Mikrobioloogilised nõuded

Toidu sisse sattudes võivad soovimatud bakterid, hallitusseened ja muud mikroorganismid toidu puhtust ja kvaliteeti rikkuda ning muuta selle tarbija tervisele ohtlikuks. Seetõttu ei tohi toiduained sisaldada mikroorganisme ega nende toksiine koguses, mis seaks ohtu inimese tervise.

Toidu kvaliteedi ning saastumise ulatuse hindamiseks on levinumate mikroorganismide ja nende toksiinide jaoks (nt Salmonella, Listeria monocytogenes, Enterobacter sakazakii, stafülokoki enterotoksiinid ja histamiin) määratud piirnormid ehk suurimad lubatud sisaldused toidus. Piirnormist rohkem ei tohi mikroorganismi toidus leiduda ei toidu tootmisel ega kogu selle säilimise aja jooksul.

Escherichia coli (E. coli; soolekepike) bakterid 3D-mikroskoobis. Allikas: pixabay.com; autor: geralt

Piirnormid on kehtestatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 2073/2005 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta. Määruses kirjeldatud toiduliikide kategooriaid ja mikrobioloogilisi kriteeriume täiendatakse Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) teaduslike uurimuste alusel.

Piirnormid on kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud Codex Alimentariuse toiduohutuse põhimõtete ja standarditega.

Järelevalvet mikrobioloogiliste nõuete täitmise üle teeb Põllumajandus- ja Toiduamet.

Järelevalvet tegevatele pädevatele asutustele on Euroopa Liidu Komisjon koostanud toidu mikrobioloogiliste proovide võtmise ja analüüsimise juhise. Juhis annab ülevaate proovivõtu kavadest, ametlikele laboritele esitatavatest nõuetest, sobivatest analüüsimeetoditest ja analüüsitulemuste tõlgendamisest.

Toidu mikrobioloogilise ohutuse kriteeriume, märgistamise nõudeid ja mikroorganismide piirnorme peavad järgima kõik toidukäitlejad.

 

Kontakt

Elsa Peipman
toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo
telefon: 625 6249
e-post: elsa.peipman@agri.ee


 

Viimati uuendatud: 1. juuli 2021