Õiguslik alus

Eestis reguleerib mahepõllumajanduse valdkonda Euroopa Liidu mahepõllumajanduse määrus ühes rakendus- ja delegeeritud aktidega. Lisaks sellele kehtib Eestis riigisiseselt ka mahepõllumajanduse seadus koos selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

 

Eesti mahepõllumajanduse seadus

 

Euroopa Liidu mahepõllumajanduse määrus

Alates 1. jaanuarist 2022 kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848. Seda tuntakse Euroopa Liidu mahepõllumajanduse määrusena.

Mahepõllumajanduse määruses on kirjeldatud mahepõllumajandusliku tootmise eesmärgid, põhimõtted ja üldised eeskirjad. Määrusega kehtestatakse valdkonna reguleerimise ühtsed põhialused kogu Euroopa Liidu piires ning see kohaldub Eestis otse.

 

Viimati uuendatud: 13. jaanuar 2022