Sa oled siin

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030

Illustratsioon: vürtsikilud muna-sibulavõileival, kaunistuseks rukkililleõis.

"Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna aastani 2030" (PõKa 2030) koostamise siht oli luua valdkondade ühtne strateegiline arengudokument ning töötada välja selle rakendamiseks vajalikud programmid, meetmed ja tegevused.

Arengukava eesmärk on aidata kaasa Eesti põllumajanduse, kalanduse, vesiviljeluse ja toidutööstuse arengule ja konkurentsivõime kasvule, maa- ja rannapiirkondade tasakaalustatud arengule, taimede ja loomade hea tervise hoidmisele, toiduohutuse tagamisele ning puhta keskkonna ja liigilise mitmekesisuse säilimisele.

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava väljatöötamise eest vastutas Maaeluministeerium ning protsessis osalesid ka teised ministeeriumid (Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Rahandusministeerium) ja Riigikantselei. Lisaks kaasati tegevusse ka koostööpartnereid ja valdkonna huvirühmi.

Koosloomes töötati välja arengukava suureplaaniline eesmärk:

Eesti toit on hinnatud ja maal on hea elada.

Arengukava kiitis heaks Vabariigi Valitsus aprillis 2021.

Arengukava kokkuvõtvad videod

Eesti toit on ohutu ja toodetud keskkonnasõbralikult

Kestlik toidutootmine ja maaelu

Kestlik kalandus

 

Kaasamine

Huvirühmade kaasamiseks arengukava koostamises pakkus Maaeluministeerium koostöös Keskkonnaministeeriumiga mitmesuguseid kaasarääkimise võimalusi.

Arengukava koostamise protsessi (sealhulgas kaasamise kava) juhib arengukava juhtkomisjon, mis koosneb olulisematest valdkonna huvirühmade katusorganisatsioonidest, riigiasutustest ning akadeemiliste ringkondade esindajatest. Juhtkomisjon suunab ka arengukava visiooni ja eesmärkideni jõudmist.

Valdkondade huvirühmade, seotud riigiasutuste ja akadeemiliste ringkondade esindajaid kaasati ka töörühmades, kus tehti ära põhiline töö arengukava koostamiseks.

Laiemale huviliste ringile korraldati suuremad kaasamisüritused, nagu näiteks 28. veebruaril 2018. a toimunud arengukava koostamise avaüritus, kus oli ligi 160 osalejat. Samuti korraldati sama aasta sügisel üritus arengukava esimese versiooni tutvustamiseks ja aruteluks, mille järel said huvilised veel oma ettepanekuid teha.

 

Materjalid

Kontakt

Arengukava koostamist koordineerib strateegia- ja finantsosakond.

Aare Kasemets
nõunik
strateegia- ja finantsosakond
tel 625 6132
aare.kasemets@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 31. jaanuar 2022