Õiguslik alus

Eestis reguleerib mahepõllumajanduse valdkonda Euroopa Liidu mahepõllumajanduse määrus ühes rakendusaktidega. Lisaks sellele kehtib Eestis riigisiseselt ka mahepõllumajanduse seadus koos selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

 

Eesti mahepõllumajanduse seadus

 

Euroopa Liidu mahepõllumajanduse määrus

2007. aasta juunis võttis Euroopa põllumajandusministrite nõukogu vastu määruse 834/2007/EÜ, mis reguleerib mahepõllumajanduslikku tootmist ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamist. Seda tuntakse Euroopa Liidu mahepõllumajanduse määrusena. Määruses on selgelt kirjeldatud mahepõllumajandusliku tootmise eesmärgid, põhimõtted ja üldised eeskirjad.

Mahepõllumajanduse määrus kehtestab valdkonna reguleerimise ühtsed põhialused kogu Euroopa Liidu piires ning on Eestis otsekohalduv.

Määruse tulevik

2018. aastal võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007. Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022.

 

Viimati uuendatud: 3. veebruar 2021