Turukorraldus

Põllumajandustoodete turu ühine korraldus on Euroopa tasandil osa põllumajandussektorite reguleerimiseks kehtestatud õiguslik raamistik.

Euroopa Liit on kehtestanud ühiseeskirjad, millega reguleeritakse põllumajandusturgude juhtimist, põllumajandustoodete turustamise standardeid ning Euroopa Liidu eksporti ja importi.

Euroopa Liidus kohaldatakse Euroopa konkurentsiõigust. Siiski on ette nähtud erandid, mille puhul Euroopa Komisjon võib lubada kokkuleppeid või kooskõlastatud tegevust. Turukorraldusega nähakse sellised erandid ette ka puu- ja köögivilja ning tubakatoodete tootjatele.

Turukorraldus puudutab nii siseturu korraldust (toetused, sekkumise erimeetmed jm) kui ka kaubandust kolmandate riikidega (import, eksport). Turukorraldust reguleerivad õigusaktid.

 

Siseturu korraldus ja turule sekkumine

Euroopa Liidu siseturu korraldamiseks rakendatakse hinnatoetusmehhanisme, erimeetmeid ja sektorite toetuskavasid. Lisaks kehtestatakse standardeid, mis kehtivad turustamisel ja tootmisel.

Hinnatoetusmehhanismid

Turgude stabiilsuse ja põllumajandustootjate rahuldava elatustaseme tagamiseks on otsetoetuste kõrval kehtestatud ka hinnatoetusmehhanism. Hinnatoetusmehhanismi puhul võetakse arvesse nii iga põllumajandussektori vajadusi kui ka eri sektorite vahelist seotust.

Hinnatoetusmehhanismi meetmed jagunevad kahte kategooriasse – sekkumiskokkuost ja eraladustamine.

Sekkumiskokkuostu ehk riiklikku sekkumist põllumajandustoodete turgudele rakendatakse järgmiste toodete puhul:

 • nisu (kõva)
 • nisu (pehme)
 • liha (veiseliha, vasikaliha)
 • lõssipulber
 • riis (koorimata)
 • või

Eraladustamise toetusi rakendatakse järgmiste toodete puhul:

 • juust (kaitstud päritolunimetuse või geograafilise tähisega)
 • kiud (lina)
 • liha (vasika- ja veiseliha, sealiha, kitseliha, lambaliha)
 • lõssipulber
 • oliiviõli ja lauaoliivid
 • suhkur (valge)
 • või

Sekkumise erimeetmed

Kriisi sattunud turgude toetamiseks võib Euroopa Liit võtta erakorralisi meetmeid.

Näiteks on selliseid meetmeid vaja rakendada põllumajandusturgudele negatiivset mõju avaldavate loomahaiguste leviku või looduskatastroofide korral.

Toetuskavad

Ette on nähtud toetused järgmistele sektoritele:

 • Mesindus
 • Oliiviõli ja lauaoliivid
 • Piim ja piimatooted (koolikava toetus)
 • Puu- ja köögivili (koolikava toetus)
 • Suhkur (tootmistoetustega seotud meetmed)
 • Vein

Turukorraldustoetuste ning muude toetuste taotlemise tingimuste ja ajakavade kohta saab täpsemat teavet Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA).

 

Turustamine ja tootmine

Euroopa Komisjon võib kehtestada osa põllumajandustoodete turustamiseks standardid. Need võivad olla seotud toodete kvaliteedi, pakendamise, ladustamise või transpordiga.

Lisaks kehtestab Euroopa Komisjon toodete loomulike koostis- ja kvaliteedinõuete kaitsmiseks ning ühese arusaadavuse tagamiseks kaitstud nimetusi ja müüginimetusi.

Tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide tunnustamist ja toimimist reguleerivad õigusaktidega kehtestatud eeskirjad.

Tootmisharudevahelised organisatsioonid koosnevad peamiselt põllumajandustoodete tootmise, kaubanduse või töötlemisega seotud majandustegevuse esindajatest. Nende eesmärk on ennekõike edendada koostööd tootmis- ja tarneahelas optimeerida tootmis- ja töötlemiskulusid.

Tootjaorganisatsioonide üks peamine eesmärk on tootmist ühiselt kavandada ja nõudlusega kohandada ning seeläbi kasvatada põllumajandustootjate läbirääkimisjõudu turul.

 

Kaubandus kolmandate riikidega

Euroopa Liidu päritoluga kaupade eelistamise tagamiseks ning imporditariifide rakendamiseks kasutatakse impordilitsentside ja ekspordilitsentside, sertifikaatide ja tagatiste süsteemi.

Ajakohast teavet toodetest, mille puhul on vajalik impordi- või ekspordilitsentsi olemasolu, litsentsi taotlemistingimustest ja tagatistest vahendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Import

Väljastpoolt Euroopa Liitu ehk kolmandatest riikidest imporditud toodete suhtes kohaldatakse ühise tollitariifistiku imporditollimaksu määri. Euroopa Komisjon võib osa toodete puhul nõuda impordilitsentsi esitamist.

Osa toodete suhtes kehtivad erisätted.

 • Mõnel juhul võidakse imporditollimaks peatada või kohandada täiendavat imporditollimaksu.
 • Erisätteid kohaldatakse näiteks teravilja ja riisi ning nende segude impordi suhtes; imporditollimaks arvutatakse sel juhul olenevalt segu koostisest.
 • Eritingimused kehtivad ka suhkru ning kanepi ja humala impordil.

Euroopa Komisjon kehtestab kaubanduslepete alusel toodetele impordi tariifikvoote. Nendega sätestatakse väljastpoolt Euroopa Liitu ehk kolmandatest riikidest imporditavate kaupade kogus, millele rakendub vähendatud tollimaks.

Kvoodiga ettenähtud impordikoguste saavutamisel lõpetatakse soodsama tollimaksumäära kohaldamine ning edaspidi rakendatakse kolmandate riikide tollimaksumäära või asjaomasele riigile kohaldatavat sooduskorra tollimaksumäära.

Tooted, mille puhul võib olla vajalik impordilitsents

 • Banaanid
 • Elustaimed
 • Etüülalkohol (põllumajanduslikku päritolu)
 • Liha (veise-, sea-, lamba-, kitse- ja linnuliha)
 • Lina ja kanep
 • Munad
 • Oliiviõli ja lauaoliivid
 • Piim ja piimatooted
 • Puu- ja köögiviljad (värsked või töödeldud)
 • Riis
 • Seemned
 • Suhkur
 • Teravili
 • Vein

 

 

Eksport

Euroopa Komisjon võib osa toodete puhul nõuda ekspordilitsentsi esitamist.

Mõnikord kohaldatakse piima ja piimatoodete ekspordil ekspordikvoote ja impordi erirežiimi kolmandates riikides.

Tooted, mille puhul võib olla vajalik ekspordilitsents

 • Elustaimed
 • Etüülalkohol (põllumajanduslikku päritolu)
 • Liha (veise-, sea-, lamba-, kitse- ja linnuliha)
 • Munad
 • Oliiviõli ja lauaoliivid
 • Piim ja piimatooted
 • Puu- ja köögiviljad (värsked ja töödeldud)
 • Riis
 • Suhkur
 • Teravili
 • Vein
 

 

Viimati uuendatud: 12. mai 2022