Nõustamissüsteem

Põllu- ja maamajanduse nõustamissüsteemi eesmärk on tagada nõustamisteenuse kättesaadavus riigile olulistes valdkondades ning koolitada konsulente, et tagada nende asja- ja ajakohased teadmised ning parandada nõustamisteenuste kvaliteeti.

Kvaliteetse nõustamisteenuse pakkumisega aitab nõustamissüsteem parandada põllumajandusega tegelevate isikute majapidamiste või ettevõtete majandamise jätkusuutlikkust ja tulemuslikkust.

Nõustamissüsteem hõlmab vähemalt kohustuslikke majandamisnõudeid ning maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise standardeid, kliimat ja keskkonda säästvaid põllumajandustavasid ning põllumajandusmaa säilitamist, maaelu arengu programmide meetmeid, ühenduse veepoliitika ja taimekaitsevahenditega seonduvat.

Lisainfo

 

Nõustamisteenuse osutaja

Individuaalse nõustamisteenuse osutamiseks sõlmis Maaeluministeerium Maaelu Edendamise Sihtasutusega 1. juulil 2015. a käsunduslepingu. Lepingu kohaselt peab Maaelu Edendamise Sihtasutus tagama Eesti põllu- ja maamajanduse nõustamissüsteemi arendamise ning kvaliteetse nõustamisteenuse kättesaadavuse.

Maaelu Edendamise Sihtasutus valiti välja riigihanke tulemusel (riigihangete registris viitenumbriga 153616). Lähemalt saab lugeda ministeeriumi pressiteadetest "Riik otsib põllu- ja maamajandusliku nõustamisteenuse pakkujat""Põllu- ja maamajanduslikku nõu soovivad hakata pakkuma kolm organisatsiooni" ja "Maamajanduslikku nõu hakkab pakkuma Maaelu Edendamise Sihtasutus".

 

Nõustamissüsteemi eesmärk

Riiklikul tasandil on nõustamissüsteemil kaks peamist eesmärki.

Põllu- ja maamajandussektori konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse parandamine

Kvaliteetne, kaasaegne ja usaldatav nõuanne on kõikidele põllumajandustootjatele ja teistele maaettevõtjatele soovi korral kättesaadav ning äriliste otsuste tegemisel rakendatav.

Eesmärgi täitmiseks tuleb tagada:

  • võimalikult tihe koostöö teadus- ja arendusasutustega
  • nõustamisteenuste kõrge kvaliteet, nõuandetoodete mitmekesisus
  • nõustamisteenuse kättesaadavus

Riigi võetud kohustuste täitmine

EL liikmesriikidel on kohustus tagada nõustamissüsteem põllumajandustootjate nõustamiseks. Kohustus tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 1306/2013.

Eesmärgi täitmiseks tuleb tagada:

  • sektori vajadusi arvestava nõuandesüsteemi olemasolu ja nõuande kättesaadavus;
  • konsulentide järelkasv ja nende koolitamine sektori võimalusi ja vajadusi arvestaval tasemel.

Selleks et aidata klientidel nõustamisteenust kasutada, on võimalik maksta toetust määruse (EL) nr 1306/2013 alusel.

 

 

Konsulendid

Pädeva nõuande tagamiseks on välja töötatud konsulendi (põllumajandusnõustaja) kutsestandard. Toetatavat nõuannet võivad osutada vaid kehtiva kutsetunnistusega konsulendid.

Konsulendi kutse andjaks on Põllumajandusuuringute Keskus, kelle kodulehel on avaldatud kutsetunnistuse andmise kord. Kehtivate kutsetunniste andmebaasi saab sirvida SA Kutsekoda kodulehel. Maaelu Edendamise Sihtasutusega lepingulises suhtes olevate kehtivat kutsetunnistust omavate konsulentide kontaktid saab kätte portaalist pikk.ee.

Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehel on Maaelu Edendamise Sihtasutusega lepingulises suhtes olevate kehtivat kutsetunnistust omavate konsulentide andmebaas.

Konsulente ühendav organisatsioon on Eesti Konsulentide Ühing.

 

Nõuandeteenistus ja korraldav keskus

Põllumeestele ja maaettevõtjatele nõuannet jagavaid konsulente koondab Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus. Nõuandeteenistuse tegevuse lähtekohaks on üleriigiline nõustamissüsteem, mille eesmärk on tagada nõustamine, täiendkoolitus ja teabelevi põllumajanduse ning maaelu valdkonnas.

Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse büroo on tugistruktuur konsulentidele ja mentoritele. Keskuse tegevust korraldab Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Tunnustatud nõuandekeskus

  • Ida-Virumaa Talupidajate Liit MTÜ

 

Viimati uuendatud: 3. detsember 2019