Loomatervis

Loomatervishoid on oluline nii inimtervise kui ka toiduohutuse aspektist, kuna loomahaigused võivad ravimata jätmise korral sattuda toidutoodetesse, kanduda üle teistele loomadele või nakatada ka inimesi.

Loomataudide vastu võitlemiseks tuleb minimeerida nakkuste karja sattumise riski. Kui aga haigus peaks karja sattuma, tuleb võtta meetmeid haiguse kiireks märkamiseks ja kõrvaldamiseks. Ennetav tegutsemine ja kiire reageerimine aitab vähendada loomade kannatusi ning loomakasvatajad väldivad taudipuhangute tõrjumisega kaasnevat pinget ja majanduskulusid.

Loomatervishoid puudutab selliseid eri teemasid nagu veterinaartegevus, loomataudide tõrje, loomade pidamise ja paljundamisega seotud tegevused, loomade identifitseerimine ja riigisisene liikumine, loomadega kauplemine, lemmikloomadega reisimine ning loomsete saaduste ja jäätmete käitlemine.

Kõiki neid valdkondi reguleerib loomatauditõrje seadus ühes rakendusaktidega ning suur hulk Euroopa Liidu otsekohalduvad õigusakte ja otsuseid.

 

Loomatervishoiu valdkonna regulatsioon

Loomatervise valdkonna õigusraamistiku lihtsamaks ja sidusamaks muutmiseks võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu 9. märtsil 2016 vastu määruse (EL) 2016/429 (nn loomatervise määrus). Uue määrusega väheneb tunduvalt valdkonda reguleerivate õigusaktide hulk. Määrust kohaldatakse alates 21. aprillist 2021 ja allaktid peavad olema vastu võetud kuus kuud enne seda.

Määrusega (EL) 2016/429 kehtestatakse loomatervishoiu üldpõhimõtted, mis aitavad olla valmis loomataudide puhkemise korral. Eelkõige keskendutakse taudide ennetusele, et seeläbi vähendada nii palju kui võimalik loomataudide kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele, loomade heaolule, majandusele ja ühiskonnale.

EL loomatervise määrus käsitleb ainult teatud loomataudidega seonduvaid küsimusi.

Määrus ei reguleeri loomade heaolu, üksikloomade haigestumist, veterinaarkontrolli, veterinaarkulutuste, söötade, ravimite ja veterinaarhariduse küsimusi.

Loomseid kõrvalsaadusi ja inimeste ja loomade ühiseid nakkushaigusi (zoonoose) käsitletakse teatud artiklites, kui see on vajalik seoste loomiseks muude õigusaktidega.

Seoses EL-i loomatervise määruse vastuvõtmisega peab Eesti oma loomatervist käsitlevad õigusaktid sellega vastavusse viima. Selleks on alustatud veterinaarseaduse eelnõu koostamisega.

Uus lähenemine toob loomatervishoiu valdkonna regulatsiooni hulga muutusi:

  • määruse reguleerimisalas on lisaks inimese poolt peetavatele loomadele (sh tootmisloomad, töö- spordi-, vaba aja veetmise, taastus-, lemmik- või teadusloomad) mõningal määral ka metsloomad;
  • määrusega kehtestatakse erinevate loomadega tegelevate poolte kohustused ja vastutus, taudipuhangute ennetamiseks rakendatavad bioohutusmeetmed ja nõuded loomakasvatajate teadmiste tagamiseks loomatervise vallas;
  • loomataudide liigitamine EL-i kontekstis olulisuse järgi;
  • teatud juhtudel on võimalik kehtestada paindlikumaid reegleid, kui sellega ei kaasne riske loomade ega inimeste tervisele.
 

Kontakt ministeeriumis

 

Viimati uuendatud: 4. september 2018