Väetised

Väetis on aine või valmistis, mida kasutatakse taimede varustamiseks toitainetega. Väetiste kasutamisel paraneb mulla viljakus ning suureneb põllumajanduslik saak.

NB! Alates 16. juulist 2022 kohandatakse CE-märgisega väetiste tootmisele ja turustamisele uut Euroopa Liidu väetisetoodete määrust.

 

Väetiste käitlemine

Väetise käitlemist ehk nii turustamiseks tootmist, pakendamist ja märgistamist kui ka Eestisse toimetamist ja siin turustamist reguleeritakse väetiseseadusega.

Väetise turustamise või Eestisse toimetamise oluline eeltingimus on selle nõuetekohasuse tõendamine ja registreerimine väetiseregistris.

Väetise koostise nõuetekohasust tõendav dokument on kas

  • katseprotokoll proovi analüüsi tulemuste kohta, mille on väljastanud kohaste analüüsimeetodite rakendamiseks akrediteeritud laboratoorium, või
  • tootja väljastatud asjakohane dokument väetise koostise kohta.

Väetise kandmiseks väetiseregistrisse tuleb esitada majandustegevusteade Põllumajandus- ja Toiduametile.

 

Väetiste hoidmine ja kasutamine

Väetisi tuleb hoida tingimustes, mis tagavad nende ohutuse inimeste ja loomade elule ja tervisele. Samuti tuleb väetiste hoidmisel järgida veeseaduses põhja- ja pinnavee kaitseks, maaparandusseaduses lubiväetise hoidmisele ning kemikaaliseaduses üle 28% lämmastikusisaldusega ammooniumnitraadile kehtestatud nõudeid.

Väetiste kasutamist reguleerivad veeseadus ja maaparandusseadus.

 

Märgistus „EÜ VÄETIS“

Väetised märgistusega „EÜ VÄETIS“ ringlevad Euroopa Liidu piires vabalt, mis tähendab seda, et liikmesriigid ei tohi takistada märgistust kandva väetise turule viimist.

Sellise märgistusega väetiste käitlemisele ja turustamisele kohaldatakse väetiseseadust ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2003/2003. Väetis märgistusega „EÜ VÄETIS“ peab näiteks:

  • olema kantud väetiseregistrisse (alates 1. aprillist 2020);
  • olema nõuetekohase kasutamise korral ohutu inimese ja looma elule ning tervisele, samuti varale ja keskkonnale;
  • vastama toitainesisalduse poolest määruse (EÜ) nr 2003/2003 lisas 1 kirjeldatud nõuetele.

Tootja või tema esindaja, kes soovib esitada määruse (EÜ) nr 2003/2003 lisa 1 nimekirja kandmiseks uut liiki väetise, koostab selleks tehnilise toimiku, mis annab asjakohasel juhul võimaluse kasutada märget „EÜ VÄETIS“. Tehnilise kausta koostamisel on abiks Euroopa Komisjoni juhend.

 

Vastastikuse tunnustamise põhimõte

Väetistele ilma märgistuseta „EÜ VÄETIS“ laieneb ELi kaupade vaba liikumise põhimõte.

Põhimõtte alustala on vastastikune tunnustamine. Selle järgi peavad ELi liikmesriigid laskma vabalt oma turule teises liikmesriigis õiguspäraselt tunnustatud toote isegi siis, kui sihtriigis on neile kehtestatud teistsugused nõuded. See tähendab seda, et teises ELi liikmesriigis ametlikult turul oleva väetise võib kanda väetiseregistrisse ja seda võib Eestis turustada, isegi kui see ei vasta väetiseseadusega sätestatud nõuetele. Erandid on juhud, mil tõestatakse, et konkreetne väetis on ohtlik inimeste, loomade või taimede elule ja tervisele.

Kaupade vaba liikumise põhimõtteid käsiteltakse täpsemalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel.

 

Õiguslik regulatsioon

Valdkonna reguleerimise põhialused on sätestatud väetiseseaduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2003/2003.

Määrust (EÜ) nr 2003/2003 kohaldatakse 2022. a 15. juulini. Alates 2022. a 16. juulist kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 2019/1009.

NB! Enne 2022. a 16. juulit turule lastud väetisi, mis kannavad märgistust „EÜ VÄETIS“, saab turustada ka pärast uue määruse rakendumist.

 

Viimati uuendatud: 26. oktoober 2021