Regionaalprogrammid

Maaeluministeerium aitab kavandada ja viia ellu Eesti regionaalpoliitikat, korraldades kahe riigieelarvest rahastatava regionaalprogrammi, Setomaa arenguprogrammi ja Peipsiveere arenguprogrammi rakendamist.

Taotlusi regionaalprogrammidest toetuse saamiseks saavad esitada mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsusüksused, kes tegutsevad programmi rakendamise piirkonnas.

Toetust makstakse projektide elluviimiseks, sihtotstarbelisteks tegevustoetusteks ning välisabist rahastatavate projektide kaasrahastamiseks. Üldjuhul on maksimaalne toetussumma 32 000 eurot projekti kohta ning projekt tuleb ellu viia 18 kuu jooksul. Erandina antakse tegevustoetust kuni 12 kuuks maksimaalselt 20 000 eurot projekti kohta.

Alates 1. jaanuarist 2020 on regionaalarengu programmid Rahandusministeeriumi vastutusalas.

Regionaalprogrammide rakendajaks jääb endiselt Riigi Tugiteenuste Keskus.

 

Programmide eesmärgid

Peipsiveere arenguprogramm

Peipsi sibulad. Foto: Katrin Press.
Peipsiveere arenguprogrammi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse säilimisele.
Eesmärgi täitmiseks arendatakse kohapealset ettevõtlusaktiivsust, inimkapitali ja piirkonna turundust, suurendatakse Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesiselt kasutamist ning rakendatakse piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.

Varasemad dokumendid

Lisateave

Lisateavet programmi kohta saab Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt ning Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kodulehelt. Tartumaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja programmi eeltaotluste esitamise vooru, nõustab taotlejaid ning võtab vastu, registreerib, menetleb ja säilitab eeltaotlusi. RTK korraldab programmi elluviimise, sealhulgas menetleb taotlusi ja nõustab programmi rakendajaid.

Setomaa arenguprogramm

Seto tantsijannad (foto: Aivo Põlluäär)
Setomaa arenguprogrammi eesmärk on aidata kaasa Setomaa elujõulisuse säilimisele.
Eesmärgi täitmiseks arendatakse kohapealset ettevõtluskeskkonda ja inimkapitali ning piirkonna turundust ja rakendatakse piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali. Toetatakse projekte, mis aitavad tugevdada Setomaa arengueeldusi ja neid paremini kasutada.
Lisateavet Setomaa arenguprogrammist saab Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kodulehelt.

Toetusskeem "Noored Setomaale"

Setomaa arenguprogrammi alla kuulub ka toetusskeem "Noored Setomaale", mida rakendatakse Setomaa arenguprogrammi vahenditest.
Toetusskeemi eesmärk on aidata tagada 21–40-aastastele Setomaal elavatele noortele ja nende peredele paremaid elutingimusi ja seeläbi toetada noorte Setomaale jäämist ja tulemist, kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus ning aidata kaasa Setomaa elanike arvu suurenemisele. Lisainfot toetusskeemist saab Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kodulehelt.

Varasemad dokumendid

Lisateave

Lisateavet Setomaa arenguprogrammist saab Võrumaa Arenduskeskuse kodulehelt ning Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kodulehelt. Võrumaa Arenduskeskus kuulutab välja programmi eeltaotluste vastuvõtmise vooru, nõustab taotlejaid ning võtab vastu, registreerib, menetleb ja säilitab eeltaotlusi. RTK korraldab programmi elluviimise, sealhulgas menetleb taotlusi ja nõustab programmi rakendajaid.
 

Projektid ja hindamine

Projektide hindamiseks moodustab maaeluminister programmide piirkonda kuuluvate maavalitsuste ettepanekute alusel programmi nõukogu.

Setomaa arenguprogrammi nõukogus on vähemalt viis liiget ning Peipsiveere arenguprogrammi nõukogus on vähemalt seitse liiget.

Nõukogu arutab läbi kontrollitud eeltaotlused ning otsustab, kas teha ministrile ettepanek nendes kirjeldatud projektide tegevuskavasse kandmiseks või tegevuskavast välja jätmiseks.

Setomaa arenguprogrammi nõukogu

Setomaa arenguprogrammi nõukokku kuuluvad liikmed järgmistest asutustest.

 • MTÜ Piiriveere Liider
 • Setomaa Ettevõtlike Inimeste Klubi
 • SA Seto Instituut
 • Seto Kongressi vanemate kogu
 • Maaeluministeerium

Peipsiveere arenguprogrammi nõukogu

Peipsiveere arenguprogrammi nõukokku kuuluvad liikmed järgmistest asutustest.

 • Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
 • SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
 • MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda
 • MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda
 • MTÜ Tartumaa Arendusselts
 • MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit
 • Tartu Ärinõuandla
 • Maaeluministeerium

 

Viimati uuendatud: 15. november 2019