Koostöö ja innovatsioon

Riigi üks eesmärk on tõsta Eesti põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori konkurentsivõimet ning edendada koostööd sektorite vahel, innustades neis valdkondades tegutsejaid arendama üheskoos uusi tooteid, töötlemisviise ja tehnoloogiaid.

 

Koostöö edendamise toetus

Riigi seatud eesmärgi täitmiseks on perioodi 2007–2013 Eesti maaelu arengukavas (MAK) ette nähtud toetusmeede 1.7.1 "Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate alane koostöö".

Toetust antakse tegevusteks, mis soodustavad koostööd põllumajandus- ja metsandussektori toormetootjate, töötleva tööstuse ja/või kolmandate isikute vahel ning ergutavad seeläbi nimetatud sektoreid suuremale uuenduslikkusele. Toetust saab taotleda rakendusuuringute tegemiseks, tootearenduseks ja võrdlusuuringuteks.

Toetust antakse kuni 80% projekti abikõlbliku kulu summast.

 

Innovatsiooniklastri toetus

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 16 "Koostöö" raames toetatakse innovatsiooniklastreid.

Toetuse eesmärk on ergutada majandus- ja uuendustegevust, edendada suhtlemist, ressursside jagamist, teadmiste ja oskusteabe vahetamist ning aidata kaasa võrgustikutööle klastri ettevõtjate, teadus- ja arendusasutuste ning teiste sidusrühmade vahel. Innovatsiooniklastri toetus võimaldab koostöö pikaajalist ja strateegilist planeerimist ning ühiste tegevuste elluviimist. Toetuse käsitusviis on kujunenud Euroopa Innovatsioonipartnerluse (EIP) alusel.

Toetust võib taotleda klaster, mis tegutseb mittetulundusühingu vormis ning kuhu kuulub vähemalt kümme põllumajandustootjat või -töötlejat. Klaster kaasab vähemalt ühe partneri, kelle peamine eesmärk on uue toote, tava, protsessi või tehnoloogia arendamine. Samuti võib kaasata teisi juriidilisi isikuid, kui see on vajalik klastri tegevuskava rakendamisel.

Klaster koostab kuni 48 kuuks tegevuskava, milles on kirjeldatud klastri tegevusvaldkonna hetkesisu, arengueesmärke ning uuenduslikkuse edendamise võimalusi. Samuti peab tegevuskavas kirjeldama klastri tegevuse tulemusel saadud teabe ja tulemuste levitamist nii Eesti kui ka Euroopa Liidu tasandil.

Klastrite tegevuskava rakendamise raames antakse toetust kaht tüüpi tegevustele:

  • tegevuskava rakendamisega seotud üldtegevused, sh koostöö, koordineerimise ja võrgustumisega seotud ning teabematerjali väljaandmise ja tulemuste levitamisega seotud tegevused;
  • innovatsioonitegevused, sh katse, toote, tava, protsessi ja tehnoloogia väljaarendamine, asjaomase ala uuring ning teostatavusuuring.

 

Euroopa hariduskoostöö

Euroopa Liidu maades ühendab põllumajanduslikke, aianduslikke ja metsanduslikke kutseõppe- ja koolitusasutusi koostöövõrgustik EUROPEA-International. Organisatsiooni eesmärk on tõsta põllumajandusliku kutsehariduse taset.

Oma tegevuseesmärgi täitmiseks korraldab EUROPEA-International õpilaste ja õpetajate vahetust, töötab välja rahvusvahelisi koostööprojekte (sealhulgas ka väljaspool Euroopa Liitu), tegeleb moodulõppe arendamisega ning pakub koolitusvõimalusi maamajandusega tegelevatele inimestele. Praegu on organisatsioonil 24 liiget, kes esindavad enam kui 1000 Euroopa kutsekooli ja koolitusasutust.

Koostöövõrgustiku EUROPEA-International tegevustes osalemine on väga oluline, sest läbi nende saame Eesti põllumajanduslikku kutseharidust ning selles valdkonnas töötajaid ja õppijaid teiste Euroopa riikide seas aktiivselt esindada. Lisaks aitavad võrgustiku üritused meie õppijatel ja õpetajatel täiendada oma teadmisi ning vahetada kogemusi ja võrrelda erialaseid oskusi teiste Euroopa riikide esindajatega.

Eestis moodustati aastal 2005 EUROPEA-Internationali kohalik haru – MTÜ EUROPEA Eesti Keskus. Selle liikmed esindavad järgmisi Eesti põllumajandus- ja maamajanduslikke kutseõppeasutusi:

  • Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool – põllumajandus, toiduainetööstus
  • Järvamaa Kutsehariduskeskus – põllumajandus
  • Räpina Aianduskool – maastikuehitus
  • Luua Metsanduskool – metsandus, maastikuehitus
  • Hiiumaa Ametikool – maastikuehitus

 

Viimati uuendatud: 5. juuli 2018