Import, eksport, kauplemine

Loomade ja loomsete saadustega kauplemine nii Euroopa Ühenduse piires kui ka kolmandate riikidega kannab endas loomade ja inimeste tervishoiu seisukohast suuri riske. Selle tõttu peavad loomade ja loomsete saadustega kauplevad ettevõtjad järgima rangeid nõudeid ning järelevalveasutused tegutsema täpselt ja koordineeritult.

Selliste kaupade transiidil, impordil, ekspordil ja Euroopa Ühenduse sisesel kauplemisel tuleb kasutada meetmeid loomataudide leviku tõkestamiseks ning takistada nõuetele mittevastavate kaupade sattumist Eestisse, Euroopa Ühenduse liikmesriiki või kolmandasse riiki. Ainult sellisel moel toimides on võimalik tõhusalt kaitsta inimeste ja loomade tervist

Kauplemisena käsitletakse Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline kaubandust. Kauplemisel tehakse veterinaarkontrolli reeglina kauba lähte- ja sihtkoha piiripunktis, kuid seda on lubatud teha ka veo käigus.

Valdkonda reguleerib loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadus. Seadus selgitab kauplemise, impordi ning ekspordi täpsemaid mõisteid ning kirjeldab olulisemaid nõudeid, protseduurireegleid ja järelevalve korraldust.

Lisaks tuleb loomade ja loomsete saadustega kauplemisel ning järelevalve korraldamisel juhinduda ka toiduseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest, loomakaitseseadusest ning muudest seonduvatest seadustest ja nende rakendusaktidest.

Täpsemat teavet kauplemisel, ekspordil ja impordil kehtivate nõuete, dokumentide vormide ning järelevalve korralduse kohta saab Põllumajandus- ja Toiduametist.

 

Enno Piisang
Loomatervise büroo

Telefon: 625 6214
E-post: enno.piisang@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 24. august 2021