Loomade pidamine ja paljundamine

Loomade pidamine ja paljundamisega seotud tegevus peab toimuma tingimustes, millega hoitakse ära taudide edasikandumise võimalus või viiakse see minimaalseks. Selle ettekirjutuse järgimine on tähtis taudide tõrje seisukohalt.

Taudide leviku vältimiseks on oluline informeerida järelevalveasutusi kohtadest, kus loomi peetakse. Juhul kui loomataud on siiski puhkenud, on nimelt loomapidamishoonete asukoht aluseks taudikolde ja taudist ohustatud tsooni määramisel.

Loomakasvatushooned ja -rajatised ning loomade pidamiseks piiritletud alad peavad oma asukoha, projektlahenduse, tehnoloogia ja mikrokliima poolest vastama veterinaarnõuetele ja olema järelevalveasutuse poolt tunnustatud või seal registreeritud.

Teiseks oluliseks tegevuseks loomade pidamise korraldamisel on järgida loomapidamiseks kasutatavates ehitistes loomade ehitisse juurdetoomise ja sealt väljaviimise nõudeid ning teostada loomadele ettenähtud uuringuid ja vaktsineerimisi.

Loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade veterinaarnõuded, samuti loomade pidamisele, tunnustamisele või registreerimisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ning nende tunnustamise ja registreerimise korra kehtestab Vabariigi Valitsus või tema volitatud minister.

Loomade pidamise veterinaarnõuetena käsitatakse ka nõudeid loomade ning nende paljundamisega seotud tegevuste kohta (näiteks haudemunade tootmine ja hautamine, embrüote kogumine ja siirdamine ning muu sarnane tegevus). Nimetatud nõuded on ka kõige rangemad, kuna paljundusmaterjali kasutatakse väga laialdaselt erinevates karjades ja oht selle käigus taude edasi kanda on eriti suur.

 

 

Õigusaktid

Loomade pidamise ja nende paljundamisega seotud tegevuse kohta käivaid veterinaarnõudeid reguleerib suur hulk Eesti õigusakte. Lisaks kehtivad valdkonnas ka EL otsekohalduvad õigusaktid, mis on kättesaadavad Euroopa Komisjoni kodulehelt.

 

Enno Piisang
loomatervise büroo

telefon 625 6214
e-post enno.piisang@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 22. aprill 2014