Leader

Leader on Euroopa Liidu algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengu strateegiaid.

Programmi nimi tuleneb lühendist, mis tähistab prantsuskeelset lauset Liaison entre actions de développement de l'economie rurale. Tõlkes tähendab see "Seosed maamajandust arendavate tegevuste vahel".

Programmi alus on kohalik lähenemine, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi. See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

 

Leader-tüüpi lähenemine

Leader-tüüpi lähenemise printsiibid:

 • Piirkonnapõhine lähenemine – poliitika rakendamisel võetakse aluseks kohalik tasand, mis võimaldab piirkonna potentsiaali äratundmist ja peamiste kitsaskohtade kindlakstegemist.
 • Altpoolt tulev algatus – kohalikud osalejad otsustavad strateegia väljatöötamise ja seavad kohaliku piirkonna prioriteedid.
 • Avaliku ja erasektori partnerlus – kohalikud tegevusrühmad liidavad avaliku ja erasektori ning määratlevad ja rakendavad kohalikku arengustrateegiat.
 • Uuenduslikkuse soosimine – kohalikke tegevusgruppe julgustatakse toetama tegevusi, mis otsiksid uuenduslikke lähenemisi maapiirkondade arendamisel ja probleemide lahendamisel.
 • Integreeritud ja mitut valdkonda hõlmav lähenemine – soositakse strateegiaid, mis toetavad kohalikku arengut terviklikult ning seovad erinevad sektorid omavahel.
 • Võrgustikutöö edendamine – eesmärk on vahetada saavutusi, kogemusi ja oskusteavet probleemide lahendamisel nii kohalike tegevusgruppide vahel, riigi sees, riikide vahel kui ka üleeuroopalisel tasandil.
 • Koostöö edendamine – ühisprojektide korraldamine koos teises piirkonnas, liikmesriigis või isegi kolmandas riigis asuva Leader-rühmaga või sarnast lähenemist rakendava rühmaga.

Maaelus tegutsevaid sihtrühmi hõlmav lähenemine aitab muu hulgas kaitsta kohalikku loodus- ja kultuuripärandit, tõsta keskkonnateadlikkust ning investeerida ja edendada kohalikke tooteid, turismi ning taastuvaid loodusvarasid.

Leader-tüüpi lähenemine on osa pikaajalisest protsessist, kuna iga piirkond peab looma olemasolevatele ressurssidele tuginedes oma strateegia. Kohalikud arengustrateegiad võimaldavad ühtselt vaadelda maaelu konkurentsivõime, keskkonna ja elukvaliteedi parandamise ja mitmekesistamise eesmärke.

Strateegiate koostamiseks ja elluviimiseks moodustatakse partnerlusel põhinevad kohalikud tegevusgrupid (inglise keeles local action group). Partnerlus tähendab lihtsustatult rohkem või vähem formaalset koostööd kohalikul tasandil avaliku, era- ja kolmanda sektori vahel.

Eesti tegutseb 26 kohalikku tegevusgruppi. Täpsemat teavet kohalike tegevusgruppide kohta saab Eesti maaeluvõrgustiku kodulehelt.

Kohalike tegevusgruppide esindajad osalesid nii põllumajandusministri moodustatud Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 ettevalmistava juhtkomisjoni kui ka Rahandusministeeriumi temaatilise komisjoni töös.

Sümboolika

Üldnõuded

Leader-teljest saadud toetuse abil rahastatud projekt või tegevus tuleb tähistada Eesti Leader-logoga koos Euroopa Liidu Leader-logo ja Euroopa Liidu embleemiga, mille all on tekst "Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse".

/sites/default/files/content/arengukavad/mak-2014/logo/leader-2014-kleebis-veeb-h-w-col.jpg

Täpsemad nõuded tähistamisele:

Plakat

Kui toetus ületab 10 000 eurot, paigaldatakse toetatava objekti või tegevuse asukohta avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta logo ja embleemiga plakat. Kui plakatit ei saa paigaldada objekti või tegevuse asukohta, võib selle paigaldada taotleja esindusruumi või rajatisele.
Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab asetsema Leader-logo koos embleemiga, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti plakati pindalast, ja projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest vähemalt 30 protsenti.
Plakat võib olla vertikaalne või horisontaalne. Kui plakatit kasutatakse välitingimustes, peab see olema tehtud vastupidavast ja ilmastikukindlast materjalist. Plakatil võib esitada ka muud teavet.

Plakati failid

Asend Fail
horisontaalne Mall (MS PowerPoint) (498.06 KB, PPTX)
Mall (MS Word) (1.47 MB, DOCX)
Mall (LibreOffice Impress) (500.44 KB)
Mall (LibreOffice Writer) (487.8 KB, ODT)
Mall (graafilisele disainerile, PDF) (765.35 KB, PDF)
Mall (graafilisele disainerile, AI) (1.41 MB)
vertikaalne Mall (MS PowerPoint) (463.6 KB, PPTX)
Mall (MS Word) (1.34 MB, DOCX)
Mall (LibreOffice Impress) (466.47 KB)
Mall (LibreOffice Writer) (451.89 KB, ODT)
Mall (graafilisele disainerile, PDF) (766.5 KB, PDF)
Mall (graafilisele disainerile, AI) (1.41 MB)

Infotahvel

Maaelu arengukava Leader-teljest toetust saav kohalik tegevusgrupp peab paigaldama oma tegevuskohta infotahvli.
Tahvlil tuleb kasutada Euroopa Liidu Leader-logo koos Eesti Leader-logoga ja Euroopa Liidu embleemiga. Infotahvel peab sisaldama ka tegevusgrupi nime. Tahvli minimaalne suurus on 500 x 300 mm.

Tahvli failid

Asend Fail
horisontaalne Mall (MS PowerPoint) (492.48 KB, PPTX)
Mall (MS Word) (1.47 MB, DOCX)
Mall (LibreOffice Impress) (492.92 KB)
Mall (LibreOffice Writer) (479.89 KB, ODT)
Mall (graafilisele disainerile, PDF) (761.44 KB, PDF)
Mall (graafilisele disainerile, AI) (1.37 MB)
vertikaalne Mall (MS Powerpoint) (486.09 KB, PPTX)
Mall (MS Word) (1.37 MB, DOCX)
Mall (LibreOffice Impress) (484.45 KB)
Mall (LibreOffice Writer) (473.49 KB, ODT)
Mall (graafilisele disainerile, PDF) (755.69 KB, PDF)
Mall (graafilisele disainerile, AI) (1.39 MB)

Kleebis

Objekt, millele ei ole logo ja embleemi paigaldatud tootmise käigus, tähistatakse kleebisega.
Väikesele objektile paigutatakse vertikaalne 26 × 45 millimeetri suurune kleebis või horisontaalne 45 × 26 millimeetri suurune kleebis.
Suurele objektile paigutatakse vertikaalne 70 × 120 millimeetri suurune kleebis või horisontaalne 120 × 70 millimeetri suurune kleebis.

Kleebise failid

Asend Värv
horisontaalne värviline (552.73 KB, PDF)
mustvalge (711.88 KB, PDF)
vertikaalne värviline (552.71 KB, PDF)
mustvalge (711.29 KB, PDF)

Eesti Leader-logo koos Euroopa Liidu embleemi ja ELi Leader-logoga

Logo kasutusjuhend, sealhulgas logo ingliskeelne versioon, minimaalne suurus, värvikoodid, kirjatüübid, kasutamine erinevatel taustadel ja turvatsoon on kirjas stiiliraamatus.

Logo failid graafilisele disainerile

Asend
horisontaalne (1.41 MB)
vertikaalne (1.4 MB)

Logo failid kasutamiseks veebis, tekstitöötlusprogrammis ja slaididel

Asend Taust Värv
horisontaalne valge värviline (142.25 KB, JPG)
mustvalge (84.11 KB, JPG)
läbipaistev värviline (8.86 KB, PNG)
mustvalge (8.29 KB, PNG)
vertikaalne valge värviline (142.61 KB, JPG)
mustvalge (84.51 KB, JPG)
läbipaistev värviline (8.41 KB, PNG)
mustvalge (7.79 KB, PNG)

Euroopa Liidu Leader-logo

Euroopa Liidu embleem

Euroopa Liidu lipu embleemi all tuleb kasutada teksti "Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse".

Euroopa Liidu embleemi kasutatakse üldjuhul värvilisena. Kui trükitehnilistel põhjustel ei ole embleemi võimalik värviliselt kujutada, võib embleemi kasutada ka must-valgena. Must-valge embleemi puhul on Euroopa Liidu embleemi raam must ning valgel taustal mustad tähed.

Embleemi kasutamise juhised ning täiendavad failid saab kätte Euroopa Liidu kodulehelt.

Euroopa Liidu embleem tekstiga "Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse"

 

Ajalugu

Nagu teisteski 2004. aastal Euroopa Liiduga liitunud riikides, ei rakendunud Leader Eestis kohe programmina.

Pilootperioodil 2004-2006 rakendati seda riikliku arengukava (RAK) ühe meetmena. Selleks rakendati 2006. a. meedet 3.6 "Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER-tüüpi meede".

Võrreldes Leader-programmiga oli meetme administreerimine lihtsustatud, kuid selle põhimõtted kattusid programmi omadega.

Leader-programmi varasemad etapid

 

Hindamiskomisjon

Kohalike Leader-tegevusgruppide koostatud strateegiate hindamiskriteeriumite nõuetele vastavuse kohta ettepanekute saamiseks moodustas maaeluminister hindamiskomisjoni.

Uue hindamiskomisjoni moodustas minister 15. detsembril 2015 käskkirjaga nr 54.

Esimest korda moodustati Leader-meetme hindamiskomisjon põllumajandusministri 4. augusti 2008. a käskkirjaga nr 163 (1.08 MB, PDF).

Komisjoni koosseis

Seisuga 15. detsember 2015 (ministri käskkiri nr 54)

 • Esimees
  • Maaeluministeeriumi maaelu arengu osakonna kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo juhataja
 • Aseesimees
  • Maaeluministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja
 • Liikmed
  • Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi lektor, asendusliige Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi teadur
  • Eesti Maaomavalitsuste Liidu hariduse valdkonna nõunik (tema nõusolekul), asendusliige Eesti Maaomavalitsuste Liidu keskkonna, energeetika ja maa valdkonna nõunik
  • Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu tegevjuht (tema nõusolekul)
  • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja (tema nõusolekul), asendusliige Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja infotalituse juhataja (tema nõusolekul)
  • Geomedia OÜ juhataja (tema nõusolekul)
  • Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna rahvakultuuri nõunik, asendusliige Kultuuriministeeriumi finantsosakonna välisvahendite ekspert
  • Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna kalanduse arengu büroo nõunik, asendusliige Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna nõunik
  • Maaeluministeeriumi maaelu arengu osakonna kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo peaspetsialist, asendusliige Maaeluministeeriumi maaelu arengu osakonna kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo peaspetsialist
  • Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna maaeluvõrgustiku büroo juhataja, asendusliige Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja
  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna ekspert, asendusliige majandusarengu osakonna ekspert
  • Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse esimees (tema nõusolekul)
  • Eesti Leader Liidu tegevjuht (tema nõusolekul)
  • PRIA arengutoetuste osakonna Leader-toetuste büroo juhataja, asendusliige PRIA arengutoetuste osakonna Leader-toetuste büroo peaspetsialist
  • Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna regionaalpoliitika talituse nõunik, asendusliige Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik
  • Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik, asendusliige Siseministeeriumi strateegiaosakonna nõunik

 

 

maaelupoliitika ja analüüsi osakond

 

Viimati uuendatud: 29. märts 2022