Sa oled siin

Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2007-2013

Arengukava „Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2007-2013“ sätestab põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise eesmärgid ning olulisemad tegevused. Arengukava loob eeldused kultuurtaimede kohalikku päritolu geneetilise ressursi säilitamiseks ja kasutamiseks. Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kogumise ja säilitamise eest vastutavad Eestis Põllumajandusministeerium ja Keskkonnaministeerium.

 

Seos teiste strateegiadokumentidega

Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise arengukava seotud mitmete valdkondlike arengukavadega – näiteks Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“, Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegia ning innovatsiooni strateegia „Teadmistepõhine Eesti 2007-2013“.

Lisaks on see vastastikku toetav mitmete valdkondlike arengukavadega (näiteks „Eesti maaelu arengukava aastateks 2007-2013“, „Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“ ja „Eesti looduskaitse arengukava aastani 2035“).

Strateegiadokument on ka abiks nii Eestile kui ka teistele Euroopa Liidu liikmetele Lissaboni strateegia (majanduskasvu ja tööhõive strateegia) eesmärkide saavutamisel.

Eesmärgid

 • Koordineeritud tegevuse abil tagada põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi sordilise ja liigilise mitmekesisuse kogumine, säilitamine, uurimine, dokumenteerimine ja säilikute vahetamine; sellega luuakse eeldused säästva arengu tagamiseks kooskõlas keskkonnastrateegiaga ja globaalsete, regionaalsete ning bilateraalsete konventsioonide ja lepingutega, millega Eesti Vabariik on ühinenud.
 • Säilitada taimesorte, aretusmaterjali ja rahvaaretisi kui inimkonna kultuuriväärtust eesmärgiga tagada kogutud ja säilitatud materjali elujõuline püsimine ning teha see kättesaadavaks sordiaretajatele, tootjatele ning õppe- ja teadustööks.
 • Luua eeldused kultuurtaimede kohalikku päritolu geneetilise ressursi säilitamiseks ja kasutamiseks vastavalt rahvusvahelistele kohustustele taimede geneetilise ressursi säilitamise osas, mis tulenevad rahvusvahelise bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ratifitseerimisest Eesti poolt.
 

Hindamiskomisjon

Põllumajandusministeeriumi juures töötab põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise, säilitamise ja hindamise komisjon, kes tegeleb Eestis põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise, säilitamise ja hindamisega seotud tegevuse kujundamise ja suunamisega.

Komisjoni ülesanded

 • Esitada teadus- ja arendusosakonnale arengukava "Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2007-2013" täitmise ja arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamise tulemuslikkuse aruanne ning teha vajaduse korral ettepanekuid arengukava täiendamise kohta.
 • Esitada teadus- ja arendusosakonnale arengukava täitmise lõpparuanne hiljemalt 2014. aasta 30. aprilliks.
 • Esitada Põllumajandusametile arvamus geneetilisete ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi kohta enne selle säilitussordina sordilehte võtmist.

Komisjoni koosseis

Seisuga 8. juuli 2013

 • Esimees: Külli Kaare, Põllumajandusministeerium
 • Aseesimees: Vahur Kukk, Eesti Taimekasvatuse Instituudi geenipank
 • Liikmed:
  • Külli Annamaa, Eesti Taimekasvatuse Instituut
  • Epp Espenberg, Põllumajandusministeerium
  • Kadri Järve, Tallinna Tehnikaülikooli matemaatika-loodusteaduskonna geenitehnoloogia instituut (tema nõusolekul)
  • Kristel Järve - Keskkonnaministeerium
  • Ave Kikas, Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskus (tema nõusolekul)
  • Vahur Mõttus, Põllumajandusministeerium
  • Laima Puur, Põllumajandusamet
  • Viive Rosenberg, Eesti Taimekasvatuse Instituut
  • Jüri Sild, Tartu Ülikooli Botaanikaaed
 • Asendusliikmed:
  • Kersti Kahu, Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskus

 

Viimati uuendatud: 23. mai 2014