Geneetiliselt muundatud põllukultuurid

Geneetiliselt muundatud (GM) põllukultuurid on taimed, kuhu geenitehnoloogilisi võtteid kasutades on sisse viidud geenid, mida neis looduslikul teel esineda ei saa.

Praegu turul olevaid geneetiliselt muundatud põllukultuure on eeskätt muudetud vastupidavamaks taimehaigustele või taimekahjurite suhtes või on suurendatud nende herbitsiidikindlust. Kõige levinumad GM põllukultuurid maailmas on sojauba, mais, puuvill ja raps.

Euroopa Liidus on praegu lubatud kasvatada üht GM põllukultuuri: toiduks ja söödaks sobivat maisi MON 810. Täpsem teave EL-is kasvatada ja turustada lubatud GM toodete kohta on saadaval Euroopa Komisjoni kodulehel GMO-de registris.

Maisikahjur Ostrinia nubilalis. Allikas: Ameerika Ühendriikide Põllumajandusministeerium; autor: Keith Weller

Enne GM põllukultuuride turustamist või keskkonda viimist hinnatakse nende mõju inimese ja loomade tervisele ning loodusele, et vältida võimalikke halbu mõjusid keskkonnale või tervisele.

Eestis hindab geneetiliselt muundatud põllukultuuride ohutust Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olev teadlastest koosnev geenitehnoloogiakomisjon.

Igaüks, kes soovib kasvatada GM põllukultuuri, peab kõigepealt läbima koolituse GM põllukultuuri kasvatamisega seotud nõuete alal. Koolituse edukalt läbinud kantakse Põllumajandusameti (PMA) hallatavasse taimetervise registrisse.

GM põllukultuuri kasvataja peab igal aastal enne kasvatamise alustamist teavitama järelevalveasutust (PMA), naabreid ja kuni 3 km raadiuses olevaid mesilaomanikke selle põllu asukohast, kus ta soovib GM põllukultuuri kasvatada.

GM põllukultuuride kasvatamisel tuleb täita ka käitlemise nõudeid – järgida kasvatamise vahemaad, kasvatamise ajavahemikku, ladude ja transpordivahendite puhastamise nõuet. Juhul kui GM põllukultuuri kasvatamine lõpetatakse, tuleb kindlasti järgmisel aastal eemaldada põllult kasvatatava põllukultuuri seast tärganud GM põllukultuuri taimed. Täpsemat teavet saab Põllumajandusametist.

Põldkatses GM põllukultuuri kasvatamiseks tuleb esitada loataotlus Keskkonnaministeeriumile. Ministeeriumi juures tegutsev geenitehnoloogiakomisjon hindab loataotlust ning annab arvamuse, kas GMO, mida taotleja soovib kasvatada, on inimestele ja keskkonnale ohutu. Komisjon peab teavitama ka kohalikku omavalitsust ning Keskkonnaametit kavandatava GMO keskkonda viimise asukohast.

Eestis ei ole seni veel geneetiliselt muundatud põllukultuure kasvatatud, sest meil ei esine maisikahjurit, mille suhtes on resistentne mais MON 810.

Kui keegi soovib Eestis hakata kasvatama GM põllukultuure, mida on juba lubatud Euroopa Liidus turustada ning mille kasvatamiseks on Euroopa Komisjon ka loa juba andnud (vt Euroopa Komisjoni lubatud GMO-de registrist), peab ta järgima kehtivaid GM, tava- ja mahepõllumajanduslike põllukultuuride kooseksisteerimise ehk käitlemise reegleid. Käitlemise reeglid on sätestatud geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduses ning selles nimetatud määrustes.

Reeglite eesmärk on vältida mahe- ja tavapõllumajandustoodete segunemist GM põllukultuuridega. Kui mahe- või tavapõllumajandustoode on segunenud GM põllukultuuriga, siis tuleb see märgistada kui GM toode. Mahepõllumajanduslikus tootmises on GMO-de kasutamine keelatud.

 

Viimati uuendatud: 5. märts 2019