Teavitus ja müügiedendus

Euroopa Liit kaasrahastab toetusmeedet, mille eesmärk on parandada põllumajandussektori konkurentsivõimet ning suurendada Euroopa Liidu põllumajandustoodete ja valitud toiduainete turuosa. Erilist tähelepanu pööratakse seejuures suurima kasvupotentsiaaliga kolmandate riikide turgudele.

Teavitus- ja müügiedendusmeetme raames on võimalik ellu viia turundustegevustest koosnevaid programme. Kaasrahastust saab taotleda kuni 3-aastasele programmile, mille sisuks võivad olla teavitustegevused, suhtekorraldus-, müügiedendus- ja reklaamimeetmed, mis rõhutavad eelkõige Euroopa Liidu toodete olulisi omadusi ja eeliseid, eriti toidu kvaliteeti, ohutust, erilisi tootmismeetodeid, toiteväärtust ja tervislikkust, märgistust, loomade heaolu ja keskkonnasäästlikkust.

Toetusmeedet reformiti 2015. aastal. 1. detsembril 2015. a jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1144/2014, siseturul ja kolmandates riikides võetavate põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete kohta, millega uuenes kogu meetme regulatsioon.

Nõukogu määrust täiendavad Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1829, Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1831 ning Euroopa Komisjoni koostatud iga-aastane tööprogramm.

Tööprogramm võetakse vastu igaks aastaks. Sellega pannakse paika aasta prioriteetsed valdkonnad ja sihtturud ning kinnitatakse eelarve jaotus teemade kaupa.

 

Mis on meetme eesmärgid?

 • Tõsta teadlikkust Euroopa Liidu põllumajandustoodete väärtusest ja tootmisviisidele kohaldatavatest kõrgetest standarditest liidu piires.

 • Parandada Euroopa Liidu põllumajandustoodete ja valitud toiduainete konkurentsivõimet, tõsta nende tarbimist ning nähtavust nii liidus endas kui ka mujal maailmas.

 • Edendada Euroopa Liidu kvaliteedikavade tuntust ja nende tunnustamist.

 • Suurendada Euroopa Liidu põllumajandustoodete ja valitud toiduainete turuosa, pöörates erilist tähelepanu suurima kasvupotentsiaaliga turgudele kolmandates riikides.

 • Taastada normaalsed turutingimused tõsiste turuhäirete, tarbijate usalduse kaotamise või muude konkreetsete probleemide korral.

 

Kes saavad toetust taotleda?

Teavitus- ja müügiedendusmeetmest toetuse saamiseks saavad programmi esitada:

 • sektorit esindavad kutseorganisatsioonid või kutsealadevahelised organisatsioonid;
 • Euroopa Liidu kutseorganisatsioonid või kutsealadevahelised organisatsioonid, mis esindavad asjaomast sektorit või sektoreid liidu tasandil;
 • tootjaorganisatsioonid või tootjaorganisatsioonide liidud, mis on liikmesriikide poolt tunnustatud;
 • põllumajanduse ja toidutööstuse sektori asutused, mille eesmärk on ja mis tegelevad põllumajandustoodete kohta teabe andmise ja nende müügiedendusega ning millele asjaomane liikmesriik on usaldanud selgelt määratletud avaliku teenuse osutamise ülesande selles valdkonnas.

Oma taotuskõlblikkust saab kontrollida Euroopa Komisjoni veebilehel.

 

Millele saab toetust taotleda?

Teavitus- ja müügiedendusmeetmed võivad hõlmata järgmisi tooteid:

 • põllumajandustooted, mis on loetletud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas (välja arvatud tubakas)
 • kaitstud geograafilise tähisega piiritusjoogid (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 kohaselt)
 • leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted
 • looduslikud kummivaigud ja vaigud
 • pastatooted
 • puuvill
 • sinepipasta
 • sool
 • suhkrumais
 • šokolaad ja sellest valmistatud tooted
 • taimeekstraktist valmistatud joogid
 • õlu

Teavitus- ja müügiedendusmeetmed võivad hõlmata järgmiste kavade tutvustamist:

 • Euroopa Liidu kvaliteedikavad (näiteks "kaitstud päritolunimetus", "kaitstud geograafiline tähis" ja "garanteeritud traditsiooniline eritunnus")
 • mahepõllumajanduslik tootmine (määratletud Euroopa Nõukogu määruses (EÜ) nr 834/2007)
 • liidu äärepoolseimatele piirkondadele iseloomulike kvaliteetsete põllumajandustoodete logo (nagu osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 228/2013 artiklis 21)
 

Mis on põhinõuded programmile?

Programm on ühtne kogum meetmetest, mis on piisavalt ulatuslikud, et aidata kaasa kindlatest toodetest teavitamisele ja nende müügi edendamisele.

Programmi esmane sõnum peab rõhutama Euroopa Liidu toodete kõrget kvaliteeti ning aitama kaasa EL toodete maine tõusule.

Teavitus- ja müügiedendusmeetmed ei tohi põhineda toote päritolul (välja arvatud Euroopa Liidu kvaliteedikavade tutvustamisel). Päritolu võib mainida teisejärgulise infona pärast Euroopa Liidu mõõtme nimetamist. Kolmandatesse riikidesse suunatud programmides võib päritolu nimetada samaväärsena Euroopa Liidu peamise sõnumiga.

Teavitus- ja müügiedendusmeetmed ei tohi põhineda kaubamärkidel. Kaubamärke võib esitleda üksnes kindlate tegevuste läbiviimisel, näiteks degusteerimiste käigus ehk tegevuses, mis on kavandatud konkreetselt müügi suurendamiseks, ning sellise tegevuste käigus esitlevates materjalides. Kui programmis esitletakse kaubamärke, tuleb esitleda vähemalt viit kaubamärki. Kõik esitletavad kaubamärgid peavad olema võrdselt nähtavad ja nende graafiline kujutis peab olema väiksem kui Euroopa Liidu peamine kampaaniasõnum.

 

Kuidas programmi rahastatakse?

Olenevalt programmi liigist (liht- või multiprogramm) ning sihtturust rahastatakse seda järgmiselt:

 • lihtprogramm ELi siseturul: 70% EL ja 30% taotleja;
 • multiprogramm ELi siseturul: 80% EL ja 20% taotleja;
 • kolmandatesse riikidesse suunatud programm (liht- või multiprogramm): 80% EL ja 20% taotleja.

Tasub teada

 • Lihtprogramm – programm, mille taotleja(d) on pärit ühest liikmesriigist (näiteks taotluse esitab üks või mitu Eesti sektori esindusorganisatsiooni).
 • Multiprogramm – programm, mis esitatakse mitme liikmesriigi koostöös (näiteks esitavad ühise programmi Eesti ja Läti sektori esindusorganisatsioonid).
 

Millal ja kuidas taotlust esitada?

Taotlusvoor toimub üks kord aastas ning avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

2022. aastal on taotluste esitamise tähtaeg 21. aprillil kell 18.00.

Taotlusi võtab elektrooniliselt vastu Euroopa Teadusuuringute Rakendusagentuur.

Multiprogrammide taotlusi saab esitada vaid inglise keeles.

Lihtprogrammi taotluse võib esitada ka eesti keeles; sellele tuleb lisada programmi tehnilise osa tõlge inglise keelde.

Taotlus koosneb A-osast (haldusteave), B-osast (tehniline kirjeldus) ja lisadest.

 

Kuidas programme rakendatakse?

Pärast seda, kui Euroopa Komisjon on andnud programmidele hinnangu, algab heakskiidetud programmide rakendamine.

Taotluse esitajal tuleb valida konkursi korras rakendusasutus, kes hakkab planeeritud tegevusi ellu viima. Programmi määratletud osi võib taotluse esitanud organisatsioon ka ise rakendada, kui tal on nende tegevuste elluviimisel vähemalt kolmeaastane kogemus ning kavandatud tegevuste maksumus jääb tavapäraste turuhindade piiresse.

Lihtprogrammide puhul sõlmib taotleja lepingu liikmesriigiga, kes korraldab programmi järelevalve. Multiprogrammide korral tuleb taotlejatel nimetada enda seast koordinaator, kes sõlmib lepingu Euroopa Komisjoniga.

Makseid tehakse üks kord aastas pärast programmi etappide (aastane periood) lõppemist ja programmi raames toodetud materjalide kontrollimist.

Loe ja vaata lisaks

 

 

Kerli Nõges
valdkonnajuht
põllumajanduspoliitika osakond

telefon 625 6560
e-post kerli.noges@agri.ee

 

 

Viimati uuendatud: 1. märts 2022