Põlluraamat

Põllutööd.

Põlluraamatut peab pidama põllumajandusega tegelev isik.

Põlluraamatut peetakse põllumassiivide ja põldude kohta, millel kindlal aastal töid tehti. Põllumajandustootjal tuleb põlluraamatusse märkida kõik kogu haritaval maal tehtud tööd ja kasutatud materjalid.

Andmed tuleb põlluraamatusse kanda 10 kalendripäeva jooksul arvates töö tegemisest või lõpetamisest.

Põlluraamatu pindala arvestust peetakse täpsusega 0,1 ha.

Põllumassiivi või selle osa üleminekul uuele valdajale tuleb põllumassiivi või selle osa andmeid sisaldav põlluraamatu osa üle anda uuele valdajale, kes jätkab selle põlluraamatu osa pidamist.
 

Põlluraamatu täitmine

Põlluraamatusse tuleb kanda järgmised andmed:

  1. nimi ja isikukood või äriregistri või maksukohustuslaste registri kood;
  2. põllumassiivide loetelu (sh põllumassiivi kaart mõõtkavas 1 : 10 000, väiksemate kui 0,5 hektari suuruste põllumassiivide korral põllumassiivi kaart mõõtkavas 1 : 5000 või nende puudumisel katastrikaart või muu sobiv kaardimaterjal);
  3. põllu number ja pindala;
  4. põllul kasvatatav taimekultuur, taimeliik või muu põllumajandusmaa kasutamise viis;
  5. loomade karjatamise korral andmed karjatamisperioodi, karjatatud loomade liigi ja arvu, karjamaa asukoha ning pindala kohta;
  6. väetiste (sh kasutatud tahe- ja vedelsõnniku) kogused, nende lämmastiku- ja fosforisisaldus, kasutamise aeg ning kasutatud meliorantide nimetus ja kogus;
  7. sõnnikuauna moodustamise alguse ja lõpu kuupäev, aunast sõnniku või komposti laotamise kuupäev ning sõnnikuauna paiknemise koht põllumassiivi kaardil;
  8. kasutatud taimekaitsevahendi nimetus, kasutuskorra aeg, kulunorm, maa-ala ja taimekultuur, mille peal taimekaitsevahendit kasutati. Taimekaitsevahendi kasutamise teenuse tellimise korral peab teenuse saaja lisaks arvestust teenuse osutaja kohta;
  9. tehtud töö kuupäev;
  10. kultuuride koristusjärgne tegelik saagikus.

Punktides 4−10 nimetatud andmed tuleb põlluraamatusse kanda iga põllu kohta.

Põlluraamatusse võib kanda muud asjakohased põllumajandusliku tegevusega seotud andmed.

Põlluraamatusse kantud andmeid tuleb säilitada 10 aastat andmete põlluraamatusse kandmisest arvates.

Põllumajandusega tegelev isik, kes kasutab 100 või rohkem hektarit haritavat maad ning kasutab lämmastikku sisaldavaid väetisi, koostab igal aastal enne külvi või mitmeaastase kultuuri korral enne vegetatsiooniperioodi algust väetamisplaani.

Põlluraamatus kasutatud mõistete selgitus

Põld

Ühtne maa-ala, millel üks põllumajandustootja kasvatab põllumajanduskultuuri ühte taimeliiki või mitut taimeliiki segukülvis või hoiab seda kesas.

Põllumassiiv

Maastikul selgelt eristuvate püsivate objektidega piiratud ühtne maa-ala, mis koosneb ühest või mitmest põllust, looduslikust rohumaast või põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljajäetud maatükist.

Virts

Loomade vedelad väljaheited koos sõnnikust välja nõrgunud vedelikega.

 

Viimati uuendatud: 25. aprill 2019