Loomade riigisisene liikumine

Loomade riigisisene liikumine tähendab põllumajandusloomade ajutist või püsivat üleviimist ühest karjast teise, sama riigi muus piirkonnas paiknevasse karja.

Loomataudide leviku takistamiseks võib karjast välja viia vaid kliiniliselt tervet looma, kes on nõuetekohaselt identifitseeritud ja registreeritud ning kes vastab veterinaarnõuetele. Loomi ei tohi välja viia piirkonnast ja karjast, kus on loomataudi kahtluse või esinemise tõttu kehtestatud loomade liikumise piirangud.

Karjaks loetakse ühte liiki põllumajandusloomade rühma, keda peetakse ühises hoones või rajatises või väljaspool neid ühisel territooriumil või mõnel muul viisil kontaktis olevat loomarühma, kes nakkuse leviku seisukohalt moodustab ühtse terviku. Karja moodustab ka üks loom.

Lehmakari. Allikas: pixabay.com, autor: tpsdave

Erinõuded veistele - veisepass

Erinevalt teistest loomadest peab veisel karjast väljaviimisel olema kaasas pass (nn veisepass).

Veisepassi tuleb märkida kõik looma kohta olulised andmed (veisele tehtud ravi, vaktsineerimised või uuringud jm veterinaarsed menetlused, veise liikumine ja loomapidaja teave).

Veisepassi kannab andmed veise liikumise ja loomapidaja kohta loomapidaja ise veise karjast välja viimisel ning karja toomisel. Andmed veisele teostatud veterinaarsete menetluste kohta kannab passi volitatud veterinaararst.

Volitatud veterinaararstide nimekiri on Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) kodulehel.

Täpsemat teavet veisepassi kohta saab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA).

 

Õigusaktid

Karjadevaheline liikumine ja tapamajja saatmine

Määruses sätestatakse veterinaarnõuded looma läbivaatuse kohta, looma päritolukarjast seemendusjaama karja saatmise kord, looma seemendusjaama karjast teise seemendusjaama karja saatmise kord ning päritolukarjast sihtkohakarja või tapamajja saadetavale loomale esitatavad veterinaarnõuded.

Põllumajandusloomade vahendamine

Määruses sätestatakse vahendaja ettevõttes põllumajandusloomade pidamise ja nende kohta arvestuse pidamise nõuded, vahendamise puhul kasutatavale ehitisele esitatavad veterinaarnõuded ning vahendaja ettevõtte üle järelevalve tegemise nõuded.

 
Enno Piisang
loomatervise büroo

Telefon: 625 6214
E-post: enno.piisang@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 23. mai 2014