Põllumajandusloomade aretus

Põllumajandusloomade aretamise eesmärk on tagada nende jõudlusvõime, geneetilise väärtuse suurenemine, genofondi säilimine ja loomakasvatuse majanduslik tasuvus.

Eesmärgi täitmiseks tuleb lisaks muule aretustegevusele:

 • pidada tõuraamatuid või aretusregistreid;
 • viia läbi jõudluskontrolli;
 • tagada ohustatud tõugude säilimine.

Põllumajandusloomade aretuse valdkonda Eestis reguleerib põllumajandusloomade aretuse seadus ning EL määrused ja otsekohalduvad Euroopa Liidu õigusaktid.

Järelevalvet põllumajandusloomade aretuse valdkonnas teeb Veterinaar- ja Toiduamet (VTA). Lisaks tunnustab VTA aretusorganisatsioone.

Edasi lugedes saate teada, mida kujutab endast ohustatud tõugude säilitamine. Samas on toodud ka Eesti ohustatud tõud ja nende säilitajad.

Aretusühingutele on kohustuslik tõuraamatu või aretusregistri pidamine. Teksti lõpus on nimekiri tõuraamatu või aretusregistri pidajana tunnustatud aretusorganisatsioonidest; samas on toodud ka teised aretusühingud ja aretusseltsid.

Lisainfo

 

Ohustatud tõugude säilitamine

Praegusel ajal, mil loomakasvatuses on valdav intensiivtootmine, satuvad väljasuremisohtu tõud, kes ei suuda tootlikumate tõugudega võistelda. Enamasti on tegu põliste, kohalike tingimusega kohastunud tõugudega, kes on tähtsad nii ajaloolise pärandi edasikandmise kui geneetilise mitmekesisuse säilitamise mõttes ning seetõttu väärivad säilitamist.

Põllumajandusloomade aretuse seaduse järgi loetakse tõug ohustatuks, kui aretuses on kasutada:

 • loomade puhul – alla 1000 emaslooma või alla 20 isaslooma;
 • lindude puhul – alla 10 000 emaslinnu või alla 1000 isaslinnu.

Eestis kantakse ohustatud tõugude loetellu põllumajanduslooma tõud, kes on ajalooliselt Eesti päritolu.

Kui tõug tunnustatakse ohustatuks, siis jätkatakse tõu säilitamise alast tegevust olemasoleva populatsiooniga ning tõuraamatu põhiosa loomadeks loetakse loomad, kes olid kantud tõuraamatusse säilitamisalase tegevuse alguses.

Ohustatud tõu säilitamisega võib tegeleda vaid selleks eelnevalt tunnustatud aretusühistu. Ohustatud tõu säilitaja peab olema ka võimeline läbi viima ohustatud tõu säilitusprogrammi.

Aretusprogrammid

Koos tõugude kandmisega ohustatud tõugude nimekirja alustati ohustatud tõugude säilitus- ja aretusprogrammide väljatöötamist. Programmide eesmärk on tagada kohalike ohustatud tõugude säilimine.

Ohustatud tõugu põllumajanduslooma aretuses võib kasutada üksnes sama tõugu põllumajanduslooma aretusmaterjali. Aretusprogrammis ettenähtud teist tõugu põllumajanduslooma aretusmaterjali võib kasutada üksnes ühekordsel ristamisel sugulusaretuse vältimiseks.

Lisainfo

Eesti ohustatud tõud ja nende säilitajatena tunnustatud aretusühistud

Eesti maatõugu veis

Eesti maatõugu veis on ohustatud tõug alates 30. jaanuarist 2001. (Alus: määrus "Põllumajandusloomade ohustatud tõugude loetelu")
Tõu säilitajana tunnustatud aretusühistu(d)
Nimi Koduleht Tegevused
Eesti Maakarja Kasvatajate Selts www.maakari.ee

Tõuraamatu pidamine ja põlvnemistunnistuste väljaandmine

Eesti hobune

Eesti hobune on ohustatud tõug alates 30. jaanuarist 2001. (Alus: määrus "Põllumajandusloomade ohustatud tõugude loetelu")
Tõu säilitajana tunnustatud aretusühistu(d)
Nimi Koduleht Tegevused
Eesti Hobuse Kaitse Ühing www.esthorse.ee Tõu säilitamine
Eesti Hobusekasvatajate Selts www.ehs.ee

Tõu säilitamine

Tõuraamatu pidamine ja põlvnemistunnistuste väljaandmine

Jõudluskontrolli läbiviimine

Hindamine ja aretuseks tunnustamine

Eesti Tõugu Hobuste Kasvatajate ja Aretajate Selts www.eestihobu.ee

Tõu säilitamine

Tõuraamatu pidamine

Jõudluskontrolli läbiviimine

Eesti vutt

Eesti vutt on ohustatud tõug alates 30. jaanuarist 2001. (Alus: määrus "Põllumajandusloomade ohustatud tõugude loetelu")
Tõu säilitajana tunnustatud aretusühistu(d)
Nimi Koduleht Tegevused
Eesti Linnukasvatajate Selts http://els.etll.ee

Tõu säilitamine

Jõudluskontrolli läbiviimine

Eesti raskeveohobune

Eesti raskeveohobune on ohustatud tõug alates 11. detsembrist 2003. (Alus: määrus "Põllumajandusloomade ohustatud tõugude loetelu")
Tõu säilitajana tunnustatud aretusühistu(d)
Nimi Koduleht Tegevused
Eesti Hobusekasvatajate Selts www.ehs.ee

Tõu säilitamine

Tõuraamatu pidamine ja põlvnemistunnistuste väljaandmine

Jõudluskontrolli läbiviimine

Hindamine ja aretuseks tunnustamine

Tori hobune

Tori hobune on ohustatud tõug alates 11. detsembrist 2003. (Alus: määrus "Põllumajandusloomade ohustatud tõugude loetelu")
Tõu säilitajana tunnustatud aretusühistu(d)
Nimi Koduleht Tegevused
Eesti Hobusekasvatajate Selts www.ehs.ee

Tõu säilitamine

Tõuraamatu pidamine ja põlvnemistunnistuste väljaandmine

Jõudluskontrolli läbiviimine

Hindamine ja aretuseks tunnustamine

 

Tõuraamatu või aretusregistri pidamine

Aretusühing peab endale või oma liikmetele kuuluvate aretusloomade andmed registreerima tõuraamatus või aretusregistris. Tõuraamatu või aretusregistri pidamine on ka põllumajandusloomade aretustoetuse saamise tingimuseks.

Tõuraamatut või aretusregistrit võib pidada ainult selleks eelnevalt tunnustuse saanud aretusühing. Põllumajanduslooma jõudluskontrolli läbiviimisega või tema geneetilise väärtuse hindamisega tegelda sooviv isik peab samuti olema enne tegevusega alustamist tunnustatud.

Tunnustamist taotlev aretusühing või jõudluskontrolli läbiviija peab olema võimeline osutama aretusteenust oma valitud aretusvaldkonnas. Seejuures peab aretusühingul või tema liikmetel olema aretuseks piisav arv tõuraamatusse või aretusregistrisse kandmiseks sobivaid loomi. Ohustatud tõu säilitaja peab olema võimeline läbi viima ohustatud tõu säilitusprogrammi.

 • Tõuraamat

  Tõuraamat on andmekogu, kuhu kantakse tõuaretusprogrammis ettenähtud aretuslooma põlvnemise andmed, tema aretaja ja omaniku andmed ning jõudluse ja geneetilise väärtuse andmed koos looma eellaste nimetamisega. Tõuraamatu mõiste eri loomaliikide puhul on määratletud EÜ Nõukogu direktiivides 2009/157/EÜ, 88/661/EMÜ, 89/361/EMÜ ja 90/427/EMÜ.
 • Aretusregister

  Aretusregister on andmekogu, kuhu kantakse tõuaretusprogrammis ettenähtud ristandaretussea põlvnemise, päritolu, jõudluse ja geneetilise väärtuse andmed. Aretusregistri mõiste on määratletud EÜ Nõukogu direktiivi 88/661/EMÜ artikli 1 lõikes d.

 

Tõuraamatu või aretusregistri pidajana tunnustatud aretusorganisatsioonid

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu

www.etky.ee

 • Eesti holsteini, eesti punase ja lihaveiste tõuraamatu säilitamine.
 • Lihaveiste jõudluskontrolli läbiviimine ja geneetilise väärtuse hindamine.
 • Pullide aretuseks tunnustamine ja kunstliku seemendamise alase töö korraldamine.
 • Sperma varumine, töötlemine, säilitamine ja turustamine.

Eesti Tõusigade Aretusühistu

www.estpig.ee

 • Eesti suurt siirt valget tõugu (jorkširi-Y), eesti maatõugu (landrass-L9), pieträäni tõugu (P), hampširi tõugu (H) sigade tõuraamatu ja ristandsigade aretusregistri pidamine.
 • Aretussigade jõudluskontrolli läbiviimine ja geneetilise väärtuse hindamine.
 • Kuldisperma ja muu aretusmaterjali varumine, säilitamine, töötlemine ja turustamine.

Eesti Hobusekasvatajate Selts

www.ehs.ee

 • Araabia täisvereliste, trakeeni, tori, eesti raskeveo ja eesti tõugu hobuste tõuraamatu pidamine.
 • Araabia täisvereliste, trakeeni, tori, eesti raskeveo ja eesti tõugu hobuste jõudluskontrolli läbiviimine.
 • Tori tõugu universaalsuuna populatsiooni, eesti raskeveo ja eesti tõugu hobuste kui ohustatud tõugude säilitamine.

Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts

www.estsporthorse.ee

 • Eesti sporthobuste tõuraamatu pidamine ja jõudluskontrolli läbiviimine.
 • Eesti ratsaponide ja väikeponide tõuraamatu pidamine ja jõudluskontrolli läbiviimine.

Eesti Traavliliit

www.hipodroom.ee

 • Eesti soojavereliste traavihobuste tõuraamatu pidamine ja jõudluskontrolli läbiviimine.

Vana-Tori Hobuse Ühing

www.vana-torihobune.ee

 • Tori tõugu hobuste vana-tori suuna tõuraamatu pidamine ja jõudluskontrolli läbiviimine.

Eesti Lambakasvatajate Selts

www.lammas.ee

 • Eesti tumedapealiste ja eesti valgepealiste lammaste tõuraamatu pidamine.
 • Lammaste jõudluskontrolli läbiviimine ja geneetilise väärtuse hindamine.
 • Kitsede aretustöö organiseerimine ja juhtimine.
 

Aretusühingud ja aretusseltsid

 • Eesti Tõuloomakasvatuse Liit
  Aadress: Kreutzwaldi 1, 51014 Tartu
  Koduleht: www.etll.ee
  E-post: saveli@eau.ee
  Telefon: 731 3455
  Faks: 731 3429

 • Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
  Aadress: Koogimäe 4, Keava, Kehtna vald, 79005 Raplamaa
  Koduleht: www.etky.ee
  E-post: must@estpak.ee
  Telefon: 489 0681
  Faks: 489 0680

 • Eesti Hobusekasvatajate Selts
  Aadress: 86801 Tori, Pärnumaa
  Koduleht: www.ehs.ee
  E-post: ehs@ehs.ee
  Telefon: 446 6995
  Faks: 446 6066

 • Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts
  Aadress: Niitvälja, Keila vald, 76624 Harjumaa
  Koduleht: www.estsporthorse.ee
  E-post: info@estsporthorse.ee
  Telefon: 671 6033
  Faks: 671 6033

 • Eesti Tõugu Hobuste Kasvatajate ja Aretajate Selts
  Aadress: Moldri talu, Ohukotsu küla, Märjamaa vald, 78244 Raplamaa
  Koduleht: www.eestihobu.ee
  E-post: eestihobuseselts@gmail.com
  Telefon: 514 6552

 • Eesti Maakarja Kasvatajate Selts
  Aadress: Selja tee 1A, Sauga vald, 85008 Pärnu
  Koduleht: www.maakari.ee
  E-post: kade@hot.ee
  Telefon: 443 0035

 • Eesti Linnukasvatajate Selts
  Aadress: Lee tee 34, Muraste küla, Harku vald, 76905 Harju
  Telefon: 659 6767

 • Eesti Lambakasvatajate Selts
  Aadress: Aretuse 2, Märja alevik, 61406 Tartumaa
  Koduleht: www.lammas.ee
  E-post: kontor@lammas.ee
  Telefon: 742 2579

 • Eesti Tõusigade Aretusühistu
  Aadress: Aretuse 2, 61406 Märja, Tartumaa
  Koduleht: www.estpig.ee
  E-post: estpig@estpig.ee
  Telefon: 749 3144
  Faks: 749 3127

 • Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühing
  Aadress: Ravila tn 32-4, 50408 Tartu
  Koduleht: www.efba.ee
  E-post: yhing@efba.ee

 

Viimati uuendatud: 1. august 2019