Maaettevõtlus ja maaelu

Maaeluministeeriumi eesmärk maaelu ja maaettevõtluse arendamise valdkonnas on kaasa aidata maapiirkonna harmoonilisele ja terviklikule arengule.

Eesmärgi saavutamiseks koordineerib ministeerium Eesti maaelu arengu poliitikat, viib ellu Euroopa Liidu ühist põllumajanduspoliitikat (ÜPP) ning töötab välja ja rakendab Eesti maaelu arengukavasid.

Maaelu arengu poliitika on Euroopa Liidu programmiperioodil 2014–2020 kaasatud koos struktuurifondide ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga ühtsesse strateegilise planeerimise protsessi.

Selle tulemusel on Eesti maaelu arengu poliitikasse senisest tugevamalt integreeritud Euroopa Liidu majanduskasvu ja tööhõive eesmärgid ning peaks paranema erinevate poliitikate koosmõju.

Samas peab maaelu arengu poliitika aitama leida lahendusi mitmetele Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika väljakutsetele – kuidas tagada toiduga varustatus, tugevdada loodusressursside jätkusuutlikku majandamist, vähendada kliimamuutuste survet põllumajandustootmisele ja põllumajanduse mõju keskkonnale, tõsta maaettevõtjate konkurentsivõimet, kasutada ära põllumajanduse struktuuri mitmekesisust ja edendada maapiirkondade tasakaalustatud arengut.

Foto "Töö ei karda vanust" – väike laps koos isaga õunu puhastamas. Autor: Timo Anis

 

Strateegilised dokumendid

Eesti maaelu arendamisele suunatud tegevuste aluseks aastatel 2014–2020 on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020. Arengukava rakendamisega aitab ministeerium kaasa külaelu arengule ja töökohtade arvu kasvule maapiirkonnas, edendab ühistegevust ning soodustab põllumajanduskeskkonna säästlikku kasutamist, et tagada puhas elukeskkond ka järeltulevatele põlvkondadele. Arengukavas määratleb ministeerium koostöös sotsiaalpartneritega toetatavad valdkonnad, meetmed ja 936 miljoni euro suuruse kogueelarve jaotuse.

 

Kontakt ministeeriumis

Ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust maaelupoliitika kavandamisel ja elluviimisel koordineerib maaelupoliitika ja analüüsi osakond.

Infomaterjalid

Ministeerium tellib erinevaid uuringuid, millest on abi maaettevõtluse ja maaelu arendamise poliitikate suunamisel. Lisaks koostab ministeerium väljaandeid, milles muu seas tutvustatakse maaturismi, jagatakse nõu koostöö arendamiseks ning tuuakse näiteid toetuste najal saavutatud edukatest projektidest.

Valdkonna asutused

  • Eesti maaelu arengukava raames ette nähtud toetuste taotlusi võtab vastu, toetusrahasid maksab välja ja rahade eesmärgipärast kasutamist kontrollib Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas olev Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

  • Eesti maaelu arengukava metsandusmeetmete toetuste taotlusi võtab vastu SA Erametsakeskus, kes kontrollib ka toetusrahade kasutamist.

 

Viimati uuendatud: 25. aprill 2019