Riigiabi

Riigiabi on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõige 1 järgi "... igasugune liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest ükskõik missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi, soodustades teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist[.]"

Kuigi riigiabi on Euroopa Liidu ühisturuga põhimõtteliselt kokkusobimatu, kehtib siiski mõni erand.

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames rakendatakse ka ühistel otsekohalduvatel alustel põhinevaid abimeetmeid, mis riigiabi alla ei kuulu. Seega ei ole kõik Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel antavad toetused ja muud abimeetmed õiguslikult põllumajanduslik riigiabi.

Riigiabiks ei loeta näiteks järgnevaid toetusi:

  • otsetoetused ja täiendavad otsetoetused,
  • turukorraldusmeetmed,
  • põllumajandustootjatele suunatud maaelu arengukava (MAK) toetused.
 

Põllumajanduslik riigiabi

Põllumajandussektori eripärast tulenevalt on Euroopa Liidu toimimise asutamislepingus tehtud riigiabi reeglite kohaldamisel põllumajandussektorile erand. Selleks on artikli 42. klausel, mis annab Euroopa Liidu Nõukogule pädevuse otsustada, millistel juhtudel kohaldatakse riigiabi reegleid.

Põllumajandusliku riigiabina on lubatud anda toetusi ja rakendada muid abimeetmed (sealhulgas abikõlblikud kulud), mis on nimetatud Euroopa Liidu suunistes riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades.

Põllumajandustoodete esmatootjatele riigiabi andmist koordineerib Maaeluministeerium vastavalt maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse 3. peatükile.

Muudes seotud sektorites, sealhulgas põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks antavat riigiabi (nn üldist ehk horisontaalset riigiabi) koordineerib Rahandusministeerium (kontakt: riigiabi@fin.ee).

Juhul kui Maaeluministeerium või muu abi andja kavandab kasutada riigieelarve vahendeid viisil, mis vastab põllumajandusliku riigiabi tingimustele, tuleb Maaeluministeeriumi kaudu esitada Euroopa Komisjonile riigiabi või grupierandi teatis.

Põllumajandusliku riigiabina antakse näiteks:

  • põllumajanduskindlustustoetust,
  • põllumajandustootja asendamise toetust,
  • põllumajandusloomade aretustoetust, osaliselt turuarendustoetust,
  • kaetakse osaliselt hukkunud põllumajandusloomade korjuste jäätmekäitlusettevõtetes hävitamise ja kokkuveo kulud.

Täpsem teave riiklike toetuste rubriigist.

Riigiabi ja grupierandi teatis

Riigiabi teatis

Riigiabi teatis tuleb esitada Maaeluministeeriumi kaudu (vastavalt maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 9-le).
Teatis sisaldab teavet kavandatavast abist (abi eesmärk, kavandatav aastane eelarve, abimäär, abikõlblikud kulud jm).
Teatiste vormid ja esitamise kord on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 794/2004. Vormid saab kätte Euroopa Komisjoni kodulehelt (inglise keeles).
Komisjon menetleb teatist ja teeb otsuse hiljemalt kahe kuu jooksul. Lisateavet küsides algab kahekuuline tähtaeg uuesti.
Maaeluministeeriumi esitatud riigiabi ja grupierandi teatised leiate Euroopa Komisjoni riigiabi otsuste andmebaasist.
Kõik riigiabi teatisted esitatakse Euroopa Komisjonile elektroonselt veebirakenduses SANI (State Aid Notification Interactive).
Riigiabi andjale luuakse SANI veebirakenduses kasutajakonto ning saadetakse kasutajaparoolid. Nende saamiseks peab riigiabi andja pöörduma Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonda Liisa Kähri poole (tel 625 6551, liisa.kahr@agri.ee). Pöördumises tuleb märkida toetuse või abi pealkiri, mille teatist koostama hakatakse, teatise koostaja nimi ja tema e-posti aadress.
Kui teatis on SANIs koostatud, tuleb abi andjal teha teatisest pdf-formaadis väljatrükk ning saata see elektroonselt ametliku kirjaga Maaeluministeeriumile läbivaatamiseks (maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus, § 9). Kui teatises ei ole puudusi, vastab Maaeluministeerium kirjalikult, et abi andja võib teatise SANI kaudu Euroopa Komisjonile esitada (n-ö signeerida teatise).
Teatise võib koostada eesti keeles.

Grupierandi teatis

Komisjoni ning liikmesriikide töö lihtsustamiseks on komisjon välja andnud grupierandi määrused. See tähendab, et teatud abikategooriate kohta ei tule riigiabi teatist esitada, kui abikava rakendamisel täidetakse kõik grupierandi määruse tingimused.
Põllumajandustoetused jm abimeetmed (sealhulgas abikõlblikud kulud), mida saab lihtsustatud korras anda, on nimetatud Komisjoni põllumajandustootjatele suunatud nn grupierandi määruses (EL) nr 702/2014.
Põllumajandusliku grupierandi teatis peab olema Komisjonile esitatud vähemalt 10 tööpäeva enne abimeetme vastu võtmist.
Komisjon grupierandi teatist ei menetle, vaid avaldab selle Euroopa Komisjoni veebilehel. Seega vastutab abi andja, et abi vastab kõikidele komisjoni grupierandi määruses toodud tingimustele.
Põllumajandusliku grupierandi teatise vorm on toodud Komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 lisas II.
Grupierandi teatis esitatakse Euroopa Komisjonile elektroonselt veebirakenduses SANI (State Aid Notification Interactive).
Riigiabi andjale luuakse SANI veebirakenduses kasutajakonto ning saadetakse kasutajaparoolid. Nende saamiseks peab riigiabi andja pöörduma Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonda Liisa Kähri poole (tel 625 6551, liisa.kahr@agri.ee). Pöördumises tuleb märkida toetusei või abi pealkiri, mille teatist koostama hakatakse, teatise koostaja nimi ja tema e-posti aadress.
Kui teatis on SANIs koostatud, tuleb abi andjal teha teatisest pdf-formaadis väljatrükk ning saata see elektroonselt ametliku kirjaga Maaeluministeeriumile läbivaatamiseks (maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus, § 10). Kui teatises ei ole puudusi, vastab Maaeluministeerium kirjalikult, et abi andja võib teatise SANI kaudu Euroopa Komisjonile esitada (n-ö signeerida teatise).
 

Õigusaktid

Põllumajandusliku riigiabi andmist reguleerivad Euroopa Liidus peamiselt riigiabi suunised põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades 2014–2020 ning põllumajandustootjatele kohanduv grupierandi määrus. Lisaks neile peamistele õigusaktidele kohalduvad põllumajandustoodete esmatootjatele ka EL õigusaktid, mis reguleerivad horisontaalset riigiabi.

Põllumajandussektoris kehtivate õigusaktide täielik nimekiri on toodud Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi DG AGRI kodulehel.

Euroopa Liidu õigusaktid on kättesaadavad veebiportaalis EUR-Lex. Eesti riiklikud õigusaktid on elektroonilises Riigi Teatajas.

 

Üldaktid

Põllumajanduslik riigiabi – kehtivad õigusaktid

Põllumajanduslik riigiabi – varasemad õigusaktid

Horisontaalne riigiabi

 

Liisa Kähr
maaelupoliitika ja analüüsi osakond

telefon 625 6551
e-post liisa.kahr@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 25. aprill 2022