Maaettevõtlus

Traktorijäljed põllul. Allikas: pixabay.com; autor: PublicDomainPictures

Maaeluministeeriumi põhiline roll maaettevõtluse edendamisel on eel­kõige Euroopa Liidu maa­elu arengule suunatud toetusprogrammide kavandamine ja elluviimine Eestis. Lisaks kavandab ja rakendab ministeerium maaelu puudutavat poliitikat, seades seejuures eesmärgiks tõsta maapiirkonna ettevõtete konkurentsivõimet ja arendada sealset elukeskkonda.

Maa­piirkonna ette­võtjate tegevuse arendamiseks ning nende majandusliku jätku­suutlikkuse parandamiseks on Maaeluministeerium välja töötanud rea abinõusid, millest peamised on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetmed ja toetused.

Maapiirkonna ettevõtjad vajavad toetusi enamjaolt investeeringuteks masinatesse ja seadmetesse ning ehitistesse ja rajatistesse. Peamisteks taotlejateks on primaarsektori ettevõtted, toiduainetööstus ja turismiga seotud ettevõtted.

Maaelu arengukava meetmeid ning sellega seotud õigusakte töötab ministeerium välja koostöös avaliku ja erasektori esindajate ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga (PRIA). Selleks analüüsib ministeerium maaelu ja põllumajanduse olukorda, lähtudes põllumajandusega tegelevate ettevõtjate ja muude maapiirkonna ettevõtjate sotsiaalmajanduslikust olukorrast ja investeeringute tegemise vajadusest. Saadud andmetele tuginedes töötab ministeerium välja oma valdkonnas rakendatavad meetmed ning osaleb maaelu- ja põllumajanduspoliitika kujundamisel ja mõju analüüsimisel maapiirkonna ettevõtluse, sh põllumajanduse arendamise ja maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise valdkondades.

Maapiirkonna ettevõtluse olukorra seire ja analüüs on oluline alus Eesti maaelu arengukava rakendamisel, hindamisel ja koordineerimisel ning edasiste tegevuste planeerimisel.

Lisaks annavad maapiirkonna olukorda hindavate uuringute tulemustena tehtud ettepanekud ja järeldused nii Maaeluministeeriumile kui ka teistele ministeeriumitele suuniseid, kuidas toetada Eesti ääremaade arengut tervikuna läbi ettevõtlus-, sotsiaal-, põllumajandus- ja muude poliitikate.

 

 

Toetused ja võimalused maapiirkonna ettevõtluse arendamiseks

Käsi toetamas vastu puud. Allikas: pixabay.com; autor: jesslef

 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

  Maaeluministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mis loodi 2000. aasta suvel. PRIA ülesanne on korraldada riiklike toetuste ning Euroopa Liidu põllumajanduse, maaelu ja kalanduse toetuste ning turukorralduslike toetuste andmist. Lisaks peab PRIA seadusega ette nähtud põllumajandusega seotud riiklikke registreid ja muid andmekogusid ning töötleb ja analüüsib neis olevaid andmeid.

  PRIA koduleht

 • Leader-meede

  Täiendavaid võimalusi maapiirkonnas projektide elluviimiseks pakub Eesti maaelu arengukava kohalikul algatusel põhinev Leader-meede, mille puhul otsustatakse projektide üle piirkondlikul tasandil.

  Meetmest lähemalt

 • Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES)

  Sihtasutus toetab Eesti maapiirkonna majanduslikku arengut ettevõtlust soodustavate sihtprogrammide rakendamise kaudu. Sihtasutus annab laene ja tagatisi ning toetusi.

  Maaelu Edendamise Sihtasutuse koduleht

 • Eesti Maaturism MTÜ

  MTÜ esindab maaturismiteenuste pakkujate ühiseid huve eesmärgiga toetada maaturismi arengut Eestis.

  Maaturismi veebiportaal

 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

  Sihtasutus edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust. Lisaks pakub EAS abistavat infot nii ttevõtlusega alustamise kohta kui ka tegutsevate ettevõtete jaoks. EAS on üks Euroopa Liidu struktuurifondide rakendusüksusi Eestis.

  EASi koduleht

 

Viimati uuendatud: 18. aprill 2022