Paljundusmaterjal

Taimseks paljundusmaterjaliks loetakse köögiviljakultuuride ning põllukultuuridest teraviljade, õli- ja kiudtaimede ja söödakultuuride seemneid ning kartulit. Puuvilja- ja marja-, dekoratiiv- ning köögiviljakultuuride puhul on paljundusmaterjaliks noortaimed, istikud ja muud paljundamiseks kasutatavad taimsed materjalid (näiteks pungad, pistoksad, pookeoksad, pookealused).

Paljundusmaterjal peab olema turustamisel liigi- ja sordiehtne ning vastama kvaliteedinõuetele.

Erinõuded kehtivad geneetiliste ressursside turustamisel.

Kõrvitsaseemned. Allikas: pixabay.com; autor: dfespi48

Turustamine ja sertifitseerimine

Sordiehtsa paljundusmaterjali tootmine toimub kindla skeemi kohaselt, mille tulemuseks on sertifitseeritud seeme või paljundusmaterjal.

Sertifitseeritud seeme on kontrollitud ning seega liigi- ja sordiehe ning -puhas ja vastab kvaliteedinõuetele.

Seemnete sertifitseerimist korraldab sordi omanik, esindaja või säilitaja. Seemnete sertifitseerimisel toimub seemnepakendite sulgemine ja märgistamine.

Kuna seemnete ja paljundusmaterjali turustamise põhimõtteks on sordiehtsus ja kvaliteet, seatakse nõuded nende turustamisele liigi või liikide grupi kaupa.

Seemnete ja seemnekartuli turustamiseks peab sort olema võetud sordilehte ning turustatav paljundusmaterjal peab vastama ettenähtud kvaliteedile. Puuvilja- ja marjakultuuride korral peab sort olema registreeritud.

Turustamise peamiseks tingimuseks on sertifitseerimine. See tähendab seda, et enne seemne või muu paljundusmaterjali müükilaskmist on kontrollitud selle põlvnemist, sordiehtsust ja kvaliteeti. Näiteks teraviljaseemneid võib turustada vaid sertifitseeritud seemnena. Samas köögiviljaseemneid võib müüa ka standardseemnena.

Seemnete sertifitseerimisel määratakse:

 • sordi põlvnemist;
 • liigiehtsust;
 • sordiehtsust;
 • kvaliteeti, sh kvaliteeti vähendavate taimehaiguste ja kahjurite esinemist.

Paljundusmaterjalide täpsem liigitus ja kirjeldus ning sertifitseerimise nõuded ja kord on toodud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses.

Seemnete märgistus, kategooriad ja sertifitseerimise nõuded

Märgistus

Põllumajanduskultuuri külviseeme peab turustamisel olema nõuetekohaselt pakendatud ja märgistatud. Pakend peab olema suletud plommi või läbiõmmeldud ametliku etiketiga. Isik, kes soovib hakata seemneid pakendama, peab enne tegevuse alustamist esitama majandustegevusteate Põllumajandusametile (PMA). Teatega esitatud andmed kantakse riiklikku taimetervise registrisse.

Külviseemnete pakendil peavad olema toodud nõuetekohased andmed. Need võivad olla pakendile trükitud või kinnitatud etiketina. Pakendil või etiketil peab olema toodud:

 • sertifitseerimisasutuse ja liikmesriigi nimi või tähis
 • kirje "EL nõuded ja standardid"
 • seemnepartii number
 • liik ja sort
 • kategooria
 • tootjariik
 • pakendi kaal
 • pakendi sulgemise või viimase proovivõtmise kuu ja aasta
 • kui seeme on puhitud, siis ka puhise nimi ja ohutuslaused
 • Eestis toodetud seemne puhul lisaks ka idanevus, puhtus, 1000 seemne mass ning pakendamisloa number
Iga sertifitseeritud seemne pakend suletakse ja märgistatakse. Igale seemnekategooriale vastab kindel etiketivärv.
Seemne kategooria näitab seemne põlvnemist paljundamise skeemis. Turustamiseks on ette nähtud sertifitseeritud seemned või ka tarbeseemned. Kõrgpaljundusseemned (aretusseeme, supereliitseeme, eliitseeme) on ette nähtud edasipaljundamisega turustatava seemne varu suurendamiseks.
Seemne kategooriat näitavad pakendil olevad tähed. Number tähe järel näitab seda, mitmenda põlvkonna seemnega on tegu.
 • A – aretusseeme
 • SE – supereliitseeme
 • E – eliitseeme
 • C – sertifitseeritud seeme
 • TS – tarbeseeme

Täpsem teave seemnepakendi märgistuse kohta on toodud Põllumajandusameti kodulehel.

Teraviljad

Teraviljaseemne tootmise ja sertifitseerimise nõuded on sätestatud määruses "Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded".

Teraviljade kategooriad

Oder, kaer, harilik nisu, kõva nisu, spelta nisu, tritikale: SE → E → C1→ C2
Rukis, mais: SE → E → C

Söödakultuurid

Söödakultuuride tootmise ja sertifitseerimise nõuded on toodud määruses "Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded".

Söödakultuuride kategooriad

Põldhernes, lupiin, perekond hiirehernes, lutsern: SE → E → C1→ C2

Söödakultuuride liikide loetelus kirjas olevad liigid:  SE → E → C → TS

Tarbeseeme (TS) võib olla vaid järgmistel liikidel:

 • harilik esparset Onobrychis viciifolia
 • hariliku sõrmrohi Cynodon dactylon (L.) Pers.
 • kroon-magusristik Hedysarum coronarium L.
 • mugul-paelrohi Phalaris aquatica L.
 • murunurmik Poa annua L.
 • põld-lambalääts Trigonella foenum-graecum
 • ungari hiirehernes Vicia pannonica Crantz

Seemnekartul

Seemnekartuli sertifitseerimise nõuded on reguleeritud määrusega "Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded". Ülevaate sertifitseerimisprotsessist annab ministeeriumi koostatud plakat "Seemnekartuli sertifitseerimine Eestis".

Seemnekartuli sertifitseerimisel ja tootmisel peab lähtuma nii taimetervise kui ka sertifitseerimise ning turustamise nõuetest, sest kartul on haigustele väga vastuvõtlik liik. Seega seemnekartuli tootmise korral tulevad ohtlike kahjustajate nõuded nagu näiteks ringmädaniku mitteesinemine kui ka sertifitseerimise nõuded, kus on näiteks sätestatud viiruste esinemise piirmäärad.
Seemnekartuli tarnija, kes tegeleb seemnekartuli paljundamise, tootmise, säilitamise, töötlemise või turustamisega, peab taimekaitseseaduse alusel olema kantud taimetervise registrisse. Turustada võib üksnes sertifitseeritud seemnekartulit, mis on nõuetekohaselt pakendatud ja märgistatud. Pakend peab olema suletud plommi või läbiõmmeldud ametliku etiketiga.
Seemnekartuli müügipakendi etiketil peavad olema toodud nõuetekohased andmed. Need võivad olla pakendile trükitud või kinnitatud etiketina. Pakendil või etiketil peab olema toodud:
 • sertifitseerimisasutuse ja liikmesriigi nimi või tähiskirje "EL nõuded ja standardid"
 • seemnekartuli partii number
 • liigi botaaniline nimi ladina keeles ja sort
 • kategooria, selle kategooria klassi tähistus, põlvkonna number
 • tootjariik
 • pakendi kaal
 • pakendi sulgemise kuu ja aasta
Iga sertifitseeritud seemnekartuli müügipakend või konteiner suletakse ja märgistatakse. Igale seemnekartuli kategooriale vastab kindel etiketivärv. Supereliitseemnekartuli etikett on valget värvi ja violetse diagonaalse triibuga, eliitseemnekartuli etikett on valget värvi ja sertifitseeritud seemnekartuli etikett on sinist värvi.
Seemnekartuli kategooria näitab seemnekartuli põlvnemist paljundamise skeemis. Turustamiseks on ette nähtud sertifitseeritud seemnekartul. Kõrgpaljundusseemnekartul (mikrotaimed, supereliitseemnekartul, eliitseemnekartul) on ette nähtud edasipaljundamisega turustatava seemnekartuli varu suurendamiseks.
Seemnekartuli kategooriat ja selle klassi näitavad pakendil olevad tähed. Number tähe järel näitab seda, mitmenda põlvkonna seemnekartuliga on tegu.

Seemnekartuli kategooriad

PTBC → PB → S → SE → E → A → B
 • PBTC –supereliitseemnekartul, sealhulgas mikrotaimed, mida paljundatakse ainult 1 põlvkonna
 • PB – supereliitseemnekartul, mida võib paljundada kuni 4 põlvkonda
 • S – eliitseemnekartuli klassi S seemnekartul, mida võib paljundada kuni 5 põlvkonda
 • SE – eliitseemnekartuli klassi SE seemnekartul, mida võib paljundada kuni 6 põlvkonda
 • E – eliitseeme klassi E seemnekartul, mida võib paljundada kuni 7 põlvkonda
 • A – sertifitseeritud seemekartuli klassi A seemnekartul, mida võib paljundada 1 põlvkonna
 • B – sertifitseeritud seemekartuli klassi B seemnekartul, mis on ette nähtud tarbekartuli tootmiseks

Õli- ja kiudtaimed

Õli- ja kiudtaimede tootmise ja sertifitseerimise nõuded on esitatud määruses "Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded".

Õli- ja kiudtaimede kategooriad

Rüps, raps, sarepta kapsasrohi, must kapsarohi, harilik köömen, päevalill, valge sinep, kahekojaline kanep, unimagun: SE → E → C → TS
Tarbeseeme (TS) võib olla vaid mustal kapsarohul (must sinep) Brassica nigra
Ühekojaline kanep, lina, põld-sojauba: SE → E → C1→C2 → C3 (ainult linal)

Suhkru- ja söödapeet

Peediseemne tootmise ja sertifitseerimise nõuded on esitatud määruses "Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded".

Suhkru- ja söödapeedi kategooriad

SE → E → C

Köögiviljakultuurid

Köögiviljakultuuride seemne tootmise nõuded on reguleeritud määrusega "Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded".

Köögiviljakultuuride kategooriad

SE → E → C või TS
 

Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside turustamine

Põllumajanduskultuuride geneetiline ressurss on taimset päritolu materjal, millel on tegelik või potentsiaalne väärtus sordiaretuses, põllumajanduslikus tootmises ja elanikkonna varustamisel toiduainetega.

Geneetiliste ressursside säilitamiseks ette nähtud põllumajanduskultuuri sorte nimetatakse säilitussortideks. Need on sellised sordid, mis on kohanenud Eesti oludega ja mida ohustab aja jooksul inimtegevuse või keskkonnamuutuste tõttu kadumine, mis toob kaasa geneetilise mitmekesisuse vähenemine.

Säilitussordi seemnete, seemnekartulite või seemnesegude säilimiseks tuleb nende tootmisel ja turustamisel järgida erinõudeid.

Nõuded on vähem ranged tavasordi registreerimise ja seemnete sertifitseerimise omadest, kuid samas kehtivad piirangud kalendriaasta jooksul turustada lubatud kogustele. Turustada lubatud kogused määratakse iga aasta kohta ning kinnitatakse maaeluministri määrusega.

Säilitussortide turustamiseks loetakse nii seemne müügiks pakkumist, seemne omamist müügi eesmärgil, seemne müümist kui ka muul viisil tasu eest või tasuta üleandmist.

Geneetiliste ressursside turustamise kolm etappi

I etapp: sordilehte võtmine

Tootja korraldab sordile eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse ehk EÜP katsed ning sordikirjelduse ja tehnilise kirjelduse koostamise.

Seejärel esitab tootja Põllumajandusametile (PMA) avalduse sordi võtmiseks Eesti sordilehte säilitussordina.

Taotluse eest tuleb tasuda riigilõivu 12,78 eurot.

Sordilehte võtmiseks peab sort olema ühtlik vähemalt 90% ulatuses.

Säilitussort võetakse sordilehte 10 aastaks.

II etapp: sertifitseerimine

Säilitussordi sertifitseerimise korraldab tootja või turustaja.

Sertifitseerimiseks tuleb teha:

 • põldtunnustamine
 • seemneproovi võtmine
 • laborianalüüsid
 • pakendi sulgemine ja märgistamine

Säilitussordi seemne nõuetekohasuse tagab tootja või turustaja.

III etapp: turustamine

Erinevate säilitussortide turustamisel kehtivad tootjale teatud piirangud.

Põllukultuuride säilitussordid:

 • turustatavad kogused on piiratud
 • turustada võib ainult päritolupiirkonnas

Säilitussegud (söödakultuuride seemnesegud):

 • turustatavad kogused on piiratud
 • turustada võib ainult päritolupiirkonnas
 • vaja on luba säilitussegu turustamiseks

Köögiviljakultuuride säilitussordid:

 • turustatavad kogused on piiratud

Köögiviljakultuuride eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordid:

 • turustada võib ainult väikepakendis

15. aprilliks esitatakse andmed sellel aastal kavandatava külvipinna suuruse ja põllu asukoha kohta taimeliikide ja sortide kaupa. Vorm on saadaval Põllumajandusameti kodulehel.

 

Viimati uuendatud: 9. juuni 2021