Koostöö ja innovatsioon

Riigi üks eesmärk on tõsta Eesti põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori konkurentsivõimet ning edendada koostööd sektorite vahel, innustades neis valdkondades tegutsejaid arendama üheskoos uusi tooteid, töötlemisviise ja tehnoloogiaid.

 

Koostöö edendamise toetus

Riigi seatud eesmärgi täitmiseks on perioodi 2007–2013 Eesti maaelu arengukavas (MAK) ette nähtud toetusmeede 1.7.1 "Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate alane koostöö".

Toetust antakse tegevusteks, mis soodustavad koostööd põllumajandus- ja metsandussektori toormetootjate, töötleva tööstuse ja/või kolmandate isikute vahel ning ergutavad seeläbi nimetatud sektoreid suuremale uuenduslikkusele. Toetust saab taotleda rakendusuuringute tegemiseks, tootearenduseks ja võrdlusuuringuteks.

Toetust antakse kuni 80% projekti abikõlbliku kulu summast.

 

Innovatsiooniklastrite toetus

Eesti maaelu arengukavas aastateks 2014–2020 rakendatakse uut meedet – innovatsiooniklastrite toetust. Selle eesmärk on pakkuda põllumajandusega seotud valdkondades tegutsevatele ettevõtetele avaramaid võimalusi konkurentsivõime parandamiseks, soodustades koostööd ja uuenduslikke lähenemisi.

Eelmises, perioodi 2007–2013 Eesti maaelu arengukavas toetati peaasjalikult üksikprojektide läbiviimist ettevõtja ja teadusasutuse koostöös. Innovatsiooniklastrite toetus aga võimaldab ettevõtja, konsulendi, teadlase ja teiste poolte koostöö pikaajalisemat ja strateegilisemat planeerimist ning ühiste tegevuste elluviimist. Klastreid toetava meetme kontseptsioon on välja kasvanud Euroopa Innovatsioonipartnerluse (EIP) põhimõtetest, mille ulatust on sektori vajadusi silmas pidades laiendatud.

Toetust saavad klastrid on mittetulundusühingud, kuhu kuulub vähemalt 10 põllumajandustootjat ja -töötlejat; seejuures pole oluline, kui mitu neist on põllumajandustootjad ja kui mitu on põllumajandustöötlejad. Lisaks saab klastrisse eesmärkide saavutamiseks kaasata ka teisi juriidilisi isikuid, sealhulgas teadus- ja arendusasutusi ning eraõiguslikke juriidilisi isikuid, kelle peamine eesmärk on uute toodete, tavade, protsesside või tehnoloogiate arendamine ning kes on ka innovatsioonitegevuste peamised eestvedajad.

Klaster koostab nõuetele vastava, kuni 48-kuuse tegevuskava, milles on kirjeldatud klastri tegevusvaldkonna arengueesmärke, praegust seisu ning uuenduslikkuse edendamise võimalusi. Samuti peab klaster tegevuskavas kirjeldama oma planeeritavaid tegevusi teabe ja tulemuste vahendajana nii Eesti kui ka Euroopa Liidu tasandil.

Klastrite tegevuskava rakendamise raames antakse toetust kaht tüüpi tegevustele:

  • tegevuskava rakendamisega seotud üldtegevused, sealhulgas koostöö, koordineerimise ja võrgustumisega seotud tegevused; infomaterjali väljaandmise ja tulemuste levitamisega seotud ürituste korraldamine;
  • innovatsioonitegevused, sealhulgas katsete, toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate väljaarendamine; asjaomase ala uuringud ja teostatavusuuringud.

Toetust antakse 100% abikõlblikest kuludest. Teave toetuse taotlemisest ning nõuded taotlejale avaldatakse PRIA kodulehel.


 

Euroopa hariduskoostöö

Euroopa Liidu maades ühendab põllumajanduslikke, aianduslikke ja metsanduslikke kutseõppe- ja koolitusasutusi koostöövõrgustik EUROPEA-International. Organisatsiooni eesmärk on tõsta põllumajandusliku kutsehariduse taset.

Oma tegevuseesmärgi täitmiseks korraldab EUROPEA-International õpilaste ja õpetajate vahetust, töötab välja rahvusvahelisi koostööprojekte (sealhulgas ka väljaspool Euroopa Liitu), tegeleb moodulõppe arendamisega ning pakub koolitusvõimalusi maamajandusega tegelevatele inimestele. Praegu on organisatsioonil 24 liiget, kes esindavad enam kui 1000 Euroopa kutsekooli ja koolitusasutust.

Koostöövõrgustiku EUROPEA-International tegevustes osalemine on väga oluline, sest läbi nende saame Eesti põllumajanduslikku kutseharidust ning selles valdkonnas töötajaid ja õppijaid teiste Euroopa riikide seas aktiivselt esindada. Lisaks aitavad võrgustiku üritused meie õppijatel ja õpetajatel täiendada oma teadmisi ning vahetada kogemusi ja võrrelda erialaseid oskusi teiste Euroopa riikide esindajatega.

Eestis moodustati aastal 2005 EUROPEA-Internationali kohalik haru – MTÜ EUROPEA Eesti Keskus. Selle liikmed esindavad järgmisi Eesti põllumajandus- ja maamajanduslikke kutseõppeasutusi:

  • Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool – põllumajandus, toiduainetööstus
  • Järvamaa Kutsehariduskeskus – põllumajandus
  • Räpina Aianduskool – maastikuehitus
  • Luua Metsanduskool – metsandus, maastikuehitus
  • Hiiumaa Ametikool – maastikuehitus

 

Viimati uuendatud: 10. juuni 2015