Regionaalprogrammid

Maaeluministeerium aitab kavandada ja viia ellu Eesti regionaalpoliitikat, korraldades kahe riigieelarvest rahastatava regionaalprogrammi, Setomaa arenguprogrammi ja Peipsiveere arenguprogrammi rakendamist. Setomaa ja Peipsiveere arenguprogrammide eelarve 2017. aastaks on kokku 512 000 eurot.

Taotlusi regionaalprogrammidest toetuse saamiseks saavad esitada mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsusüksused, kes tegutsevad programmi rakendamise piirkonnas.

Toetust makstakse projektide elluviimiseks, sihtotstarbelisteks tegevustoetusteks ning välisabist rahastatavate projektide kaasrahastamiseks. Üldjuhul on maksimaalne toetussumma 32 000 eurot projekti kohta ning projekt tuleb ellu viia 18 kuu jooksul. Erandina antakse tegevustoetust kuni 12 kuuks maksimaalselt 20 000 eurot projekti kohta.

 

Programmide eesmärgid

Peipsiveere arenguprogramm

Peipsi sibulad. Foto: Katrin Press.
Peipsiveere arenguprogrammi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse säilimisele.
Eesmärgi täitmiseks arendatakse kohapealset ettevõtlusaktiivsust, inimkapitali ja piirkonna turundust, suurendatakse Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesiselt kasutamist ning rakendatakse piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.

Varasemad dokumendid

Lisateave

Lisateavet programmi kohta saab Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehelt. Tartumaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja programmi eeltaotluste esitamise vooru, nõustab taotlejaid ning võtab vastu, registreerib, menetleb ja säilitab eeltaotlusi. EAS korraldab programmi elluviimise, sealhulgas menetleb taotlusi ja nõustab programmi rakendajaid. Lisaks annab EAS Maaeluministeeriumile aru programmi vahendite kasutamisest ning valvab programmi rakendamise, nõuetele vastavuse ja vahendite kasutamise sihipärasuse järele.

Setomaa arenguprogramm

Seto tantsijannad (foto: Aivo Põlluäär)
Setomaa arenguprogrammi eesmärk on aidata kaasa Setomaa elujõulisuse säilimisele.
Eesmärgi täitmiseks arendatakse kohapealset ettevõtluskeskkonda ja inimkapitali ning piirkonna turundust ja rakendatakse piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali. Lisaks on programmi eesmärk toetada projekte, mis aitavad tugevdada Setomaa arengueeldusi ja neid paremini kasutada.

Toetusskeem "Noored Setomaale"

Setomaa arenguprogrammi alla kuulub ka toetusskeem "Noored Setomaale", mida rakendatakse Setomaa arenguprogrammi vahenditest.
Toetusskeemi eesmärk on aidata tagada 21–40-aastastele Setomaal elavatele noortele ja nende peredele paremaid elutingimusi ja seeläbi toetada noorte Setomaale jäämist ja tulemist, kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus ning aidata kaasa Setomaa elanike arvu suurenemisele. Lisainfot toetusskeemist saab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehelt.

Varasemad dokumendid

Lisateave

Lisateavet Setomaa arenguprogrammist saab Võrumaa Arenduskeskuse kodulehelt ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehelt. Võrumaa Arenduskeskus kuulutab välja programmi eeltaotluste vastuvõtmise vooru, nõustab taotlejaid ning võtab vastu, registreerib, menetleb ja säilitab eeltaotlusi. EAS korraldab programmi elluviimise, sealhulgas menetleb taotlusi ja nõustab programmi rakendajaid. Lisaks annab EAS Maaeluministeeriumile aru programmi vahendite kasutamisest ning valvab programmi rakendamise, nõuetele vastavuse ja vahendite kasutamise sihipärasuse järele.
 

Projektid ja hindamine

Projektide hindamiseks moodustab maaeluminister programmide piirkonda kuuluvate maavalitsuste ettepanekute alusel programmi nõukogu.

Setomaa arenguprogrammi nõukogus on vähemalt viis liiget ning Peipsiveere arenguprogrammi nõukogus on vähemalt seitse liiget.

Nõukogu arutab läbi kontrollitud eeltaotlused ning otsustab, kas teha ministrile ettepanek nendes kirjeldatud projektide tegevuskavasse kandmiseks või tegevuskavast välja jätmiseks.

Setomaa arenguprogrammi nõukogu

Setomaa arenguprogrammi nõukokku kuuluvad liikmed järgmistest asutustest.

 • MTÜ Piiriveere Liider
 • Setomaa Ettevõtlike Inimeste Klubi
 • SA Seto Instituut
 • Seto Kongressi vanemate kogu
 • Maaeluministeerium

Peipsiveere arenguprogrammi nõukogu

Peipsiveere arenguprogrammi nõukokku kuuluvad liikmed järgmistest asutustest.

 • Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
 • SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
 • MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda
 • MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda
 • MTÜ Tartumaa Arendusselts
 • MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit
 • Tartu Ärinõuandla
 • Maaeluministeerium

 

Viimati uuendatud: 2. august 2018