri probleeme antimikroobne resistentsus, mis tähendab mikroorganismide võimet antimikroobsete ainete toimele vastu panna. Seepärast tuleb olla põllumajandus- ja lemmikloomade ravimisel antimikroobsete ainete kasutamisega vastutustundlik – ravimi valik peab olema eesmärgipärane ning lähtuma looma heaolust ja inimeste tervisest.

 

Loomatervishoiu valdkonna regulatsioon

Loomataudide ennetamise ja tõrje eeskirjad on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/429 ehk n-ö Euroopa Liidu loomatervise määrusega.

Eeskirjades on antud juhised, kuidas tegutseda loomataudide puhkemise korral. Eelkõige keskendutakse neis taudide ennetusele, et seeläbi võimalikult suurel määral vähendada loomataudide kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele, loomade heaolule, majandusele ja ühiskonnale.

Euroopa Liidu loomatervise määrus määratleb liidu taseme tähtsusega loomataudid, mille ennetuse ja tõrje meetmeid on määruses ja selle rakendusaktides põhjalikult avatud.

Teise põhiteemana keskendutakse määruses loomade ja loomsete saaduste jälgitavuse tagamisele.

Määrusega ei reguleerita loomade heaolu, üksikloomade haigestumist, veterinaarkontrolli, veterinaarkulutuste, söötade, ravimite ega veterinaarharidusega seonduvat.

Euroopa Liidu loomatervise määruse rakendamiseks Eestis on kehtestatud veterinaarseadus. Sellega on kehtestatud nõuded, mida liidu loomatervise määrus ei kata või mille kehtestamiseks on õigus liikmesriigil.

Loomatervise valdkonna järelevalvet ja kontrolli reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu ametlike kontrollide määrus (EL) 2017/625. Osa rakendussätteid on lisatud ka veterinaarseadusesse.

Ravimite kasutamist veterinaarias reguleerivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu veterinaarravimite määrus (EL) 2019/6 ja ravimsööda määrus (EL) 2019/4 ning Eesti ravimiseadus ja söödaseadus.

Loomsete kõrvalsaaduste käitlemist reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu kõrvalsaaduste määrus (EÜ) 1069/2009.

 

Kontakt ministeeriumis

  • Enno Piisang
    valdkonnajuht (loomatervis ja -heaolu)
    toiduohutuse osakond
    enno.piisang@agri.ee
    tel 625 6214

 

Viimati uuendatud: 6. mai 2022