Õiguslik alus

Eestis reguleerib mahepõllumajanduse valdkonda Euroopa Liidu mahepõllumajanduse määrus ühes rakendusaktidega. Lisaks sellele kehtib Eestis riigisiseselt ka mahepõllumajanduse seadus koos selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

 

Eesti mahepõllumajanduse seadus

 

Euroopa Liidu mahepõllumajanduse määrus

2007. aasta juunis võttis Euroopa põllumajandusministrite nõukogu vastu määruse 834/2007/EÜ, mis reguleerib mahepõllumajanduslikku tootmist ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamist. Seda tuntakse nn mahepõllumajanduse määrusena. Määruses on selgelt kirjeldatud mahepõllumajandusliku tootmise eesmärgid, põhimõtted ja üldised eeskirjad.

Mahepõllumajanduse määrus kehtestab valdkonna reguleerimise ühtsed põhialused kogu Euroopa  Liidu piires ning on Eestis otsekohalduv.

 

Rakendusaktid

Mahepõllumajanduse määruse sätete rakendamiseks on kinnitatud  suur hulk rakenduslikke õigusakte.

Õigusaktide konsolideeritud versioonid

Mahepõllumajanduse valdkonda reguleerivatest tähtsamatest õigusaktidest on olemas ka konsolideeritud versioonid.

Konsolideerimine tähendab ühenduse õigusakti algteksti, järjestikuste muudatuste ja paranduste liitmist üheks, ametliku kehtivuseta dokumendiks. Konsolideeritud õigusaktid on loodud dokumentaalse teabe pakkumise eesmärgil ning institutsioonid ei vastuta nende sisu eest.

 

Viimati uuendatud: 21. august 2017