Veterinaartegevus

Veterinaartegevus on loomade ja inimeste tervise kaitseks ning loomade heaolu tagamiseks rakendatavate abinõude süsteem.

Veterinaartegevus puudutab mitmesuguseid veterinaarasutusi (loomakliinikud, veterinaarkeskused), ravimifirmasid, toiduainetööstust, laboreid, õppe- ja teadusasutusi.

Veterinaartegevuse alla kuulub nii veterinaarpraksis kui ka veterinaarravimite kasutamine.

Veterinaartegevus on korraldatud veterinaarkorralduse seadusega; lisaks reguleerivad valdkonda mitmed teised Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktid.

Lisaks on veterinaartegevusega seotud teemad veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontroll. Toimingute eest võetakse ka järelevalvetasu.

Koer ülevaatusel loomaarsti juures. Allikas: pixabay.com; autor: tpsdave

 

Veterinaarpraksis

Veterinaarpraksis hõlmab loomahaiguste ravi ning haiguste ennetamist ja diagnoosimist, sealhulgas laboratoorset diagnoosimist.

Veterinaarpraksisega võib tegeleda vaid selleks Põllumajandus- ja Toiduametilt (PTA) kutsetegevuse loa saanud veterinaararst. Loa saamiseks peab taotleja olema lõpetanud loomaarsti õppekava. Eestis saab veterinaararsti elukutset õppida Eesti Maaülikoolis.

Veterinaararsti kutsele kehtivad ühised nõuded üle kogu Euroopa Liidu. Need nõuded on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta.

Veterinaarpraksis ei ole järelevalveametnike ja volitatud veterinaararstide tehtavad järelevalvetoimingud.

Veterinaarpraksisega tegelejad tavaliselt järelevalvega tegeleda ei saa. Erandiks on selleks vastava volituse saanud veterinaararstid, kes võivad teha ka riigieelarvest rahastatavaid veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli toiminguid. Volituse annab välja PTA avaliku konkursi korras.

Volitatud veterinaararstil peab olema luba tegutseda, vajalik tehniline ettevalmistus ja võime tegutseda erapooletult.

Volitatud veterinaararstide pakutavad teenused ja nende eest makstav tasu kehtestatakse määrusega "Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord".

Euroopa Liidu ja teiste Euroopa riikide veterinaararste ühendab Euroopa Veterinaararstide Föderatsioon. Eesti veterinaararste esindab föderatsioonis Eesti Loomaarstide Ühing.

Rohkem teavet veterinaararstide ja volitatud veterinaararstide kohta pakub Põllumajandus- ja Toiduamet.

 

Veterinaarravimite kasutamine

Veterinaarravimite vale kasutamine võib abi andmise asemel hoopis kahjustada nii loomi kui loomsete saaduste tarbijaid. Nimelt võivad loomset päritolu toiduainetes leiduvad ravimijäägid mõjuda halvasti sööja tervisele.

Selle vältimiseks on paika pandud ravimite registreerimist, turustamist ja kasutamist käsitlevad nõuded.

Järelevalve veterinaarravimite registreerimise ja kasutamise üle on Eestis jagatud kahe ametkonna vahel.

  • Veterinaarravimeid registreerib Ravimiamet, kes viib läbi ka järelevalvet nende tootmise ja turustamise üle.
  • Veterinaarravimite kasutamise ning loomsete saaduste inimtoiduks kasutamise keeluaegade järgimise üle teeb järelevalvet Põllumajandus- ja Toiduamet.

Loomahaiguseid diagnoosib veterinaararst, kes koostab ka vajalikud raviskeemid või profülaktika- ja tõrjeprogrammid. Looma haigestumisel peab loomapidaja kindlasti veterinaararstiga nõu pidama.

Haiguse kordumise vältimiseks või haigussümptomite leevendamiseks tuleb veterinaarravimeid kasutada veterinaararsti määratud raviskeemi kohaselt. Ravimite kasutamise üle peavad arvestust nii veterinaararst kui ka loomapidaja. Loomapidaja vastutab selle eest, et ravimit kasutataks vastutustundlikult ja efektiivselt ning loomsete toodete söömine oleks seeläbi ohutu.

Põllumajanduslooma surmast ning loomade ulatuslikust haigestumisest või hukkumisest peab loomapidaja loomatauditõrje seaduse kohaselt kohe veterinaararstile teatama.

Eestis on veterinaarravimid jaotatud järgmistesse kategooriatesse: 

  • retseptiravimid (väljastatakse apteegist ainult veterinaararsti retsepti alusel);
  • käsimüügiravimid (väljastatakse apteegist ilma retseptita);
  • ravimsöödad (valmistatakse ja väljastatakse veterinaararsti retsepti alusel).

Veterinaarias on lubatud kasutada veterinaarravimite registris registreeritud müügiloaga ravimeid. Põhjendatud erandi korral on veterinaararstil või erialaorganisatsioonil võimalus teha Ravimiametile taotlus müügiloata ravimi sissetoomiseks ja kasutamiseks.

Õiguslikult reguleerib valdkonda ravimiseadus ühes oma rakendusaktidega. Veterinaarravimite ja ravimsöötade kasutamise tingimused ja kord on sätestatud määrusega.

 

 

Õigusaktid

Valdkonna üldine korraldus

Ravimid

Väljaõpe ja tegevusload

Järelevalvetoimingud ning teenustasud

Arvi Raie
loomatervise büroo

tel 625 6289
arvi.raie@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 30. aprill 2021