Sa oled siin

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030

Illustratsioon: vürtsikilud muna-sibulavõileival, kaunistuseks rukkililleõis.

Maaeluministeerium on alustanud põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava koostamist sihiga luua valdkondade ühtne strateegiline arengudokument ning töötada välja selle rakendamiseks vajalikud programmid, meetmed ja tegevused.

Arengukava koostamise eesmärk on aidata kaasa Eesti põllumajanduse, kalanduse, vesiviljeluse ja toidutööstuse arengule ja konkurentsivõime kasvule, maa- ja rannapiirkondade tasakaalustatud arengule, taimede ja loomade hea tervise hoidmisele, toiduohutuse tagamisele ning puhta keskkonna ja liigilise mitmekesisuse säilimisele.

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava väljatöötamise eest vastutab Maaeluministeerium ning protsessis osalevad ka teised ministeeriumid (Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Rahandusministeerium) ja Riigikantselei. Lisaks kaasatakse tegevusse ka koostööpartnereid ja valdkonna huvirühmi.

Arengukava tervikteksti esimene versioon valmib sügiseks 2018, misjärel tehakse keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Arengukava esitatakse Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks sügisel 2019.

 

Kaasamine

Huvirühmade kaasamiseks arengukava koostamisel pakub Maaeluministeerium koostöös Keskkonnaministeeriumiga mitmesuguseid kaasarääkimise võimalusi.

Arengukava koostamise protsessi (sealhulgas kaasamise kava) kinnitab arengukava juhtkomisjon, mis koosneb olulisematest valdkonna huvirühmade katusorganisatsioonidest, riigiasutustest ning akadeemiliste ringkondade esindajatest. Juhtkomisjon suunab ka arengukava visiooni ja eesmärkideni jõudmist ning täisteksti kokkuleppimist.

Valdkondade huvirühmade, seotud riigiasutuste ja akadeemiliste ringkondade esindajaid kaasatakse ka töörühmades, kus tehakse ära põhiline töö arengukava koostamiseks.

Laiemale huviliste ringile on mõeldud suuremad kaasamisüritused, nagu näiteks 28. veebruaril toimunud arengukava koostamise avaüritus, kus oli ligi 160 osalejat. Samuti on laiemale huviliste ringile kavas korraldada 2018. a sügisel üritus arengukava esimese versiooni tutvustamiseks ja aruteluks, mille järel saavad huvilised veel oma ettepanekuid teha.

Juhtkomisjoni, töörühmade ja kaasamisürituste materjalid avaldatakse Maaeluministeeriumi kodulehel.

Arengukava koostamise ajakava kuni 2018. a sügiseni. Vajuta pildile, et näha seda suuremalt.

Arengukava koostamise ajal saab ettepanekuid esitada töörühmades ja meiliaadressile pkarengukava@agri.ee.

Paralleelselt arengukava koostamisega käib ka selle keskkonnamõjude strateegiline hindamine, mis hõlmab samuti mitut kaasamisüritust ja kestab 2019. a keskpaigani.

2018. aasta sügisel hakatakse kevadistes töörühmades huvirühmadelt kogutud ettepanekute ja tagasiside põhjal juba koostama ka arengukava rakenduskava, kus kirjutatakse täpsemalt lahti riigi tegevused koos eesmärkide, mõõdikute ning maksumusega riigieelarve vaates.

 

Materjalid

Kontakt

Arengukava koostamist koordineerib strateegiaosakond.

Elo Tuppits
strateegiaosakonna nõunik
tel 625 6153
pkarengukava@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 22. mai 2018