Sealiha

Euroopa Liidu (EL) sealiha turukorralduse meetmete rakendamise eesmärk on aidata luua sealiha sektoris nii tootjate kui ka töötlejate jaoks stabiilsemad turutingimused. Turukorralduse meetmeid on eelnevate aastate jooksul korduvalt reformitud, et muuta need rohkem turule orienteerituks.

Sealiha turukorralduse meetmed hõlmavad siseturgu puudutavaid meetmeid ja kauplemist kolmandate riikidega.

Siseturgu puudutavaid meetmeid rakendatakse tõsisemate turuhäirete korral nn turvavõrgu meetmetena. Sealiha puhul võidakse turuhäirete korral kogu aasta jooksul rakendada eraladustamistoetust.

Kolmandate riikidega kauplemist reguleeritakse sealiha sektoris impordi- ja ekspordilitsentsidega ning imporditollimaksudega.

Turuolukorra hindamiseks koguvad EL-i liikmesriigid sealiha turu- ja hinnainfot. Eestis kogub neid andmeid Eesti Konjunktuuriinstituut.

EL-i siseturul rakendatakse searümpadele ka kvaliteediklasside määramist (SEUROP klassifikatsioon), mis loob eeldused saada kõrgema kvaliteediga liha eest paremat hinda.

Searümpade jaotus vastavalt rümba tailihasisaldusele
Kvaliteediklass
(märgistus)
Tailihasisaldus
(% rümba kaalust)
S 60 ja enam
E 55 või enam, kuid vähem kui 60
U 50 või enam, kuid vähem kui 55
R 45 või enam, kuid vähem kui 50
O 40 või enam, kuid vähem kui 45
P vähem kui 40
 

Õiguslik alus

EL-i määrused, mis puudutavad sealiha turukorraldust, on saadaval on saadaval veebiportaalis EUR-Lex.

Üks olulisemaid EL-i määrustest on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus (nn ühise turukorralduse määrus).

Riiklikud määrused sealiha turukorraldusabinõude rakendamiseks on kehtestatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel.

 

Viimati uuendatud: 2. august 2018