Loomatervis

Loomatervishoid on oluline nii rahvatervise kui ka toiduohutuse aspektist, kuna loomahaigused võivad ravimata jätmise korral sattuda toidutoodetesse, kanduda üle teistele loomadele või nakatada ka inimesi.

Loomataudide vastu võitlemiseks tuleb minimeerida nakkuste karja sattumise riski. Kui aga haigus peaks karja sattuma, tuleb rakendada meetmeid haiguse kiireks märkamiseks ja kõrvaldamiseks. Ennetav tegutsemine ja kiire reageerimine aitab vähendada loomade kannatusi ning loomakasvatajad väldivad taudipuhangute tõrjumisega kaasnevat pinget ja majanduskulusid.

Loomatervishoid puudutab selliseid eri teemasid nagu loomataudide tõrje, loomade pidamise ja paljundamisega seotud tegevused, loomade identifitseerimine ja riigisisene liikumine, lemmikloomadega reisimine ning loomsete saaduste ja jäätmete käitlemine.

Kõiki neid valdkondi reguleerib loomatauditõrje seadus ühes rakendusaktidega ning suur hulk Euroopa Liidu otsekohalduvad õigusakte ja otsuseid.

Kontakt

Enno Piisang
toiduohutuse osakond
loomatervise büroo
telefon: 625 6214
enno.piisang@agri.ee

 

Loomatervishoiu valdkonna regulatsioon - uus lähenemine

Nõuete paremaks ja arusaadavamaks esitamiseks on ettevalmistamisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus loomatervise kohta, mille vastuvõtmisega väheneb valdkonda reguleerivate õigusaktide hulk tunduvalt.

Määrus loodetakse vastu võtta 2015. a. Määruse allaktid valmivad 36 kuu jooksul pärast määruse vastuvõtmist. Kogu õigusaktide pakett jõustub ilmselt 2018. aastal.

Pärast EL loomatervise määruse vastuvõtmist peab Eesti oma loomatervise alased õigusaktid sellega vastavusse viima.

Määrusega kehtestatakse loomatervishoiu üldpõhimõtted, mis aitavad olla valmis loomataudide puhkemise korral. Eelkõige keskendutakse taudide ennetusele, et seeläbi vähendada nii palju kui võimalik loomataudide kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele, loomade heaolule, majandusele ja ühiskonnale.

EL loomatervise määrus käsitleb ainult teatud loomataudidega seonduvaid küsimusi.

Määrus ei reguleeri loomade heaolu, üksikloomade haigestumist, veterinaarkontrolli, veterinaarkulutuste, söötade, ravimite ja veterinaarhariduse küsimusi.

Loomseid kõrvalsaadusi ja inimeste ja loomade ühiseid nakkushaigusi (zoonoose) käsitletakse teatud artiklites, kui see on vajalik seoste loomiseks muude õigusaktidega.

Uus lähenemine toob loomatervishoiu valdkonna regulatsiooni hulga muutusi:

  • määruse reguleerimisalas on mitte ainult inimese poolt peetavad loomad (sh tootmisloomad, töö- spordi, vaba aja veetmise, taastuse, lemmik- või teadusloomad), vaid ka teatud määral metsloomad;
  • määrusega kehtestatavad erinevate loomadega tegelevate osapoolte kohustused ja vastutuse, taudipuhangute ennetamiseks rakendatavad bioohutusmeetmed ja nõuded loomakasvatajate loomatervise alaste teadmiste tagamiseks;
  • loomataudide liigitamine EL kontekstis olulisuse järgi;
  • teatud juhtudel on võimalik kehtestada paindlikumaid reegleid, kui sellega ei kaasne riske loomade ja inimeste tervisele.

 

Viimati uuendatud: 25. aprill 2014